Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-10

Shelton Petroleum AB: Shelton Petroleum kommenterar kallelsen till extra bolagsstämma

Shelton Petroleum kallade igår till extra bolagsstämma att hållas den 2 maj
2014. Shelton Petroleum har erhållit tre begäran från Petrogrand om att
bolaget ska kalla till extra bolagsstämma. Dessa begäran är delvis inte
giltiga och har delvis dragits tillbaka av Petrogrand. Mot bakgrund av detta
offentliggör Shelton Petroleum detta pressmeddelande i syfte att för
aktiemarknaden förtydliga det komplexa händelseförloppet så att aktieägare
kan fatta välgrundade investeringsbeslut.

Styrelsen i Shelton Petroleum AB (publ) (”Shelton Petroleum”) har igår kallat
till extra bolagsstämma att hållas den 2 maj 2014. Stämman ska behandla
ärende om minoritetsrevisor enligt begäran från en av bolagets aktieägare,
Petrogrand AB (publ) (”Petrogrand”).

Styrelsen har utfärdat kallelse med kortast möjliga kallelsefrist för att
tillmötesgå de önskemål om skyndsamhet som Petrogrand framfört. Styrelsen
anser i och för sig att frågan om minoritetsrevisor kan anstå till årsstämman
för att inte orsaka onödiga kostnader för Shelton Petroleum och dess
aktieägare men såsom beskrivs nedan är styrelsen skyldig enligt
aktiebolagslagen att utfärda kallelsen på grund av skriftlig begäran från
Petrogrand.

Bakgrunden är i korthet följande.

* Petrogrand inkom den 18 mars 2014 med skriftlig begäran till Shelton
Petroleum om att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om att utse
en minoritetsrevisor. Se bilaga 1.
* Vid denna tidpunkt uppfyllde inte Petrogrand det lagstadgade kravet om
innehav av minst 10% av aktierna i Shelton Petroleum varför styrelsen
beslöt att inte kalla till en extra stämma. Styrelsen ansåg att Petrogrand
saknade laglig rätt att göra sin begäran.
* Petrogrand inkom den 19 mars 2014 med ett tillägg till sin begäran den 18
mars 2014 om sammankallande av extra bolagsstämma. Se bilaga 2. Tillägget
innebar att även fråga om styrelseval och entledigande av nuvarande
styrelse skulle behandlas på den extra bolagsstämma som Petrogrand hade
begärt dagen innan.
* Petrogrand inkom den 24 mars 2014 med en ny andra skriftlig begäran till
Shelton Petroleum om att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om
utseende av minoritetsrevisor samt styrelseval. Se bilaga 3.
* Inte heller vid denna tidpunkt hade Petrogrand 10% av aktierna i Shelton
Petroleum varför styrelsen ännu en gång beslöt att inte kalla till en extra
stämma.
* Petrogrand inkom den 28 mars 2014 med en tredje skriftlig begäran till
Shelton Petroleum om att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om
utseende av minoritetsrevisor samt styrelseval. Man upprepade även sin
tidigare begäran. Se bilaga 4.
* Vid denna tidpunkt hade Petrogrand mer än 10% av aktierna i Shelton
Petroleum varför styrelsen meddelade Petrogrand att kallelse till extra
stämma kommer att utfärdas inom föreskriven tid.
* Som ett led i styrelsens utvärdering av Petrogrands offentliga
uppköpserbjudande har styrelsen vänt sig till Aktiemarknadsnämnden med ett
antal frågor rörande Petrogrands bud. Aktiemarknadsnämnden har i sitt
uttalande AMN 2014:15 bland annat uttalat att Petrogrand saknar rätt att
begära att extra stämma sammankallas för att besluta om ny styrelse. Se
länk till AMNhttp://www.aktiemarknadsnamnden.se/201415Nämnden anger att:

”Petrogrands begäran om stämma för detta ändamål strider därför mot god sed på
aktiemarknaden i samband med offentliga uppköpserbjudanden. Enligt nämndens
mening kräver god sed att Petrogrand drar tillbaka förslaget om styrelseval.”

* Petrogrand har mot bakgrund av Aktiemarknadsnämndens kritik dragit tillbaka
sin begäran om att styrelseval skall behandlas på den extra bolagsstämman.
Istället har Petrogrand angett att man kommer föreslå ny styrelse vid
kommande årsstämma i Shelton Petroleum. Se länk till och utdrag från
Petrogrands
pressmeddelandehttp://ir.petrogrand.se/releasedetail.cfm?ReleaseID=837997

”[…] har Petrogrand beslutat följande: 1) Att dra tillbaka förslaget om
styrelseval i Petrogrands begäran om extra bolagsstämma i Shelton Petroleum
daterad den 28 mars 2014. Förslag om minoritetsrevisor kvarstår. Därutöver
kommer Petrogrand istället att föreslå ny styrelse vid Årsstämman i Shelton
Petroleum den 20 maj 2014;”

* Trots att Petrogrand inte innehade 10% av aktierna i Shelton Petroleum vid
sin första begäran om extra stämma den 18 mars har Petrogrand den 27 mars
2014 ansökt om att Bolagsverket ska utfärda kallelse till extra stämma i
Shelton Petroleum i enlighet med Petrogrands begäran.
* Bolagsverket har i beslut den 2 april 2014 avslagit Petrogrands ansökan
eftersom Petrogrand inte hade lyckats visa för Bolagsverket att man hade
rätt att begära extra bolagsstämma. Se bilaga 5.
* Petrogrand har den 7 april 2014 överklagat Bolagsverkets beslut om avslag
till Förvaltningsrätten i Härnösand.
* Bolagsverket har i yttrande till förvaltningsrätten vidhållit sin
uppfattning och dessutom anfört ytterligare omständigheter och argument för
varför Bolagsverket anser att Petrogrand saknar rätt att begära extra
bolagsstämma. Se bilaga 6.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46 709 565 141
robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

www.sheltonpetroleum.com

Shelton lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 april 2014 kl 11:00 (CET).

Fakta om Shelton Petroleum
Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och
utvinning av olja och gas i Ryssland samt utvalda resursrika områden i
Ukraina. I Ryssland äger bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i
Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoye-fältet efter
ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums
helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz,
två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Shelton Petroleums aktie handlas på
NASDAQ OMX Stockholm under namnet SHEL B.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.