Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

SHH Bostad: Kallelse till årsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SHH Bostad AB (publ), org.nr 559007-1824 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 i
Bolagets lokaler, Kammakargatan 7, 4 tr, Stockholm.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

· dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 19 maj 2020,
och

· dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 19 maj
2020 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till SHH Bostad AB,
attention: Martina Claesson, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm eller
via e-post till mc@shhbostad.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens
namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande),
postadress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift
om ställföreträdare eller ombud. Efter registrerad anmälan kommer
anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har
anmälan inte skett på rätt sätt.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast onsdagen den 19
maj 2020. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna
dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombud.
Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före årsstämman insändas till SHH Bostad AB, Kammakargatan 7,
4 tr, 111 40 Stockholm.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 4 519 525 aktier, varav 3 808 088 stamaktier av
serie A, 232 350 stamaktier av serie B och 479 087 preferensaktier,
motsvarande sammanlagt 38 792 117 röster, varav 38 080 880 röster
hänför sig till stamaktier av serie A, 232 350 röster hänför sig till
stamaktier av serie B och 478 887 röster hänför sig till
preferensaktier.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

1.
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om:
a.
Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör

8.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Utseende av revisor
11. Andra ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att till
ordförande vid årsstämman välja Johan Ericsson.

Punkt 7 b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas enligt
följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till
aktieägare om 20 kronor per preferensaktie med utbetalning
kvartalsvis med ett belopp motsvarande en fjärdedel av det
utdelningsbara beloppet. Som avstämningsdagar för utdelningen på
preferensaktier föreslår styrelsen den 10 juni 2020, den 10 september
2020, den 10 december 2020 och den 10 mars 2021. Utdelningen beräknas
kunna utbetalas genom Bolagets, alternativt Euroclears, försorg
tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första utbetalningen
föreslås ske den 15 juni 2020.

Ovanstående förslag innebär att 9 581 740 kronor av de utdelningsbara
medel som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för
vinstutdelning.

Punkt 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att arvoden
skall utgå med oförändrade 200 000 kronor till styrelseordföranden
och med oförändrade 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman
valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern.
Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår för tiden intill
slutet av nästa årsstämma att årsstämman beslutar om omval av
styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Marcus Hansson,
Johan Hessius och Misha Moeremans d'Emaus. Styrelseledamoten Ulrika
Hallengren har avböjt omval. Nyval föreslås av Stina Lindh Hök som
styrelseledamot.

Stina Lindh Hök är född år 1973 och är för närvarande operativ chef på
Nyfosa AB och har tidigare varit transaktionschef på Hemfosa
Fasigheter AB, projektledare för transaktioner på Atrium Ljungberg AB
och Leimdörfer Fastighetsmarknad samt fastighetschef på Fabege AB.
Stina Lindh Hök är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm. Stina Lindh Hök är oberoende i förhållande
till Bolaget och oberoende i förhållande till större ägare i Bolaget.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Ericsson.

Punkt 10 Utseende av revisor

PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig
revisor föreslås för omval.

Punkt 11 Andra ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets
kontor, adress enligt ovan, samt på bolagets webbplats
www.shhbostad.se och styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt ovan tillsammans med handlingar enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda
handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid
uppger sin postadress.

Stockholm i april 2020

SHH Bostad AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/shh-bostad/r/kallelse-till-arsstamma-i-shh-bo...
https://mb.cision.com/Main/16005/3059099/1232467.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.