Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Shortcut Media AB: KALLELSE: Till Aktieägarna i SHORTCUT MEDIA AB (publ)

RÄTTELSE: Härmed kallas aktieägarna i Shortcut Media AB till extra
bolagsstämma.

Datum 2019-12-18

Tid Kl. 13:00

Plats Ynglingagatan 15 (dotterbolaget Bond Street Films kontor)

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 12
december 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("VPC") förda
aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 12 december
2019.

Anmälan ska ske genom mail till anders.brinck@shortcutmedia.se. Vid
anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare
avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, senast den 12 december 2019 tillfälligt
ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
den 12 december 2019.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud
och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU)
2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Godkännande av köp av aktier

7. Emission

8. Stämmans avslutande

Angående punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna bolagets
förvärv av minst 251 aktier i Bond Street Film Stockholm AB, org.nr
556762-9513.

För giltigt beslut krävs att det biträtts av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid bolagsstämman.

Angående punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission
av 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 55 000
kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Bond Street Film
Holding AB och övriga minoritetsägare i Bond Street Film. Skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets önskan om en
lägre belåningsgrad.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 2,94 kronor. Grunden för
teckningskursen är stängningskursen senaste handelsdag före
pressmeddelande om affären sänts, måndag 11 november 2019. Betalning
ska ske genom kvittning av fordran.

3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från
dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska
ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

5. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på
den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att det biträtts av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Styrelsen i Shortcut Media AB (publ.) kommer senast två veckor före
bolagsstämman även att via Cision distribuera ett mer utförligt
utlåtande kring affären med Bond Street, dess struktur och bakgrunden
till att den bedöms gynna aktieägarnas intressen.

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas
tillgängligt hos bolaget på adressen Brännkyrkagatan 103, 117 26
Stockholm och på dess hemsida, www.shortcutmedia.se, senast två
veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna
erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

______________________

Stockholm i november 2019

Styrelsen 19 november Shortcut Media AB (publ.)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/shortcut-media-ab/r/kallelse--till-aktieagarn...
https://mb.cision.com/Main/14110/2967846/1146750.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.