Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-29

Shortcut Media AB: Shortcut Media Group: Första halvåret 2017

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende
produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm,
trailers, animerad film, VR, promos samt tillhandahåller
postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film,
Shortcut Post, Good Motion, Frost VFX, Shortcut Film samt Shortcut
Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.

Utöver bifogad halvårsrapport för 2017 har även ett nytt avsnitt av
SMG:s podd publicerats. I podden deltar Anders Uhnér,
styrelseordförande sedan 2011, Pia Berglund, VD för Shortcut Post
samt Anders Brinck, VD för SMG. Programledare är Fanny Andersson,
affärsutvecklare på SMG. Podden finns att lyssna på här:
http://shortcutmedia.se/nyheter/.

Första halvåret, 1 januari - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen ökade med 86%, till 31 950 (17 177) Tkr
· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 978 (1 245)
Tkr

· Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 764 (1
146) Tkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,13 (0,01) kronor
· Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till
0,04 (0,13) SEK

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen ökade med 45%, till 15 862 (10 955) Tkr
· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -356 (340) Tkr
· Resultatet före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till -415
(295) Tkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,02) kronor
· Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till
-0,05 (0,05) SEK

Viktiga händelser

· SMG förvärvade 100% av Frost VFX i Stockholm den 16 juni och
slutförde förvärvet den 7 juli

· Spridningsemission om 7,8 Mkr med övertilldelningsoption om högst
2 Mkr. Emissionen blev kraftigt övertecknad, tecknades till 232% och
SMG tillfördes 9,8 Mkr före emissionskostnader

· SMG förvärvade resterande minoritetsandelar i Shortcut Media Film
AB samt Shortcut Media Graphics AB för totalt 210 TKr

· En process inleddes för att hantera ekonomi och redovisning
internt istället för externt, vilket förväntas ge kostnadsbesparingar
samt effektivitetsvinster från sista kvartalet 2017

· SMG inledde samarbete med Remium/Introduce.se den 2 maj i syfte
att öka transparens och likviditet i bolagets aktie

· Prognoserna för helåret har förändrats genom en ökning i den
förväntade omsättningen från minst 60 Mkr till 65 Mkr.
Rörelsemarginalen (EBITA) förväntas samtidigt bli lägre än det
långsiktiga målet om ca 11% under 2017. Det långsiktiga målet för
rörelsemarginalen kvarstår

· Bond Street utsågs till en av världens fyra bästa
trailerproducenter i PromaxBDA och vann tre guld i den globala
tävlingen

· Shortcut Post fick beställningar om 2 Mkr och utsåg Pia Berglund
till VD

Verkställande direktörens kommentar

Årets andra kvartal har varit händelserikt. Vi har förvärvat
minoritetsandelar i Shortcut Film och Shortcut Graphics samt 100% av
Frost VFX, genomfört en kraftigt övertecknad spridningsemission,
inlett samarbete med Remium/Introduce samt deltagit i många
investerarträffar och vunnit flera internationella priser.

Samtidigt har vi påbörjat en process för att hantera koncernens
ekonomi- och redovisningsfunktioner internt istället för externt.
Detta tillsammans med den ökande andelen helägda dotterbolag väntas
förenkla struktur, effektivisera redovisningsarbetet samt minska
kostnader med start under årets sista kvartal. Parallellt med detta
har ett koncernövergripande samarbete mellan bolagen intensifierats
och vi har börjat förtydliga vår gemensamma positionering, vilket
beskrivs ytterligare nedan.

Vi har för närvarande två pågående förvärvsdialoger med en sammanlagd
omsättning om ca 30 Mkr. Bägge är belägna utanför Stockholmsregionen.
I dagsläget väntas sannolikheten för respektive affär understiga 50%.

Andra kvartalet 2017 har likt tidigare kvartal präglats av fin
tillväxt. Resultatmässigt har kvartalet dock varit svagare, jämfört
med samma kvartal föregående år. Det finns två anledningar till
detta.

I. Högre direkta kostnader för rådgivnings, redovisnings- och
IR-arbete kopplat till fyra genomförda företagsaffärer samt en
emission under första halvåret

II. Normal projektvariation som detta kvartal orsakat negativ
resultatpåverkan

Första halvåret var en intensiv period sett till både företagsaffärer
- två majoritets- respektive två minoritetsförvärv - inkluderingen av
de nya bolagen i koncernens finansiella rapporter, övriga IR-insatser
i form av en rad investerarpresentationer, påbörjat samarbete med
Remium/Introduce samt påbörjande av insourcing av koncernens
ekonomifunktion. Åtgärderna är vitala för att optimera koncernens
fortsatta långsiktiga tillväxt och struktur, men har också varit
kostsamma. Kostnaderna har främst belastat första halvåret. En stor
del av dessa är av engångskaraktär.

Som beskrivits i tidigare kvartalsrapporter är variationen mellan
olika kvartal ofta hög, inte minst i enskilda koncernbolag.
Variationen hos enskilda bolag brukar i regel jämna ut sig genom att
svagare kvartal för vissa bolag kompenseras av starkare kvartal för
andra bolag. Under årets andra kvartal har flera av koncernens bolag
haft projekt som flyttats eller pausats under den innevarande
perioden, vilket samlat fått en negativ resultateffekt under
kvartalet om ca 1,2 Mkr.

Ingen av ovanstående resultatpåverkande faktorer förväntas i dagsläget
få större effekt på kommande kvartal. Däremot ser vi behov av vissa
justeringar av våra ambitioner för räkenskapsåret 2017 vad gäller
omsättning samt rörelsemarginal före goodwill-avskrivningar (EBITA).

I. Omsättningen under 2017 förväntas uppgå till 65 Mkr, en ökning
från tidigare mål om minst 60 Mkr.

II. Rörelsemarginalen (EBITA) förväntas under 2017 bli lägre än det
långsiktiga målet om ca 11%. Det långsiktiga målet för
rörelsemarginalen kvarstår.

Under slutet av andra kvartalet och början på tredje kvartalet har vi
arbetat med både försäljnings- och positioneringsarbete samt
effektivisering av bl.a. redovisning och revision.
Positioneringsarbetet har inneburit att vi som koncern framgent
kommer att marknadsföra oss primärt inom tre affärsområden. Vi
bedömer oss idag, tack vare den snabba företagsutvecklingen som skett
de senaste tre kvartalen, ha en marknadsledande position inom
samtliga.

I. Film, där Oddway utsetts till Sveriges bästa filmproduktionsbolag
2017 i Årets Byrå. Vi har även vunnit en rad svenska och
internationella priser.

II. Trailer, där Bond Street i utsetts till ett av världens bästa
trailerproduktionsbolag 2017 i PromaxBDA. Vi har även vunnit en rad
internationella priser.

III. Postproduktion, där Shortcut Post, Good Motion och Frost VFX
tillsammans har Sveriges näst största efterbearbetningskapacitet. Vi
har även vunnit flera priser.

Vi kommer att för första gången göra både riktade och
koncernövergripande försäljningsinsatser inom samtliga av ovanstående
affärsområden under andra halvåret 2017. Detta är en möjlighet som
skapats genom uppbyggnaden av vår nuvarande kapacitet inom gruppen
och något vi ser fram emot med tillförsikt.

Fokus under nästkommande kvartal blir att fokusera på försäljning,
effektivisera ekonomirutiner, driva tillväxt samt fortsätta bygga en
god och effektiv koncernstruktur.

Anders Brinck,

VD

Andra kvartalet

Den 2 maj inledde Shortcut Media ett samarbete
(http://news.cision.com/se/shortcut-media-ab/r/smg-inleder-samarbete-med-...)
med Remium/Introduce. Ett samarbete som sträcker sig under minst tolv
månader. Under Q2 deltog SMG i två investerarpresentationer
arrangerade av Remium.

Den 17 maj nominerades (http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=83911)
Bond Street Film till Agency of the Year i världens största
trailertävling: Promaxbda Global Excellence 2017.

Den 29 maj förvärvade (http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=84164)
SMG resterande minoritetsandelar i Shortcut Media Film AB samt
Shortcut Media Graphics AB för 210 TKr. Bolagen ägs därmed nu bägge
till 100%.

Den 31 maj genomförde
(https://bors-nliv.svd.se/index.php/news/detail/e3a1b144-2f71-459a-abf5-9...)
SMG en spridningsemission med syftet att öka antalet aktieägare i
Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien
samt tillföra kapital för ytterligare förvärv och expansion. Samma
dag meddelades att SMGs VD och huvudägare tecknade
(http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=84239) sig för 100 000 kr i
emissionen. Även andra i SMGs ledning och styrelse valde att teckna
(http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=84299) sig i emissionen, till
ett totalt värde av 1,1 Mkr.

Den 9 juni vann
(https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/06/09/bond-street-film-vinne...)
Bond Street Film tre guld och ett silver i den globala finalen av
världens största trailertävling; Promaxbda Global Excellence Awards
2017.

Den 16 juni fick
(http://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Shortcut-Medias-dotterbolag-f%C3%A...)
Shortcut Post beställningar värda 2 Mkr och utsåg
(http://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Shortcut-Medias-dotterbolag-f%C3%A...)
Pia Berglund till ny VD.

Samma dag avtalades förvärv
(https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/shortcut-media-group-koper-fro...)
av vfx-studion Frost VFX som kompletterar SMG:s kapacitet inom
effekter, animation samt gruppens efterbearbetning generellt.
Ledningen för Frost valde den 19 juni att teckna
(http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=84526) i SMGs
spridningsemission.

Den 26 juni publicerades resultatet
(http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=84601) i SMGs
spridningsemission som var över förväntan. Emissionen övertecknades
till 232%.

Den 7 juli emitterade
(http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=84755) SMG 28 011 aktier
i en riktad kvittningsemission, som en del av betalningen till
säljarna av Frost.

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Nästa rapport

Shortcuts rapport för perioden 1 januari - 30 september kommer att
publiceras den 21 november 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Alt.

Christer Karlsson

CFO

Shortcut Media Group

christer.karlsson@shortcutmedia.se (anders.brinck@shortcutmedia.se)

Tel: 0708-706 704

Shortcut Media AB...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.