Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Simris Alg: Kommuniké från årsstämma i Simris Alg AB (publ)

Onsdagen den 8 maj 2019 hölls årsstämma i Simris Alg AB (publ). Vid
stämman var 1 579 647 aktier representerade, vilket motsvarar 12 % av
totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de
viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut fattades
i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens föreslagna ändringar i
bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital
och antal aktier samt antal styrelseledamöter enligt följande:

Föregående lydelse:

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall lägst vara 5 000 000 aktier och högst 20 000
000 aktier.

§ 8 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter utan
suppleanter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Ny lydelse:

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och
högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall lägst vara 10 000 000 aktier och högst 40 000
000 aktier.

§ 8 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan
suppleanter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen, att resultatdispositionen skulle ske i enlighet med
den fastställda balansräkningen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt
verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Styrelse och revisor samt arvoden
Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med sammanlagt 420 000 kr,
varav 140 000 kr till ordföranden och 70 000 kr till var och en av
övriga ledamöter. Arvode ska inte utgå till ordförande eller ledamot
som är anställd i bolaget. Vidare beslutades att revisionsarvode
utgår enligt godkända räkningar.

Till styrelsen valdes Pia Gideon (omval), Fredrika Gullfot (omval),
Louise Nicolin (omval), Adam Springfeldt (omval), Nils Andersson
(nyval) och Anders Frostenson (nyval). Pia Gideon valdes till
styrelsens ordförande (omval).

Till revisionsbolag utsågs Ernst & Young AB med Martin Henriksson som
huvudansvarig revisor (omval).

Bemyndigande till styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital med högst 350 379,24 kronor. Ökningen av
aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie B
och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar
till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie B till ett
högsta totalt antal av 4 033 127 aktier i bolaget. Styrelsen ska
kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller
betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2
kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission av teckningsoptioner till anställda
Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 375 000
teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i
bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1)
ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 %
av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under perioden från och
med den 10 maj 2019 till och med den 24 maj 2019. Löptiden på
teckningsoptionerna ska vara fem år. Premien per teckningsoption ska
vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell. Rätt att
teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget och
styrelsens ledamöter. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i
vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade
emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta fördelningsprincipen
att teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet
anställningsår (kalenderår) i bolaget och med företrädesrätt för
bolagets anställda.

Fastställande av riktlinjer för valberedningen
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen
enligt styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som
tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades
2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik
industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen.
Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3,
och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och
wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med
kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är
Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email
ca@vhcorp.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/simris-alg/r/kommunike-fran-arsstamma-i-simri...
https://mb.cision.com/Main/14177/2807429/1040274.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.