Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

Simris Alg: Simris Alg tillförs cirka 28,2 MSEK i emissionslikvid

Simris Alg AB (publ) ("Simris Alg" eller "Bolaget") meddelade idag
utfallet i den företrädesemission av units, som godkändes på extra
bolagsstämma den 10 oktober 2019 ("Företrädesemissionen").
Företrädesemissionen har tecknats till cirka 22,6 MSEK motsvarande en
teckningsgrad om cirka 60 procent. Genom Företrädesemissionen
tillförs Simris Alg totalt cirka 28,2 MSEK före avdrag för
emissionskostnader. Bolaget har även genomfört en riktad emission av
teckningsoptioner.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 56 procent med stöd av
uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 4 procent, utan
stöd av uniträtter. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 15
procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att
Simris Alg tillförs cirka 28,2 MSEK före emissionskostnader, vilka
beräknas uppgå till cirka 4,5 MSEK.

Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i
det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av
Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 17 oktober 2019. De
som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla
avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 4 november
2019. De som tecknar units utan företräde genom sin förvaltare kommer
att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Bolaget har även genomfört en riktad emission av 1 724 691
teckningsoptioner (serie 2019/2 TO 2 B, d.v.s. samma serie som i
Företrädesemissionen), som tecknats av ett antal kvalificerade
investerare.

Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 700 758,65
SEK genom emission av 8 066 256 nya B-aktier. Efter registrering av
Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Simris
Alg att uppgå till 1 871 006,88 SEK fördelat på 250 000 A-aktier samt
21 286 688 B-aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0869 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2019/2
(TO 2 B) som emitteras i Företrädesemissionen och i den riktade
emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst
325 022,76 SEK genom utgivande av högst 3 741 255 B-aktier. Bolagets
aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att
uppgå till 2 196 029,64 SEK, fördelat på 250 000 A-aktier samt 25 027
943 B-aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0869 SEK.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Growth
Market till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
och BTU omvandlats till B-aktier och teckningsoptioner, vilket
beräknas ske omkring vecka 49.

Villkor för teckningsoptioner
Varje teckningsoption av serie 2019/2 (TO 2 B) berättigar till
teckning av en (1) B-aktie i Bolaget och kan nyttjas för teckning
under perioden 16 november - 16 december 2020. Teckningskursen per
B-aktie är 4,50 SEK.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare,
Advokatfirman Delphi AB juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn
Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med
Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Fredrika Gullfot, VD
Tel: +46 (0) 761 345 474, E-post: gullfot@simris.com

Jonas Sohlman, CFO
Tel: +46 (0) 706 552 582; E-post: jonas@simris.com

Om Simris Alg
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som
tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades
2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik
industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen.
Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3,
och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och
wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth
Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified
Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och
email ca@vhcorp.se.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till
börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate
Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A
Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43
länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som
står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i
branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information
se: www.stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 4 november 2019 kl. 18:00 CET.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea,
Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder
än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på
sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära
sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga
teckningsrätter/uniträtter, betalda tecknade aktier/betalda tecknade
units eller aktier/teckningsoptioner har registrerats, och kommer
inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas
eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i
enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller
annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Simris Alg AB:s (publ) aktuella syn på framtida händelser
samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/simris-alg/r/simris-alg-tillfors-cirka-28-2-m...
https://mb.cision.com/Main/14177/2953515/1135539.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.