Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-15

Sinch AB (publ): Sinch genomför en riktad nyemission om 1 052 631 aktier och tillförs härigenom cirka 700 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Press Release

Stockholm 15 juni, 2020

Sinch genomför en riktad nyemission om 1 052 631 aktier och tillförs härigenom cirka 700 MSEK

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets tidigare pressmeddelande idag den 15 juni 2020 och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 15 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om 1 052 631 nya aktier till en teckningskurs om 665 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 3,6 procent jämfört mot stängningskursen för Bolagets aktie den 15 juni 2020. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 700 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets (tillsammans ”Joint Bookrunners”). Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i den riktade nyemissionen.

Den riktade nyemissionen

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, i enlighet med vad som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande tidigare idag den 15 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier.

Den riktade nyemissionen omfattar totalt 1 052 631 nya aktier. Teckningskursen i den riktade nyemissionen fastställdes till 665 SEK per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Joint Bookrunners.

Den riktade nyemissionen genererade ett stort intresse och har genomförts till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 700 MSEK före emissionskostnader.

Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden för att öka Bolagets finansiella flexibilitet för nya förvärv. Bolaget offentliggjorde tidigare idag den 15 juni 2020 förvärvet av ACL Mobile Limited, som är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster i Indien och Sydostasien för en total kontant köpeskilling om 655 MSEK. Bolaget utvärderar dessutom löpande förvärvsmöjligheter. Nyemissionen ökar Bolagets finansiella flexibilitet och stärker därmed Bolagets position som en relevant och konkurrenskraftig köpare.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Joint Bookrunners, att den riktade nyemissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera fortsatta värdeskapande förvärv och att bredda Bolagets aktieägarbas.

Genom nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 1 052 631 aktier och röster, från
58 933 303 aktier och röster till 59 985 934 aktier och röster. Aktiekapitalet kommer att öka med 105 263,10 från 5 893 330,30 SEK till 5 998 593,40 SEK. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 1,8 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget ingått en lock-up-förbindelse, med sedvanliga undantag, avseende framtida aktieemissioner för en period om 90 kalenderdagar från och med idag den 15 juni 2020. Dessutom har Cantaloupe AB, Neqst D1 AB och Salvis Investment Limited, som för närvarande innehar cirka 32 procent av aktierna i Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar från och med idag den 15 juni 2020.

Rådgivare

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets som Joint Bookrunners. Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till Bolaget. Baker McKenzie har varit legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Chief Strategy Officer and Head of Investor Relations
Sinch AB (publ)
Mobile:        +46-722-45 50 55
E-mail:         thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com

 

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020 kl. 23.45 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett investeringsbeslut med anledning av den riktade emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Ingen av Bolaget, Joint Bookrunners eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller...

Författare Sinch AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.