Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

The Single Malt Fund: Ändrade slutliga villkor - tranche 8

Styrelsen för Bolaget har fattat beslut, efter önskemål från professionella placerare i Luxemburg och Storbritannien, om att ändra teckningsperiodens längd för nuvarande emission, "tranche 8". Andelslånen kan tecknas med start den 15 juni 2021, och teckningsperioden stänger den 9 augusti, 2021, med emissionsdatum den 20 augusti, 2021, i enlighet med Emittentens villkor för kapitalandelslån av den 14 juni 2021 ("Villkoren") om högst 25 000 000 Euro. Formellt görs detta genom en uppdatering av bifogade Slutliga Villkor, se Bilaga 1.

Denna information är sådan som Emittenten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 juli, 2021 kl. 21:00.
 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Emittenten. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga  värdepapper i Emittenten har registrerats, och inga värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

LÄNK TILL PROSPEKTET (http://thesinglemaltfund.com/wp-content/uploads/2021/06/Grundprospekt-TSMF-AB-2021-06-14.pdf)
LÄNK TILL SLUTLIGA VILLKOR FÖR EMISSION 8 (https://thesinglemaltfund.com/wp-content/uploads/2021/07/Slutliga-villkor-juli-2021.pdf)

För ytterligare information, kontakta:

Emittentens VD Christian Svantesson
Telefon: 0708-880289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Författare Cision