Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-13

SinterCast: Kallelse till årsstämma i SinterCast AB (publ)

Aktieägarna i SinterCast AB (publ), org. nr. 556233-6494 ("SinterCast") kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl. 15.00 i Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Rätt att delta och rösta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
13 maj 2015,
* dels anmäla sitt deltagande till SinterCast senast onsdagen den 13 maj
2015.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn före onsdagen den 13 maj 2015 för att äga
rätt att delta i årsstämman. Förvaltaren bör underrättas i god tid före
onsdagen den 13 maj 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Anmälan

Anmälan kan göras per post till SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55
Stockholm, per telefon 08-660 77 50, per fax
08-661 79 79 eller via e-post:agm.registration@sintercast.com.

Varje aktieägare (eller ombud för aktieägare) som önskar deltaga vid
årsstämman skall vid anmälan uppge sitt namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet biträden
(en aktieägare får ha med sig upp till två biträden under förutsättning att
antalet biträden anmäls på det sätt som anges ovan).

Ombud

Då aktieägarens deltagande på årsstämman sker genom ombud bör
behörighetshandlingar, såsom skriftlig daterad fullmakt, sändas till
SinterCast i god tid före årsstämman, lämpligen tillsammans med anmälan om
deltagande (senast onsdagen den 13 maj 2015). Fullmaktsformulär finns
tillgängligt att ladda ner viawww.sintercast.comsamt sänds ut till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Företrädare för juridiska
personer skall tillhandahålla kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behöriga firmatecknare.

Förslag till dagordning

1 Årsstämmans öppnande
2 Val av ordförande vid årsstämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7 Gästanförande: Videopresentation av Luiz Tarquínio, President and C.E.O.
hos Tupy
8 Anförande av verkställande direktören
9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
10 Beslut om: 1 fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 2 disposition beträffande
bolagets resultat enligt fastställd balansräkning 3 ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören
11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor
13 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter,
styrelseordförande och vice styrelseordförande samt revisorer och
eventuella revisorssuppleanter
14 Val av ledamöter till valberedningen
15 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
16 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
och överlåtelse av bolagets egna aktier
17 Motion från aktieägare
18 Årsstämmans avslutande

Förslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Hans-Erik Andersson väljs till ordförande vid
årsstämman.

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd
balansräkning (punkt 10 b)

Till årsstämmans förfogande står 57 704 515 kronor och styrelsen föreslår en
utdelning om totalt 2 kronor 20 öre per aktie (totalt 15 598 292 kronor 60
öre) för räkenskapsåret 2014 och att resterande disponibla vinstmedel i
moderbolaget om 42 106 222 kronor 40 öre balanseras i ny räkning. Som
avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 22 maj 2015. Beslutar
årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av
Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 maj 2015.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara
sju, inklusive styrelseordföranden och vice styrelseordföranden, och att inga
styrelsesuppleanter skall utses.

Valberedningen föreslår vidare att bolaget skall ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor och att inga revisorssuppleanter skall utses.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, skall utgå med totalt
1 050 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 300 000 kronor till
styrelseordföranden och 150 000 kronor till var och en av de
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna med undantag för verkställande
direktören. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå
löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Arvode till styrelseledamot får, om vissa förutsättningar är uppfyllda,
faktureras genom styrelseledamots bolag. Förfarandet måste vara
kostnadsneutralt för SinterCast.

Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande
och vice styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
(punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Hans-Erik
Andersson, Aage Figenschou, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton, Carina
Andersson, Jason Singer och Steve Dawson som ordinarie ledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Hans-Erik Andersson föreslås kvarstå som
styrelsens ordförande och Aage Figenschou som vice styrelseordförande.
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på
SinterCasts hemsida (www.sintercast.com).

Valberedningen föreslår omval av bolagets nuvarande revisor, det registrerade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Tobias Stråhle som
huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av ledamöter till valberedningen (punkt 14)

Valberedningen föreslår att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och
föreslår omval av Karl-Arne Henriksson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Andrea
Fessler och Hans-Erik Andersson. Karl-Arne Henriksson föreslås kvarstå som
valberedningens ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen väljer
att avgå innan dess uppdrag är slutfört skall valberedningens ordförande ges
i uppdrag att kontakta den störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot
och be denne att utse ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse ledamot
tillfrågas den näst störste osv.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
verkställande direktören och övriga tjänstemän i koncernledningen enligt
följande. Ersättningen skall bestå av en balanserad kombination av fast lön,
rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen
skall vara marknadsmässig och baseras på prestationer. Den fasta lönen skall
beslutas individuellt och baseras på varje individs ansvarsområde, uppdrag,
kompetens och position. Den rörliga ersättningen skall baseras på
förutbestämda mål på koncernnivå och på individuell nivå, med hänsyn till det
långsiktiga resultatet. Vid extraordinära prestationer kan en särskild
ersättning utgå i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens. Rörlig
ersättning och sådan särskild ersättning skall inte överstiga ett belopp
motsvarande 75 procent av den fasta årliga lönen.

SinterCasts pensionsförmåner är premiebestämda. Premiebestämd pension innebär
att koncernen betalar en fast premie till ett fristående bolag. Koncernen har
inga legala skyldigheter att betala ytterligare premier för det fall att det
fristående bolaget inte har tillräckliga medel att betala alla anställda de
förmåner som är relaterade till nuvarande och tidigare anställningsperioder.
Bonus skall inte vara pensionsgrundande.

Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden nio månader för VD och
sex månader för övriga tjänstemän i koncernledningen. Vid uppsägning av VD
från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande nio månaders
ersättning. Inget avgångsvederlag har avtalats med övriga tjänstemän i
koncernledningen. Vid uppsägning från bolagets sida avseende VD sker ingen
avräkning av ersättningar erhållna från ny arbetsgivare.

Styrelsen, och på uppdrag av styrelsen, styrelsens ersättningsutskott, skall
äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl som motiverar det.

De huvudsakliga villkoren för ersättning till ledande befattningshavare i de
nuvarande anställningsavtalen framgår av not 5 i årsredovisningen för 2014.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma,

* besluta om förvärv av egna aktier. SinterCast får högst förvärva så många
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av
samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske på NASDAQ OMX
Stockholm AB till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade
kursintervallet,
* besluta om överlåtelse av högst alla egna aktier som bolaget innehar vid
varje tidpunkt på NASDAQ OMX Stockholm AB eller på annat sätt, exempelvis i
samband med förvärv av företag eller verksamhet, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport eller
kvittning. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm AB får endast ske
till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Överlåtelse av aktier på annat sätt skall ske till ett, av styrelsen
beräknat, marknadsmässigt pris.

Syftet med bemyndigandet är att ge SinterCast möjlighet att förvärva egna
aktier vid var tid för att justera bolagets kapitalstruktur samt att ge
bolaget möjlighet att överlåta egna aktier i samband med eventuellt förvärv
av företag eller verksamhet.

Motion från aktieägare (punkt 17)

Aktieägaren Kristofer Levén från Göteborg föreslår att årsstämman beslutar om
att styrelsen ska utreda behovet av en aktiesplit som innebär att en
befintlig aktie i bolaget delas upp i fyra aktier. Aktieägarens motiv till
förslaget är att SinterCast utmärker sig på börsens Small Cap-lista genom ett
ovanligt lågt antal aktier i förhållande till bolagets börsvärde och att en
split skulle korrigera detta. Vidare skulle en a...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.