Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

SinterCast: SinterCast resultat januari-mars 2014

Rekord i serieproduktion på 1,70 miljoner motorekvivalenter under kvartalet

Första kvartalet 2014

* Periodens omsättning: 14,6 MSEK (11,7 MSEK)
* Rörelseresultat: 2,9 MSEK (1,5 MSEK)
* Resultat per aktie: 0,45 SEK per aktie (0,33 SEK per aktie)
* Kassaflöde från verksamheten: -2,1 MSEK (0,2 MSEK)
* Ny System 3000Plus -utrustning har levererats till världens första
specialbyggda CGI-gjuteri, i Kina
* Motorekvivalenterna från tunga fordon ökar med 100 %
* Ram diesel pick-up fick en stark försäljningsstart i Nordamerika
* Befintliga installationer: 23 helautomatiska system och 16 mini-system i
Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*

För grafisk kurva se PDF

Serieproduktionen har ökat med 30 % mot föregående år, innebärande ett nytt
kvartalsrekord på 1,70 miljoner motorekvivalenter under det första kvartalet
2014. Utsikterna för serieproduktionen är fortsatt positiva då volymerna för
tunga fordon och pick-uper fortsätter att växa.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till
årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Tunga fordon och pick-uper leder ökningen av serieproduktionen
Serieproduktionen under kvartalet ökade till 1,70 miljoner motorekvivalenter i
årstakt, vilket ger ett nytt kvartalsrekord och en tillväxt på 30 % jämfört
med det första kvartalet 2013. Produktionen i mars uppgick till 1,75 miljoner
motorekvivalenter i årstakt, SinterCasts näst bästa månadsresultat någonsin.

Ökningen av serieproduktionen, jämfört med föregående år, kan främst härledas
till en fördubblad volym inom tunga fordon, beroende på lanseringarna av nya
motorer och av införandet av utsläppslagstiftningen Euro 6, den 1 januari
2014. Alla tunga fordon som tillverkas för försäljning i Västeuropa måste nu
uppfylla Euro 6-standarden. Serieproduktionen gynnades också av ökade volymer
inom pick-uper i Nordamerika, där Ram 1500 var det näst mest sålda fordonet i
Nordamerika under mars 2014, delvis beroende på att dess dieselversion
började säljas under februari. Samtliga av de tre mest sålda fordonen i
Nordamerika under det första kvartalet var pickuper. SinterCasts koppling
till den viktiga pick-up-sektorn har ytterligare stärkts under det första
kvartalet, efter Fords tillkännagivande av den allra första bensinmotorn i
CGI i stora volymer. Som meddelats på North American International Auto Show
den 13 januari, kommer 2.7 liter V6-bensinmotorn att finnas tillgänglig i
Ford F150 senare under året. Nissan har också aviserat införandet av en
SinterCast-CGI V8 dieselmotor i nästa generation av Titan, som har bekräftats
för lansering på North American International Auto Show i januari 2015. Dessa
lanseringar gör att SinterCast återfinns i tre av de fem största pickuperna,
på en marknad som omfattar cirka två miljoner fordon per år.

Första kvartalet innehöll även serieproduktionsstarten av komponenter för
industriell kraft vid Tupy-gjuteriet i Brasilien, genom produktionen av ett
CGI-cylinderhuvud för uppgradering av MTUs motor Serie 2000. Användningen av
SinterCast-CGI föreskrevs för att möjliggöra utökat effektuttag och för att
säkerställa hållbarheten i de krävande driftsmiljöer som återfinns i
applikationer inom marin, gruvdrift, off-road samt stationär kraftgenerering.
Cylinderhuvudet för MTU etablerar serieproduktion av CGI vid Tupy över hela
spektrumet; motorblock för bilar, motorblock och cylinderhuvuden för tunga
fordon samt för motorer inom industriella kraftapplikationer. Komponenten för
industriella kraftapplikationer är en del av Tupys annonserade strategi för
att öka CGI-andelen inom motorblock och cylinderhuvuden från dagens 16 % till
25 %.

Intensifierade installationsaktiviteter
Efter installationsomsättningsrekordet 2013, är det tekniska teamet ovanligt
upptaget med att stödja nya installationsåtaganden samt -uppgraderingar i
Europa, Asien och Amerika. Under januari säkrade SinterCast en ny order på
ett System 3000Plus
från ett av Kinas största konglomerat för fordonskomponenter, för installation
i ett specialbyggt CGI-gjuteri i Kina. Utrustningen levererades under det
första kvartalet och planeras att installeras under sommaren 2014. SinterCast
kommer även att tillhandahålla trådmatarens plattform för basbehandling och
korrigering, samt ge teknisk support under installation och produktionsstart.
Förhandlingar om nya installationer pågår, vilket ger möjligheter att
ytterligare bredda produktionsbasen.

SinterCast ger fortsatt tekniskt stöd till produktutvecklingsprogram för
bilar, tunga fordon och industriella kraftapplikationer i Europa, Asien och
Amerika. Den sammanlagda potentialen av de nuvarande
serieproduktionsprogrammen och de program som nu är under utveckling,
beräknas representera en marknadsmöjlighet på ungefär 4,7 miljoner
motorekvivalenter per år inom SinterCasts femårsplaneringshorisont. Vidare
bedöms att de program som för närvarande är i serieproduktion, har en
potential att uppgå till mer än 2,5 miljoner motorekvivalenter när de når
full volym.

Segjärnsteknologi
Den ökande aktiviteten inom CGI-verksamheten har medfört att resursbehovet
inom kärnverksamheten har ökat, vilket har påverkat utvecklingsarbetet av
segjärnsteknologin. Det tekniska utvecklingsarbetet fortsätter dock och
marknadsmöjligheterna kvarstår. Under det första kvartalet förstärktes
FoU-funktionen i och med rekryteringen av en specialist med en doktorsexamen
inom stelning av gjutjärn och med en omfattande forskningserfarenhet inom
gjutjärn från den svenska akademin. Den nya forskningsingenjören påbörjade
sin anställning vid det tekniska centret i Katrineholm den 14 april, vilket
ger ytterligare resurser för att bredda och accelerera
utvecklingsverksamheten inom SinterCast. SinterCasts segjärnsteknologi
förväntas att ge ytterligare fördelar för kunderna genom reducerad
magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i
gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.

Finansiell sammanfattning

Intäkter
Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från försäljning
och leasing av utrustning, serieproduktion och kundservice.

------------------------------------------------------------------------------------
|Nettoomsättning per intäktsslag Januari-Mars Januari-December |
|(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2014 2013 2013 2012 |
|Antal levererade mätkoppar 37 100 28 900 118 500 102 400 |
|Utrustning 2,5 2,3 10,1 9,0 |
|1 |
|Serieproduktion 11,6 9,0 40,2 35,8 |
|2 |
|Service 0,5 0,3 1,4 1,0 |
|3 |
|Annat 0,0 0,1 0,2 0,1 |
|Summa 14,6 11,7 51,9 45,9 |
| |
|Noter 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar |
|: |
| 2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för |
| programvarulicenser |
| 3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av |
| testbitar |
------------------------------------------------------------------------------------

Underjanuari-mars 2014
uppgick intäkterna till 14,6 MSEK (11,7 MSEK). Intäkterna från serieproduktion
ökade med cirka 30 % till 11,6 MSEK (9,0 MSEK), beroende på att ca 1,70
miljoner (1,30 miljoner) motorekvivalenter uppräknat till årstakt hade
producerats och att 37 100 (28 900) mätkoppar levererats. Intäkter från
utrustning uppgick till 2,5 MSEK (2,3 MSEK), efter att ett komplett System
3000Plus
levererats till ett av Kinas största konglomerat för fordonskomponenter.
Serviceintäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,3 MSEK) avseende kundstöd till olika
kunder världen över samt av försäljning av testbitar.

Resultat
SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta
beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie"
påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av
skattefordran.

-------------------------------------------------------------------------------
|Resultatsammanfattning Januari-Mars Januari-December |
|(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2014 2013 2013 2012 |
|Rörelseresultat 2,9 1,5 7,3 1,0 |
|Periodens resultat efter skatt 3,2 2,4 8,1 -3,7 |
|Resultat per aktie (SEK) 0,5 0,3 1,2 -0,5 |
| |
-------------------------------------------------------------------------------

Rörelseresultatet för periodenjanuari-mars 2014
på 2,9 MSEK (1,5 MSEK) ökade med 1,4 MSEK genom ett förbättrat bruttoresultat
på 1,5 MSEK som uppnåtts genom högre intäkter, högre rörelsekostnader på 0,3
MSEK, samt av högre kursvinster från rörelsefordringar och -skulder på 0,2
MSEK.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 3,2 MSEK (2,4 MSEK). Det
förbättrade resultatet beror främst på en ökning av rörelseresultatet på 1,4
MSEK, en ökning av finansnettot på 0,2 MSEK samt minskade skatter på 0,8
MSEK.

Uppskjuten skattefordran
Skatt uppgick till -0,1 MSEK (0,7 MSEK). Förändringen förklaras av den ökning
av uppskjuten skattefordran som gjordes under det första kvartalet 2013. Den
bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran
omvärderas varje kvartal. Per den 31 mars 2014 gav den uppdaterade
beräkningen att 128,5 MSEK (128,5 MSEK) av SinterCasts totala
underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 28,3 MSEK (28,3 MSEK)
har aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Kassaflöde, likviditet och investeringar

------------------------------------------------------------------------------------------------
|Översikt kassaflöde Januari-Mars Januari-December |
|(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2014 2013 2013 2012 |
|Kassaflöde från verksamheten, före förändring i rörelsekapital 3,4 1,9 8,1 3,5 |
|Förändring av rörelsekapital -5,5 -1,7 6,3 -2,2 |
|Kassaflöde från verksamheten, efter ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.