Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-29

SinterCast: SinterCast resultat januari-mars 2015

Serieproduktionen passerar milstolpen på två miljoner motorekvivalenter

Fem kvartal i rad med rekordproduktion
Första kvartalet 2015
* Periodens omsättning: 18,8 MSEK (14,6 MSEK)
* Rörelseresultat: 5,9 MSEK (2,9 MSEK)
* Resultat per aktie: 0,82 SEK per aktie (0,45 SEK per aktie)
* Kassaflöde från verksamheten: 4,5 MSEK (-2,1 MSEK)
* Serieproduktionen når 2,0 miljoner motorekvivalenter: En ökning på 18 %
jämfört med föregående år
* Stor ökning av Ford bensinmotor när försäljningen av F-150 ökar i USA
* Fortsatt tillväxt av europeiska program för tunga fordon
* Tre nya installationsåtaganden säkrade i Asien under första kvartalet
* Befintliga installationer: 23 helautomatiska system och 19 mini-system i
Europa, Asien och Amerika
Serieproduktion*
För grafisk kurva, se pressmeddelande i PDF

Serieproduktionen uppräknat till årstakt nådde 2,0 miljoner motorekvivalenter
under det första kvartalet, en ökning på 18 % jämfört med föregående år.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till
årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer
Stark tillväxt på alla fronter
I mars uppgick serieproduktionen uttryckt i årstakt till 2,2 miljoner
motorekvivalenter, vilket bidrog till en produktion på 2,0 miljoner
motorekvivalenter under det första kvartalet. Detta innebär en
rekordproduktion fem kvartal i rad och en ökning på 18 % jämfört med
föregående år och denna trend förstärker uthålligheten i den långsiktiga
tillväxten, då den årliga tillväxttakten har varit 18 % i snitt sedan det
första kvartalet 2007. Produktionen under det första kvartalet ledde även
till 40 500 levererade mätkoppar, det näst högsta antalet i ett kvartal i
SinterCasts historia. Tillsammans med två nya installationer gav
serieproduktionen och sålda mätkoppar rekordintäkter i kvartalet på 18,8
MSEK, med en rörelseresultatsökning på 103 % mot föregående år.

Serieproduktionen gynnades av en accelererande tillväxt från Ford 2.7 liter
V6-bensinmotor genom försäljningsökningar under kvartalet av Ford F-150
modellår 2015. Det är särskilt glädjande att journalister, återförsäljare och
kunder samstämmigt har givit positiva omdömen om prestanda och förfining hos
bensinmotorn i SinterCast-CGI. Serieproduktionen gynnades även av ökad
produktion av motorblock och cylinderhuvuden för europeiska tunga fordon och
av produktionsstarten av motorkomponenter för industriell kraft i den
nyinstallerade anläggningen hos Impro Industries gjuteri i Kina. Kundernas
produktionsrapportering visar att SinterCast-processen användes för
produktion av mer än 75 000 motorblock under mars månad. Utsikterna är
fortsatt goda inom samtliga sektorer för bilar, tunga fordon samt inom
kraftindustrin, då marknadsmedvetenheten för CGI och konkurrenskraftiga
CGI-komponenter fortsätter att öka.

Det första kvartalet gav tre installationsåtaganden. Det första, Dongfeng
Trucks, kinas största tillverkare av tunga fordon, tillkännagavs den 7
januari. Utrustningen finns ännu i det tekniska centret i Sverige för att
ingenjörerna från Dongfeng ska kunna utbilda sig på sin egen utrustning.
Anläggningen till Dongfeng kommer att bli intäktsförd i det andra kvartalet,
efter leverans och installation. De andra två installationerna, till Doosan
Infracore i Korea och till ett icke namngivet gjuteri för motorkomponenter i
Japan, levererades och installerades under det första kvartalet.
Installationerna till Kina, Korea och Japan är ett resultat av vårt sedan
många år starka engagemang på den asiatiska marknaden, medvetenheten och
respekten för SinterCasts varumärke samt av förtroendet för vår teknologi och
kundservice. Asien står nu för 17 av våra 42 installationer, men det är av
ännu större vikt att notera att 12 av våra 20 senaste installationer har
skett i Kina, Japan och Korea.

Segjärnsteknologi
Utvecklingen av segjärnsteknologin fortsatte under kvartalet med fältförsök
och produktutveckling. Utvecklingsarbetet fokuserar på optimering av
mätanordningen för den termiska analysen av segjärn, de metallurgiska
sambanden, systemets användargränssnitt samt på förberedelser av fältstudier
hos referenskunder. SinterCasts segjärnsteknologi förväntas att ge
ytterligare fördelar för kunderna genom reducerad magnesiumförbrukning,
förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad
maskinbearbetning.

Finansiell sammanfattning
Intäkter
Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från försäljning
och leasing av utrustning, serieproduktion och kundservice.

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsättning per intäktsslag Januari-Mars Januari-December |
| (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2014 2013 |
| Antal levererade mätkoppar 40 500 37 100 133 000 118 500 |
| Utrustning 2,1 2,5 4,9 10,1 |
|1 |
| Serieproduktion 16,3 11,6 47,8 40,2 |
|2 |
| Service 0,3 0,5 1,4 1,4 |
|3 |
| Övrigt 0,1 0,0 0,4 0,2 |
| Summa 18,8 14,6 54,5 51,9 |
| |
| Noter 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar |
|: |
| 2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för |
| programvarulicenser |
| 3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av |
| testbitar |
-----------------------------------------------------------------------------------------

Under januari-mars 2015
uppgick intäkterna till 18,8 MSEK (14,6 MSEK). Intäkter från serieproduktion
ökade med 41 % till 16,3 MSEK (11,6 MSEK) som resultat av en rekordhög
produktion på cirka 2,0 miljoner (1,7 miljoner) motorekvivalenter i årstakt
samt av en ökning av levererade mätkoppar till 40 500 (37 100). Intäkter
från utrustning uppgick till 2,1 MSEK (2,5 MSEK), efter leveranser av
Mini-System 3000 till Doosan Infracore i Korea och till ett icke namngivet
gjuteri för motorkomponenter i Japan. De totala kvartalsintäkterna från
utrustning var högre under första kvartalet 2014 beroende på en omfattande
System 3000Plus
installation, levererad till Zhongding Powers gjuteri i Kina. Serviceintäkter
uppgick till 0,3 MSEK (0,5 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen
över samt försäljning av testbitar.

Resultat
SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta
beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie"
påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av
skattefordran.

----------------------------------------------------------------------------------
| Resultatsammanfattning Januari-Mars Januari-December |
| (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2014 2013 |
| Rörelseresultat 5,9 2,9 10,2 7,3 |
| Periodens resultat efter skatt 5,8 3,2 12,3 8,1 |
| Resultat per aktie (SEK) 0,8 0,5 1,7 1,2 |
| |
----------------------------------------------------------------------------------

Rörelseresultatet för perioden januari-mars 2015
på 5,9 MSEK (2,9 MSEK) erhölls genom ett förbättrat bruttoresultat på 4,0 MSEK
främst beroende på högre intäkter och marginal, i kombination med högre
rörelsekostnader på 0,7 MSEK och högre övriga rörelsekostnader från
kursförluster som härrör sig från rörelsefordringar och -skulder på 0,3 MSEK.
Resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,8 MSEK (3,2 MSEK), främst
beroende på en ökning av rörelseresultatet på 3,0 MSEK, en minskning av
finansnettot på 0,5 MSEK (främst orealiserade kursförluster från omvärdering
av utestående valutakontrakt) samt en minskning av skattekostnaderna på 0,1
MSEK.

Uppskjuten skattefordran
Skatt uppgick till 0,0 MSEK (-0,1 MSEK). Den bedömda framtida
beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje
kvartal. Per den 31 mars 2015 gav den uppdaterade beräkningen att 133,3 MSEK
(128,5 MSEK) av SinterCasts totala underskott kan beaktas, vilket resulterade
i att 29,3 MSEK (28,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Kassaflöde, likviditet och investeringar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Översikt kassaflöde, första kvartalet Januari-Mars Kassaflödesförändringar |
| (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2015 mot 2014 |
| Kassaflöde från verksamheten, före förändring i rörelsekapital 5,9 3,4 2,5 |
| Förändring av rörelsekapital -1,4 -5,5 4,1 |
| Kassaflöde från verksamheten 4,5 -2,1 6,6 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,7 -0,1 -0,6 |
| |
|Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - |
| Valutakursdifferens i likvida medel 0,0 0,0 0,0 |
| Summa kassaflöde 3,8 -2,2 6,0 |
| Likviditet 48,7 45,6 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Underjanuari-mars 2015
ökade kassaflödet från verksamheten med 6,6 MSEK jämfört med samma period
föregående år, främst relaterat till en ökning av rörelsekapital (4,1 MSEK),
som kan härledas till en ökning av varulager (0,7 MSEK), ökning av fordringar
(3,3 MSEK) och ökning av rörelseskulder (2,6 MSEK) sedan årsskiftet. Det
totala kassaflödet var 6,0 MSEK högre efter investeringar på 0,6 MSEK, främst
beroende på aktivering av produkter under ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.