Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

SinterCast: SinterCast resultat juli-september 2016

Höga installationsintäkter stärker rörelseresultatet

Tredje kvartalet 2016
* Periodens omsättning: 23,8 MSEK (20,6 MSEK)
* Rörelseresultat: 11,2 MSEK (7,1 MSEK)
* Resultat per aktie: 1,6 SEK per aktie (1,0 SEK per aktie)
* Kassaflöde från verksamheten: 7,0 MSEK (6,5 MSEK)
* Rekordhöga mätkoppsleveranser - 38 % högre jämfört med förgående år
* System 3000Plus levererat till Teksid i Brasilien - installation planerad
till första kvartalet 2017
* Ladle TrackerTM-teknologin väl mottagen - installationsdiskussioner pågår

Niomånadersperioden 2016
* Periodens omsättning: 58,2 MSEK (55,2 MSEK)
* Rörelseresultat: 21,6 MSEK (15,9 MSEK)
* Resultat per aktie: 3,1 SEK per aktie (2,3 SEK per aktie)
* Kassaflöde från verksamheten: 14,4 MSEK (15,8 MSEK)
* Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 20 mini-system i
Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*

För grafisk kurva, se pressmeddelande i PDF

Serieproduktionen uppräknat till årstakt uppgick till 2,0 miljoner
motorekvivalenter under det tredje kvartalet, en säsongsbetonad nedgång på
grund av sommaruppehåll hos många gjuterier och slutkunder.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till
årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer
Stabil serieproduktion och höga installationsintäkter
Serieproduktionen var fortsatt stabil under det tredje kvartalet vilket
innebär det sjunde kvartalet i rad med en volym på eller över två miljoner
motorekvivalenter. Volymen under det tredje kvartalet var 5-10 % lägre än i
de båda första kvartalen under året på grund av semesteruppehåll under juli
och augusti hos många gjuterier och slutkunder. Trots nedgången under det
tredje kvartalet är produktionen under niomånadersperioden 2016 den högsta
någonsin för en januari - septemberperiod. Mätkoppsleveranserna är fortsatt
höga, 38 % högre i det tredje kvartalet än jämfört med samma period
föregående år och 19 % högre under niomånadersperioden än i 2015.

Utsikterna för serieproduktionen är fortsatt positiva då den fortsatt starka
efterfrågan av stora fordon bidrar till att pick-up-sektorn i USA fortfarande
går bra. Ford Super Duty pick-up med modellår 2017 vann utmärkelsen"Truck of
Texas"
under "Texas State Fair" i september."Truck of Texas"
anses vara en av de mest prestigefyllda utmärkelser i branschen, då över 20 %
av alla pick-uper i USA säljs i Texas. Efter utmärkelser för Ram EcoDiesel
(2013), för Ford F-150 V6-bensin (2014) samt för Nissan Titan XD 5.0L
V8-diesel (2015), innebär utmärkelsen för Ford Super Duty att det är det
fjärde året i rad som en pick-up med SinterCast-CGI-motor vinner den
eftertraktade utmärkelsen. Över 80 % av köparna av en Ford Super Duty valde
en SinterCast-CGI V8-dieselmotor. Utsikterna för serieproduktion inom tunga
fordon är fortsatt goda med pågående ökningar inom europeiska märkens tunga
motorprogram och med framgångsrik produktutveckling och förproduktion i
ASIMCO-gjuteriet i Kina av medeltunga- och tunga motorprogram för den
inhemska marknaden.

I och med leveransen av System 3000Plus
till Teksid-gjuteriet i Brasilien så ökade installationsintäkterna i det
tredje kvartalet 2016 markant. Planeringen för installationen av systemet
pågår och gjuteriet förbereder infrastrukturen inför systemets installation.
Installationen förväntas bli slutförd under det första kvartalet av 2017.
Installationsdiskussioner pågår även med flera kunder gällande utökad
produktionskapacitet vid befintliga installationer,
funktionalitetsuppgraderingar för att tillmötesgå kunders efterfrågan av
ytterligare processtyrningsfunktionalitet samt av nya systeminstallationer.
Installationsaktiviteterna har utökats genom introduktionen av Ladle
TrackerTM-teknologin, vilken har tagits emot väl av branschen.
Installationsdiskussioner av Ladle TrackerTMpågår för närvarande med
befintliga SinterCast-kunder, med segjärnsgjuterier samt med andra
metallurgiska anläggningar utöver gjutjärnsindustrin. Dessa inledande
diskussioner har identifierat nya möjligheter att utöka den
spårbarhetsfunktionalitet som SinterCast kan erbjuda industrin. Utöver dessa
utvecklingsmöjligheter, undersöker SinterCast även möjligheten att utveckla
andra unika teknologier - inom och utanför ramen för termisk analys - för att
förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom gjutjärnsindustrin.

Finansiell sammanfattning
Intäkter
Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från intäkter av
utrustning, serieproduktion och kundservice.

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsättning per intäktsslag Juli-September Januari-September |
| (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2016 2015 2016 2015 |
| Antal levererade mätkoppar 50 900 36 900 133 800 112 000 |
| Utrustning 5,9 5,0 6,7 7,3 |
|1 |
| Serieproduktion 17,4 15,3 50,1 47,0 |
|2 |
| Service 0,5 0,3 1,4 0,8 |
|3 |
| Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,1 |
| Summa 23,8 20,6 58,2 55,2 |
| |
| Noter 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar |
|: |
| 2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för |
| programvarulicenser |
| 3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av |
| testbitar |
-----------------------------------------------------------------------------------------

Underjuli-september 2016
uppgick intäkterna till 23,8 MSEK (20,6 MSEK). Intäkter från serieproduktion
ökade med 14 % till 17,4 MSEK (15,3 MSEK) till följd av ökat antal levererade
mätkoppar, 50 900 stycken (36 900 stycken). Produktionen mätt i
motorekvivalenter uppgick till cirka 2,0 miljoner (2,0 miljoner) i årstakt.
Intäkter från utrustning uppgick till 5,9 MSEK (5,0 MSEK) efter leverans av
System 3000 Plus till Teksid do Brazil. Serviceintäkter uppgick till 0,5 MSEK
(0,3 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt försäljning
av testbitar.

Underjanuari-september 2016
uppgick intäkterna till 58,2 MSEK (55,2 MSEK). Intäkter från serieproduktion
ökade med 7 % till 50,1 MSEK (47,0 MSEK), till följd av ökat antal levererade
mätkoppar, 133 800 stycken (112 000 stycken) samt av en ökning av
serieproduktion med 1 %. Intäkter från utrustning minskade till 6,7 MSEK (7,3
MSEK) trots installationen hos Teksid, till följd av många utförda
installationer under 2015. Serviceintäkter uppgick till 1,4 MSEK (0,8 MSEK)
avseende kundstöd till olika kunder världen över samt försäljning av
testbitar.

Resultat
SinterCast affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror
på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av
finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

-------------------------------------------------------------------------------------
| Resultatsammanfattning Juli-September Januari-September |
| (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2016 2015 2016 2015 |
| Rörelseresultat 11,2 7,1 21,6 15,9 |
| Periodens resultat efter skatt 11,0 6,9 21,7 16,2 |
| Resultat per aktie (SEK) 1,6 1,0 3,1 2,3 |
-------------------------------------------------------------------------------------

Rörelseresultatet för periodenjuli-september 2016
på 11,2 MSEK (7,1 MSEK) ökade med 4,1 MSEK genom ett förbättrat bruttoresultat
på 3,3 MSEK vilket i huvudsak beror på högre intäkter, i kombination med
lägre rörelsekostnader på 1,1 MSEK och minskade övriga rörelseintäkter
(kursvinster) på 0,3 MSEK.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 11,0 MSEK (6,9 MSEK). Ökningen
på 4,1 MSEK beror främst på en ökning av rörelseresultatet med 4,1 MSEK, en
minskning av finansnettot med 0,1 MSEK (främst orealiserade kursförluster
från utestående valutaterminskontrakt) samt av lägre skattekostnader på 0,1
MSEK.

Rörelseresultatet för periodenjanuari-september 2016
på 21,6 MSEK (15,9 MSEK), ökade med 5,7 MSEK och erhölls genom ett förbättrat
bruttoresultat på 3,4 MSEK, främst från högre intäkter i kombination med
lägre rörelsekostnader på 1,1 MSEK samt ökade övriga rörelseintäkter
(kursvinster) på 0,6 MSEK samt minskade rörelsekostnader (kursförluster) på
0,6 MSEK.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 21,7 MSEK (16,2 MSEK). Ökningen
på 5,5 MSEK härrör sig främst från det högre rörelseresultatet på 5,7 MSEK,
en minskning av finansnettot på 0,3 MSEK (främst orealiserade kursförluster
från utestående valutaterminskontrakt) samt av högre skatteintäkter på 0,1
MSEK.

Uppskjuten skattefordran
Skatt under perioden januari-september 2016 uppgick till 1,0 MSEK (0,9 MSEK).
Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran
omvärderas varje kvartal. Per den 30 september 2016 gav den uppdaterade
beräkningen att 142,3 MSEK (137,8 MSEK) av SinterCasts totala underskott kan
beaktas, vilket resulterade i att 31,3 MSEK (30,3 MSEK) har aktiverats som
uppskjuten skattefordran.

Kassaflöde, likviditet och investeringar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Översikt kassaflöde niomånadersperioden 2016 Januari-September Kassaflödesförändringar |
| (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2016 2015 2016 mot 2015 |
| Kassaflöde från verksamheten, före förändring i rörelsekapital 21,5 16,7 4,8 |
| Förändring av rörelsekapital -7,1 -0,9 -6,2 |
| Kassaflöde från verksamheten 14,4 15,8 -1,4 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,7 -1,4 -0,3 |
| |<...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.