Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 4 i Smoltek Nanotech Holding AB (publ) är idag, den 1 november 2021

Idag, den 1 november 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 i Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("Smoltek" eller "Bolaget"). Teckningsperioden pågår till och med den 3 november 2021. Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 18,82 SEK per aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO 4:

Utnyttjandeperiod: 20 oktober 2021 - 3 november 2021. 
Teckningskurs: 18,82 SEK per aktie.  
Emissionsvolym: 1 261 121 teckningsoptioner av serie TO 4. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 1 261 121 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 23,7 MSEK, före emissionskostnader.   
Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 4: Idag, den 1 november 2021.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 3 november 2021, alternativt avyttras senast den 1 november 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO 4 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 3 november 2021.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.smoltek.com/investors, samt Mangolds webbplats, www.mangold.se.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå): 
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto): 
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.smoltek.com/investors, och på Mangolds webbplats, www.mangold.se

Rådgivare 
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Smoltek i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta: 
Mangold Fondkommission AB 
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare upplysningar: 

Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com   
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Författare Cision