Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-03

Sivers IMA: Kallelse till extra bolagsstämma i Sivers IMA Holding

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SIVERS IMA HOLDING

Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till
extra bolagsstämma den 1 augusti 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler,
Torshamnsgatan 9 i Kista.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken 25 juli 2014 (avstämningsdag är lördagen den 26
juli, men i praktiken kommer aktieboken dagen före vara den aktuella på
avstämningsdagen), dels anmäla sig till bolaget (Björn Norrbom) senast 29
juli 2014, per post på adress Sivers IMA Holding AB, c/o Sivers IMA AB, Box
1274, 164 29 Kista eller per e-post till bjorn.norrbom@telia.com
. Vid anmälan bör uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal innehavda
aktier och eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt
omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare
härom i sådan tid före den 25 juli 2014 att omregistreringen då är
verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller
högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en
längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emission av 1.500.000 teckningsoptioner samt godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag punkten 7
Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens förslag att emittera
1.500.000 teckningsoptioner att tecknas av Sivers IMA AB. Emissionen sker
utan vederlag. Teckningskursen för aktier som tecknas enligt
teckningsvillkoren är 12 kronor 50 öre per aktie. Teckning av ny aktie med
stöd av teckningsoptionerna skall ske under tiden 1 augusti 2016-31
december 2016. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman godkänner att
överlåtelse av teckningsoptionerna sker till nyckelpersoner enligt nedan.

Skälet till avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt är att Sivers IMA AB
skall kunna överlåta teckningsoptioner till nyckelpersoner inom
företagsledningen till marknadspris. Marknadspriset skall bestämmas med
stöd av den s.k. Black & Scholes metoden. Priset skall fastställas vid
överlåtelsetillfället. Eftersom teckningsoptionerna skall överlåtas till
marknadspris kommer bolaget inte att belastas med några kostnader för
skatter eller arbetsgivaravgifter.

Teckningsoptionerna skall överlåtas till personer i ledningsgruppen, dock
inte till styrelseledamöter. Överlåtelserna skall ske antingen för att
möjliggöra eller underlätta rekryteringar av nyckelpersoner eller för att
behålla och ge incitament till nyckelpersoner inom företagsledningen.
Överlåtelse skall kunna ske till den verkställande direktören med högst
1.000.000 teckningsoptioner och till övriga personer i ledningsgruppen med
högst 500.000 teckningsoptioner per individ.

För att styrelsens förslag skall godkännas krävs att minst 9/10 av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman biträder
beslutet. Skälet för majoritetskravet är att teckningsoptionerna skall
kunna överlåtas till personer i bolagets företagsledning.

Handlingar m.m.
I bolaget finns per dagen för denna kallelse 16.554.646 aktier och röster.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman
avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens förslag i sin helhet jämte formaliahandlingar inklusive
fullmaktsformulär enligt aktiebolagslagen hålls tillgängligt från och med
två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på
www.siversimaholding.se och skickas till
aktieägare som så begär.

Kista i juni 2014

SIVERS IMA HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Olle Westblom, VD
+46 70-237 60 26
olle.westblom@siversima.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sivers IMA Kallelse till extra bolagsstämma.pdf

Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA, som är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB
(publ), är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro-
och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil
högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm.
SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som
bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och
testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under
kortnamnet SIVE.

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum Sivers IMA

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.