Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

SiversIMA AB: Kallelse till årsstämma i Sivers IMA Holding AB (publ)

KISTA, Sverige - 20 april, 2020 - Sivers IMA (Nasdaq First North:
SIVE) Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348,
kallas till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 17.00 i anslutning
till bolagets lokaler på Torshamnsgatan 48 i Kista.

Med anledning av att folkhälsomyndigheten har höjt risknivån i Sverige
för spridning av det coronavirus som orsakar covid-19 har styrelsen i
Sivers IMA Holding AB beslutat att, för att minska risken för
spridningen av viruset, göra vissa förändringar avseende
genomförandet av årsstämman. Ändringarna innebär bland annat att
ingen förtäring kommer att serveras samt att årsstämman endast kommer
att innehålla den formella delen av stämman med målsättning att
stämman blir kort och effektiv med minsta risk för smittspridning.
Ett anförande av den verkställande direktören kommer att finnas
tillgängligt på bolagets webbplats, www.siversima.com, från och med
den 19 maj 2020. Vid årsstämman kommer den verkställande direktörens
anförande att vara förkortat.

Bolaget följer händelseutvecklingen kring covid-19 noggrant och kommer
vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför
årsstämman. Vi ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla
sig uppdaterade via www.siversima.com angående eventuella ytterligare
åtgärder.

Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas
till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 17.00 i anslutning till
bolagets lokaler på Torshamnsgatan 48 i Kista.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska

· dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken onsdagen den 13 maj 2020,

· dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 14 maj 2020 per
post på adress Sivers IMA Holding AB, Box 1274, 164 29 Kista eller
per e-mail info@siversima.com. Vid anmälan bör uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal
innehavda aktier och eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att
tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 13 maj 2020 att
omregistreringen då är verkställd.

Deltagande genom ombud samt poströstning

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person
ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt
anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats,
www.siversima.com.

För att minska risken för spridning av det coronavirus som orsakar
covid-19 har styrelsen i Sivers IMA Holding AB beslutat att
aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.
Formulär för poströstning tillhandahålls aktieägarna på bolagets
webbplats, www.siversima.com. Av formuläret framgår hur aktieägare
går till väga för att utöva sin rösträtt per post.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD (förkortat med anledning av covid-19)
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om fastställande av principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen
15. Beslut om incitamentsprogram
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
18. Beslut om ändring av bolagsordningen
19. Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen har bestått av Joachim Cato, ordförande i
valberedningen, utsedd av Erik Fällström via bolag, Tomas Duffy,
styrelseordförande i Sivers IMA Holding AB, utsedd av Keith Halsey
samt Monica Åsmyr utsedd av Swedbank Robur Fonder AB.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till ordförande vid årsstämman 2020 föreslås advokat Jörgen S.
Axelsson.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda
ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att
bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode åt styrelseledamöterna ska utgå med
sammanlagt 2 850 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens
ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare
föreslår valberedningen att styrelseledamot som utför arbete för
bolaget utöver styrelse- och kommittéarbete ska kunna erhålla skälig
ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt
godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 12)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
föreslår valberedningen omval av Tomas Duffy, Ingrid Engström, Erik
Fällström, Robert Green, Björn Norrbom och Dag Sigurd samt nyval av
Beth Topolovsky.

Beth Topolovsky har en lång och gedigen erfarenhet inom Sivers IMAs
verksamhetsområden och har ett gediget nätverk inom bolagets
kärnområden. Beth Topolovsky har en omfattande bakgrund och lång
erfarenhet av halvledarindustrin med ett antal seniora roller inom
Cisco Sweden, Q2 Labs, Tilgen and Transmode. Beth är idag partner i
Stinson Partners AB, ett konsultföretag som arbetar med
högteknologiska bolag. Beth tar med sig mycket erfarenhet till
styrelsearbetet och har erfarenhet av att stödja svenska bolag i USA,
vilken för närvarande är Sivers IMAs största marknad.

Valberedningen föreslår vidare omval av Tomas Duffy som
styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen kommer att i god tid före årsstämman lämna förslag till
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Beslut om fastställande av principer för valberedningens tillsättning
och instruktion för valberedningen (punkt 14)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att följande
valberedningsinstruktion fastställs.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en ledamot utsedd av var
och en av de tre till röstetalet största aktieägarna samt styrelsens
ordförande. Valberedningen ska konstitueras baserat på
aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i
augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation
som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av
vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp
aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear
Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget
skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att
genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam
hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att
uppgifterna om de till röstetalet största aktieägarna blivit kända
kontakta de största ägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter
i valberedningen. Om någon eller några av de tre till röstetalet
största ägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska
styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en
ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i
turordning till de till röstetalet största ägarna. Namnen på
ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett
ledamöter i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före
årsstämman.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja
ordförande. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till
valberedningens första möte. Ordförande i valberedningen ska, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till
röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker
sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Om någon av de aktieägare som nominerat ledamot till valberedningen
avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan
valberedningens uppdrag slutförts, får valberedningen besluta att den
ledamot som aktieägaren nominerat skall avgå ur valberedningen och
ersättas av ny ledamot som nomineras av den aktieägare som vid
tidpunkten är den till röstetalet största aktieägaren som inte redan
är representerad i valberedningen. Valberedningen skall även äga rätt
att besluta om en utökning av antalet ledamöter i valberedningen och
skall därvid kunna erbjuda nya större aktieägare att utse ledamöter i
valberedningen för att bättre återspegla aktuellt ägande i bolaget
eller för att upprätthålla kontinuitet i valberedningens arbete. En
aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att
entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. En aktieägare ska även
kunna utse en ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten
avgår ur valberedningen. Förändringar i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

· val av stämmoordförande,
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
· styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
· val och arv...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.