Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-10

SiversIMA AB: Kommuniké från extra bolagsstämma 9 november 2015

Sivers IMA Holding AB (publ) har den 9 november 2015 hållit extra
bolagsstämma där det i huvudsak beslutades följande.

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma skulle bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Vidare
beslutades att utse Keith Halsey till ny styrelseledamot samt att
inget styrelsearvode skulle utgå till Keith Halsey.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningens
§ 4 angående gränser för aktiekapitalet ska uppgå till lägst 9 500
000 kronor och högst 38 000 000 kronor. Vidare beslutades att
bolagsordningens § 5 angående gränser för antalet aktier ska uppgå
till lägst 19 000 000 och högst 76 000 000.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att öka bolagets
aktiekapital med högst 10 453 495 kronor genom nyemission av högst 20
906 990 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Vid
fullteckning av nyemissionen tillförs bolaget 62 720 970 kronor före
emissionskostnader. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av
bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut
äger, varvid 12 befintliga aktier berättigar till teckning av 13 nya
aktier. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller
aktieägaren 13 teckningsrätter, varvid 12 teckningsrätter berättigar
till teckning av en ny aktie.

För det fall intresset är stort att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter i företrädesemissionen enligt ovan, har styrelsen för
avsikt att fatta beslut om nyemission av ytterligare högst 1 700 000
aktier till teckningskursen 3,00 kronor per aktie. Vid fullteckning
skulle bolaget i så fall komma att tillföras ytterligare 5,1 miljoner
kronor före emissionskostnader.

Det beslutades att anta ett incitamentsprogram för nuvarande och
framtida anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet innebär att
deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal
personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier
under åtta år från dagen för tilldelning av optionerna. Optionerna
intjänas efter tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs.
deltagaren måste vara fortsatt anställd i koncernen under tre år för
att optionerna ska intjänas, s.k. vesting. Under förutsättning att
deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av
optionerna berättigar varje personaloption den anställde att förvärva
en aktie i Sivers IMA Holding AB till ett pris motsvarande 130
procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie
på Aktietorget under tio handelsdagar närmast före dagen för
tilldelning av optionerna. Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt
högst 1 800 000 personaloptioner, motsvarande cirka 4,5 procent av
aktiekapitalet och rösterna efter utspädning och med beaktande att
teckning sker av samtliga aktier enligt den beslutade
företrädesemissionen enligt ovan.

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i
incitamentsprogrammet enligt ovan samt för att täcka eventuella
uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet, beslutades
att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till
nästa årsstämma, besluta om emission av högst 2 400 000
teckningsoptioner.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Ekström, VD

Tel: 0733 55 26 02

Detta är SIVERS IMA

SIVERS IMA, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ),
är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro-
och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en
stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför
Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat
systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil
kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding
AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/siversima-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/11695/9864146/442350.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.