Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-12

SiversIMA AB: Sivers IMA offentliggör prospekt

Med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av
årsstämman den 30 maj 2017 har styrelsen för Sivers IMA Holding AB
("Sivers IMA") upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedlar finns tillgängliga på Sivers IMAs
hemsida, www.siversima.com, på Aktietorgets hemsida,
www.aktietorget.se samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se.
Prospektet och anmälningssedlar kan även beställas kostnadsfritt från
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via e-post till
emission@penser.se eller telefon till 08-463 80 00.

Teckningstiden löper den 14 - 29 juni 2017. De som på avstämningsdagen
den 8 juni 2017 var aktieägare i Sivers IMA erhöll en (1)
teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår
till 3,50 SEK per aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra
investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av
nya aktier.

En webbaserad presentation kommer att hållas kl. 10.00 fredagen den 16
juni 2017. Anmälan till webinaret görs via länken:
https://attendee.gotowebinar.com/register/9124432866245117697

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Storm, VD

Tel: +46 70 262 6390

E-mail: anders.storm@siversima.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Sivers IMA. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Sivers IMA kommer endast att ske
genom det prospekt som Sivers IMA har offentliggjort den 12 juni
2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore,
Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i
strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities
Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA
och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från,
eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Sivers IMA är en ledande europeisk leverantör av produkter baserade på
mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt
som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista
utanför Stockholm. Sivers IMA har under lång tid utvecklat och
levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom
mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA
Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer
information: http://siversima.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/siversima-ab/r/sivers-ima-offentliggor-prospek...
http://mb.cision.com/Main/11695/2286678/687010.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.