Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

SiversIMA AB: Stämmokommuniké från årsstämma 30 maj 2017 Sivers IMA Holding AB (publ)

Sivers IMA Holding AB (publ) har den 30 maj 2017 hållit årsstämma där
i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen avseende bolaget och koncernen, att vinstdisposition
skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen
vinstutdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2016, samt att bevilja
ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter beslutades om omval av Tomas Duffy, Ingrid
Engström, Björn Norrbom och Dag Sigurd samt nyval av Erik Fällström
och Robert Green. Till ny ordförande valdes Tomas Duffy. Det
beslutades att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 875 000
kronor, varav 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000
kronor vardera till övriga ledamöter, förutom för Erik Fällström som
meddelat att han avstår arvode. Vidare beslutades att en
styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbete
ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av
styrelsen.

Val av revisor

Årsstämman omvalde Deloitte, med huvudansvarig revisor Erik Olin, som
bolagets revisor. Arvodet skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot representerande
envar av de tre största aktieägarna och/eller ägargrupperna.
Valberedningen ska ha i uppgift att lämna förslag till bolagsstämman
avseende val av stämmoordförande, val av styrelse och
styrelseordförande, arvode till styrelsen, val av revisor och
revisorsarvode, samt beslut om valberedning.

Aktieägare och/eller ägargrupper som önskar deltaga i
valberedningsarbetet ska per den 1 september lämna besked härom till
bolagets styrelseordförande. Baserat på den ägarstatistik som bolaget
erhåller från Euroclear Sweden AB per den 1 september samt eventuell
ytterligare tillförlitligt underlag avseende ägande tillhandahållet
av aktieägare/ägargrupp ska bolagets styrelseordförande bland de
anmälda utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre
största aktieägarna/ägargrupperna.

Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra bland annat beslut om företrädesemission av aktier
beslutade bolagsstämman enhälligt att ändra bolagsordningen, varvid
aktiekapitalets gränser och antalet aktier ändras enligt följande:

Ny lydelse av § 4 i bolagsordningen med rubriken "Aktiekapital":
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 33 000 000 kr och högst 132 000
000 kronor."

Ny lydelse av § 5 i bolagsordningen med rubriken "Antal aktier":
"Antalet aktier skall vara lägst 66 000 000 och högst 264 000 000."

Beslut om företrädesemission av aktier

Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital ska öka med högst 11
635 415,50 kronor genom nyemission av högst 23 270 831 aktier,
vardera med kvotvärde om 0,50 kronor. För emissionen ska gälla
följande huvudsakliga villkor:.

De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare
i förhållande till det antal aktier de förut äger. Varje befintlig
aktie i bolaget berättigar till en teckningsrätt. Tre teckningsrätter
ger rätt att teckna en ny aktie. Avstämningsdag för bestämmande av
vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt
teckna nya aktier ska vara den 8 juni 2017. Teckningskursen är 3,50
kronor per aktie. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och
med den 14 juni 2017 till och med den 29 juni 2017, eller sådan
senare tidsperiod som styrelsen bestämmer. För det fall inte samtliga
aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma
att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska
äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen
ska tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i
förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter; i andra
hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om
full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras
teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; i tredje
hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att
emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen med
fördelning i förhållande till deras teckning (baserat på de ställda
garantiutfästelserna).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier för erläggande av eventuell tilläggsköpeskilling i samband med
förvärvet av CST Global

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag
att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under
tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 13 962 499 aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag
att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under
tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering
till sammanlagt högst 9 300 000 aktier motsvarande en
utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och röster
baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget efter
genomförande av en fulltecknad företrädesemission.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Storm, VD

Tel: 0702-626390

E-post: anders.storm@siversima.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/siversima-ab/r/stammokommunike-fran-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/11695/2276467/681440.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.