Du är här

2018-03-07

Sjöstrand Coffee: Kallelse till årsstämma

Kallelse

Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB (publ), 559024-7275, kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 4e april 2018 kl 19.00. Årsstämman
äger rum på KG 10, Kungsgatan 8 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska senast den 23 mars 2018 vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt anmäla sin
avsikt att delta på årsstämman senast den 23 mars 2018 kl 09.30.
Anmälan görs via e-post: info@sjostrandcoffee.se eller skriftligen
via post till Sjöstrand Coffee Int AB, Mörtviksbacken 10, 13469
Ingarö.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Registrering måste vara
verkställd hos Euroclear AB senast 23 mars 2018. Aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före den 23 mars 2018.

Förslag till dagordning

1. Val av stämmans ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstläng

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning

7. Beslut

a, om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i
förekommande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter, samt i förekommande
fall revisor och revisorssuppleanter

11. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

12. Övriga frågor

13. Stämmans avslutande

Årsredovisningen publiceras via pressmeddelande senast 3 veckor innan
årsstämman. Förslag till punkt 8-11, kommer publiceras genom
pressmeddelande senast två veckor innan årsstämman.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sjostrand-coffee/r/kallelse-till-arsstamma,c24...
http://mb.cision.com/Main/13602/2466827/801885.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.