Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

SJR in Scandinavia: SJR in Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Perioden oktober - december
· Nettoomsättningen uppgick till 98,5 MSEK (99,8), vilket motsvarar en
negativ tillväxt om -0,9 % (10,2)

· Rörelseresultatet uppgick till 7,0 MSEK (10,7) vilket ger en
rörelsemarginal om 7,1 % (10,8)

· Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (7,8)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,48 SEK (0,75)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,48 SEK (0,75)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 MSEK
(10,9)

Perioden januari - december
· Nettoomsättningen uppgick till 396,0 MSEK (383,9), vilket motsvarar
en tillväxt om 3,1 % (12,5)

· Rörelseresultatet uppgick till 37,8 MSEK (40,8) vilket ger en
rörelsemarginal om 9,5 % (10,6)

· Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (31,2)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,76 SEK (2,97)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,76 SEK (2,97)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,5 MSEK
(20,3)

· Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 3,00 SEK per aktie
(2,90), vilket motsvarar en direktavkastning om 5,66 % (beräknat på
slutkursen 2019-02-14)

Viktiga händelser under 2018
Året har präglats av stora strukturella förändringar i koncernen. Ett
stort internt fokus har lagts på att utveckla verksamheten, vilket på
kort sikt har påverkat tillväxt och lönsamhet, men som på längre sikt
möjliggör en fortsatt god tillväxt och lönsamhet för koncernen.
Verksamheten i moderbolaget SJR in Scandinavia har flyttats och
slagits samman med dotterbolaget SJR in Sweden (tid. SW in
Scandinavia). Detta för att fokusera på fler kvalificerade uppdrag
vilket medför en förbättrad lönsamhet samt breddar vår kontaktyta hos
kunderna. Sammanslagningen har gått väl tack vare våra mycket duktiga
och kompetenta medarbetare.

En annan förändring som har genomförts under året är en utökning av
SJRs affärsområden. SJR erbjuder nu konsult- och rekryteringstjänster
inom Finance, HR, IT och Supply Chain. Att starta nya affärsområden
är en investering. Lönsamhet beräknas uppnås efter cirka 1-2 år
beroende på affärsområdets komplexitet och efterfrågad kompetens.
Fler affärsområden ger SJR en större marknad att verka utifrån och
möjliggör fortsatt tillväxt.

Satsningen på våra nya affärsområden har i stort gått enligt plan
under året. De nya satsningarna har belastat rörelseresultatet med
cirka 6 MSEK under 2018. Vår målsättning är att nysatsningarna ska
bidra positivt till resultatet under 2019.

Det fjärde kvartalet gick sämre än förväntat, främst på grund av en
försämrad orderingång i december månad. I januari har dock
orderingången återhämtat sig och januari har en positiv trend.

Vi välkomnar chefsrekryteringsföretaget Wes in i organisationen från
januari 2019. Wes rekryterar de absolut bästa kandidaterna till
befattningar på ledningsnivå, mellanchefsnivå och till styrelser. De
kommer att bidra positivt till koncernens omsättning och
rörelseresultat under 2019. Detta är en milstolpe i SJR:s historia då
det är det första förvärv vi genomfört sedan vi startade 1993.

De förändringar och åtgärder vi har vidtagit under 2018 förväntas
medföra en förbättrad tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat
under 2019. Därför föreslår styrelsen en höjd aktieutdelning på 3,00
SEK per aktie (2,90). Soliditeten är fortsatt god inom koncernen.

Viktiga händelser efter årets slut
Den 2 januari 2019 tillträdde SJR aktierna i Women Executive Search
Sweden AB.

Stockholm 2019-02-15

För mer information kontakta:
Per Ogunro, Verkställande direktör
Tel: 070-794 38 05

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
februari 2019 kl 17.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sjr-in-scandinavia/r/sjr-in-scandinavia-ab--pu...
https://mb.cision.com/Main/1447/2742764/992369.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.