Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Skånska Energi AB: Delårsrapport jan-sep 2016 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet påverkades av att vi under tredje kvartalet har
omvärderat våra vattenkraftsanläggningar. Rörelseresultatet exklusive
jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari - september
till 17,3 Mkr (16,8). Trots att elpriserna just nu är högre än på
länge är de långsiktiga prisprognoserna låga och därför har styrelsen
för Skånska Energi genomfört nedskrivningar av
vattenkraftsanläggningar motsvarande 56 Mkr före skatt. Kassaflödet
påverkades inte av nedskrivningen. Avskrivningarna på årsbasis
minskar med ca 3 Mkr från och med fjärde kvartalet 2016 till följd av
nedskrivningen.

Tredje kvartalet har präglats av relativt höga elpriser beroende på
den hydrologiska balansen och på omvärldsfaktorer som vi inte kan
påverka. Det har lett till att fler kunder väljer fasta priser.
Affärsområde Energilösningar har fortsatt att utvecklas väl och går
bättre än föregående år till följd av ökad försäljning och lägre
fasta kostnader. Affärsområde Produktion påverkades av det torra
vädret i Småland vilket medförde en elproduktion långt under normal
nivå. Det lägre underliggande resultatet i tredje kvartalet för
koncernen jämfört med motsvarande period föregående år var en följd
av lägre anslutningsavgifter.

Bedömningen är att helårsresultatet efter finansiella poster exklusive
jämförelsestörande poster kommer att ligga i nivå med motsvarande
resultat 2015.

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2016

· Omsättningen uppgick till 56,2 Mkr (51,3).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till
2,0 Mkr (3,2).

· Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till
-55,6 Mkr (2,7).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -55,8 Mkr (2,6).
· Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -5,25 kr (0,24).
· Låg ersättningsnivå och låga vattenflöden för produktionen i
vattenkraftverken.

· Nedskrivning av vattenkraftsanläggningar påverkade
rörelseresultatet med -56,1 Mkr.

SAMMANFATTNING AV JANUARI-SEPTEMBER 2016

· Omsättningen uppgick till 197,1 Mkr (193,2).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick
till 17,3 Mkr (16,8).

· Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till
-41,6 Mkr (14,2).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -42,3 Mkr (13,7).
· Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -3,94 kr (1,28).
· Låg ersättningsnivå och låga vattenflöden för produktionen i
vattenkraftverken.

· Nedskrivning av vattenkraftsanläggningar påverkade
rörelseresultatet med -56,1 Mkr.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Koncernens nyckeltal 2016 2015 2016 2015 2015
Kv 3 Kv 3 Jan-Sept Jan-Sept Helår

Omsättning, Mkr 56,2 51,3 197,1 193,2 267,7
Rörelseresultat, Mkr -55,6 2,7 -41,6 14,2 23,3
Rörelsemarginal, % neg 5,3 neg 7,3 8,7
Resultat efter finansiella poster, Mkr -55,8 2,6 -42,3 13,7 22,7
Resultat efter skatt, Mkr -43,6 2,0 -33,1 10,6 17,3
Resultat efter skatt per aktie, Kr -5,25 0,24 -3,94 1,28 2,09
Räntabilitet på eget kapital1, % - - neg 7,8 6,9
Räntabilitet på totalt kapital1, % - - neg 6,9 6,1
Eget kapital per aktie, Kr - - 23,12 29,24 30,05
Soliditet, % - - 61,1 67,8 65,4
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
november 2016 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida,
www.skanska-energi.se/investerare.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och
utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör
inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified
Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se. (http://www.skanska-energi.se.%20)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/delarsrapport-jan-sep-2016...
http://mb.cision.com/Main/1171/2130297/595185.pdf
http://mb.cision.com/Public/1171/2130297/be50055bebdb89ca.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.