Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Skånska Energi AB: Kallelse till årsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ) kallas härmed till årsstämma
fredagen den 23 maj 2014 kl. 18.00 på Boklundens Restaurang i Torna
Hällestad.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska
dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 16 maj 2014,

dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 19 maj under adress
Skånska Energi AB, Box 83, 247 22 Södra Sandby, per telefon 046-507
17 vardagar kl. 8.00-16.00, per fax 046-507 05 eller e-post:
karin.liljegren@skanska-energi.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och
organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer,
aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två). I samband
med årsstämman anordnas en middag till ett pris av 250 kronor.
Aktieägare som önskar delta vid middagen ska även anmäla detta.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av
ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet.
Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten
särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem
år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska
bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande).
Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god
tid före årsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress.
Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns
också tillgängligt på bolagets webbplats, www.skanska-energi.se.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna
i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering
ska vara införd i aktieboken fredagen den 16 maj 2014 måste
aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför
sådan registrering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen
att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar
vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och
utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör
inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen
geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified
Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/1171/9573910/236764.pdf
http://mb.cision.com/Public/1171/9573910/b4dfaad073e0278c.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.