Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

Skånska Energi AB: Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt
att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Under fjärde kvartalet 2018 har, på begäran av aktieägare, 22 A-aktier
anmälts för omvandling till B-aktier. Registreringen har verkställts
i januari 2019.

Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. Det totala
antalet röster uppgår efter omvandlingen till 22 552 569.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter
omvandlingen

till 8 277 120 aktier, varav 1 586 161 A-aktier och 6 690 959
B-aktier.

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31
januari 2019 kl 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44, 0736-65 07 44
E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom
och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom
klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl
certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/omvandling-av-aktier,c2718145
https://mb.cision.com/Main/1171/2718145/976669.pdf

Författare Cision