Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

Skånska Energi AB: Uttalande från styrelsen för Skånska Energi med anledning av Infranodes offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) ("Skånska Energi")
rekommenderar enhälligt aktieägarna i Skånska Energi att acceptera
erbjudandet från Infranode Energi AB ("Infranode") om 70 kronor
kontant per aktie.

Detta uttalande görs av styrelsen för Skånska Energi i enlighet med
punkten II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler
för vissa handelsplattformar ("takeover-reglerna").

Bakgrund
Infranode har den 21 september 2018 lämnat ett offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi att överlåta
samtliga aktier i Skånska Energi till Infranode ("Erbjudandet").
Infranode erbjuder 70 kronor kontant för varje aktie i Skånska Energi
oavsett aktieslag. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa under
perioden 24 september - 15 oktober 2018.

Infranode Energi AB ägs av Infranode I (No. 1) AB och Infranode I
Co-Investment (No. 2) AB, samtliga kontrollerade av Infranode I
Holding AB. Infranode är ett svenskt företag som äger och investerar
i infrastruktur i Norden.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i Skånska Energi till 579 398 400
kronor.

Erbjudandet innebär en premie om:

· 16,7 procent jämfört med erbjudandet från Acsnacs Energi AB
("Acsnacs Energi") som lämnades den 6 september 2018, om 60 kronor
per aktie i Skånska Energi,

· 14,8 procent jämfört med stängningskursen för Skånska Energis
B-aktie den 20 september 2018 (den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet), om 61 kronor,

· 16,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga
betalkursen för Skånska Energis B-aktie under de senaste 365
kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, om 60,28
kronor, och

· 7,7 procent jämfört med stängningskursen för Skånska Energis
B-aktie den 5 september 2018 (den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Acsnacs Energis erbjudande), om 65 kronor.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bl.a. av att Erbjudandet
accepteras i sådan utsträckning att Infranode blir ägare till aktier
som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående
aktier i Skånska Energi. Liksom det uppköpserbjudande som
offentliggjorts av Acsnacs Energi den 6 september 2018 är Infranodes
Erbjudande även villkorat av att ingen offentliggör ett högre
konkurrerande bud, dvs. ett erbjudande att förvärva aktier i Skånska
Energi på villkor som är fördelaktigare för aktieägarna i Skånska
Energi än det egna erbjudandet. Både Acsnacs Energi och Infranode har
förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och
övriga fullföljandevillkor för sina respektive erbjudanden.

För ytterligare information om Erbjudandet, se
www.infranode.se/erbjudande.

För information om Acsnacs Energis erbjudande, se
www.ancala.com/offer.

I Acsnacs Energis erbjudandehandling, som kan nås via den angivna
länken, finns under rubriken Villkor och anvisningar - Rätt till
återkallelse av accept anvisningar om hur den som accepterat Acsnacs
Energis erbjudande ska gå tillväga om han eller hon vill återkalla
sin accept, och när så senast måste ske. Motsvarande anvisningar
såvitt avser Infranodes Erbjudande kommer att finnas i Infranodes
erbjudandehandling.

Efter skriftlig begäran från Infranode har styrelsen för Skånska
Energi funnit det motiverat att medge Infranode att genomföra en
begränsad, bekräftande s.k. due diligence-undersökning inför
Erbjudandet. Infranode har inom ramen för denna undersökning inte
erhållit någon insiderinformation.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen för Skånska Energi grundar sin uppfattning om Erbjudandet på
en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen anser vara
relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer
inkluderar, men är inte begränsade till, Skånska Energis nuvarande
ekonomiska ställning, bedömda framtida utveckling och potential samt
därtill relaterade möjligheter och risker. En av riskerna är
osäkerhet i intäktsnivån till följd av förändringar i den kommande
nätregleringen i kombination med investeringsbehoven för affärsområde
Elnät, Produktion och Energilösningar.

Styrelsen har utvärderat Erbjudandet mot bakgrund av Skånska Energis
långsiktiga värde utifrån bedömda framtida kassaflöden och intjäning
samt i relation till jämförbara tidigare transaktioner, budpremier
vid tidigare bud på noterade bolag i Sverige samt aktiemarknadens
förväntningar kring utvecklingen av Skånska Energis aktiekurs och
lönsamhet.

Erik Penser Bank har den 6 september 2018, på uppdrag av styrelsen,
avgivit en s.k. fairness opinion avseende Acsnacs Energis erbjudande
om 60 kronor per aktie, där Erik Penser Bank uttalade att det
erbjudandet var skäligt för aktieägarna i Skånska Energi ur ett
finansiellt perspektiv.

Vid bedömningen av Erbjudandet har styrelsen tagit hänsyn till att
Erbjudandet från Infranode är tydligt förmånligare för aktieägarna i
Skånska Energi än erbjudandet från Acsnacs Energi. Styrelsen
rekommenderar enhälligt Skånska Energis aktieägare att acceptera
Infranodes Erbjudande om 70 kronor per aktie. Styrelsen rekommenderar
således inte längre aktieägarna att acceptera Acsnacs Energis
erbjudande om 60 kronor per aktie.

Enligt takeover-reglerna ska styrelsen även redovisa sin uppfattning
om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på
Skånska Energi, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om
Infranodes strategiska planer för Skånska Energi och de effekter som
dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser
där Skånska Energi bedriver sin verksamhet. Infranode har i sitt
pressmeddelande den 21 september 2018 uttalat följande: "Infranode
värdesätter Skånska Energis stabila elnätverksamhet och fokus på
hållbara energilösningar. Erbjudandet skapar ännu bättre
förutsättningar och möjligheter för bolaget att ytterligare bidra i
omställningen till ett hållbart samhälle. Av Erbjudandets
genomförande förutses inga negativa effekter för Skånska Energis
medarbetare, inklusive anställningsvillkor, organisation eller
dagliga verksamhet. Infranodes ambition är att Skånska Energi ska
växa och utvecklas från en redan stark grund." Styrelsen utgår ifrån
att Infranodes uttalanden är korrekta och finner i relevanta
hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning.

Styrelsen har med anledning av Infranodes Erbjudande anlitat
Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas
i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt
avgöras av svensk domstol.

Södra Sandby den 21 september 2018
Skånska Energi AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Wikstedt, styrelseordförande
E-post: jens.wikstedt@skanska-energi.se

Denna information är sådan som Skånska Energi AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 september 2018 kl. 08.10.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och
består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och
utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör
inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energis B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/uttalande-fran-styrelsen-f...
http://mb.cision.com/Main/1171/2623719/913236.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.