Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-07

Skanska: Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ)

Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 april 2018 kl 10.00 i
Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4,
Stockholm. Inregistrering sker från kl 9.00. Före stämman serveras
kaffe och kaka.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den
7 april 2018 (vänligen notera att eftersom avstämningsdagen är en
lördag, måste aktieägare vara registrerade i aktieboken senast
fredagen den 6 april 2018), dels anmäla sitt deltagande till bolaget
senast måndagen den 9 april 2018, helst före kl 12.00.

Anmälan kan ske

· med brev till adress: Skanska AB (publ), Årsstämman 2018, c/o
Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, eller

· per telefon 08-402 92 81, måndag till fredag kl 9.00 - 16.00,
eller

· på www.skanska.com/group under rubriken "Årsstämma".
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen,
kommer att skickas ut per post med början den 10 april 2018.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten
gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges
en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. På
bolagets hemsida under rubriken "Årsstämma" finns fullmaktsformulär
att ladda ner. Fullmakt i original, registreringsbevis eller andra
behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i
god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. En sådan omregistrering, som kan vara
tillfällig, bör begäras i god tid före den 7 april 2018 hos den bank
eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

För Skanska-anställda, som har investerat i Skanska-aktier inom ramen
för Aktiesparprogrammen Seop 1 (2008 - 2010), Seop 2 (2011 - 2013),
Seop 3 (2014 - 2016) eller Seop 4 (2017-2019), och som önskar rösta
för sina aktier, kan bolaget biträda med omregistrering av aktierna i
eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med sådan
omregistrering bör snarast möjligt och senast den 29 mars 2018
informera bolaget om detta, via telefon 010-448 03 83 eller via
e-mail: arsstamma@skanska.se, med uppgivande av fullständigt namn,
personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för
Aktiesparprogrammen. En sådan begäran om omregistrering anses
samtidigt som en anmälan om deltagande i årsstämman.

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande.

2) Val av ordförande vid stämman.

3) Upprättande och godkännande av röstlängd.

4) Godkännande av dagordning.

5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7) Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.

8) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2017.

9) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

10) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelningen.

11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och
revisorssuppleanter.

13) Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden.

14) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av
styrelseordförande.

ACM. val av styrelseledamot: Pär Boman
ACN. val av styrelseledamot: Nina Linander
ACO. val av styrelseledamot: Fredrik Lundberg
ACP. val av styrelseledamot: Jayne McGivern
ACQ. val av styrelseledamot: Charlotte Strömberg
ACR. val av styrelseledamot: Hans Biörck
ACS. val av styrelseledamot Catherine Marcus
ACT. val av styrelsens ordförande: Hans Biörck

15) Val av revisor.

16) Beslut om instruktion för valberedningen i Skanska AB (publ).

17) Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare.

18) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier och överlåtelse av egna aktier:

ACM. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
aktier av serie B i Skanska; samt

ACN. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse
av aktier av serie B i Skanska.

19) Stämmans avslutande.

Valberedning

Valberedningen består av Helena Stjernholm (AB Industrivärden)
ordförande, Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen AB), Bo Selling
(Alecta), Lars-Åke Bokenberger (AMF) samt Hans Biörck,
styrelseordförande i Skanska AB (publ).

Beslutsförslag från styrelsen respektive valberedningen

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Dick Lundqvist väljs till
ordförande vid stämman.

Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,25 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen föreslås den 17 april 2018, vilket
innebär att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget
beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB den
20 april 2018.

Valberedningens förslag under punkterna 12-16

Punkt 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer
och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag: Sju styrelseledamöter och inga
styrelsesuppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som
revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 13 Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningens förslag:

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 2 040 000 kronor
(år 2017: 2 040 000 kronor) och till övriga stämmovalda ledamöter med
680 000 kronor vardera (år 2017: 680 000 kronor).

För kommittéarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med 220 000
kronor (år 2017: 220 000 kronor) till ordförande i
revisionskommittén, och 157 500 kronor (år 2017: 157 500 kronor) till
var och en av ledamöterna, 110 000 kronor (2017: 110 000 kronor) till
ordförande i ersättningskommittén och 105 000 kronor (2017: 105 000
kronor) till var och en av ledamöterna, samt 205 000 kronor (år 2017:
205 000 kronor) till var och en av ledamöterna i projektkommittén
inklusive dess ordförande.

Förslaget till särskilt anslag för kommittéarbete gäller stämmovalda
styrelseledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av
styrelseordförande

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:

ACM. Pär Boman omval
ACN. Nina Linander omval
ACO. Fredrik Lundberg omval
ACP. Jayne McGivern omval
ACQ. Charlotte Strömberg omval
ACR. Hans Biörck omval
ACS. Catherine Marcus omval

Valberedningens förslag till val av styrelseordföranden:

ACM. Hans Biörck omval

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna
styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.skanska.com/group.

Punkt 15 Val av revisor

Valberedningens förslag: Omval av EY. EY har upplyst att om EY väljs
kommer auktoriserade revisorn Hamish Mabon utses som huvudansvarig
revisor.

Punkt 16 Beslut om instruktion för valberedningen i Skanska AB (publ)

Valberedningen föreslår att stämman antar samma instruktion för
valberedningen i Skanska AB (publ) som föregående år, med tillägg av
ett sista datum, 31 december, för att valberedningen ska överväga att
ta in nya ledamöter i valberedningen vid ägarförändringar.

Styrelsens förslag under punkterna 17-18

Punkt 17 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare är detsamma som för år 2017 (med undantag
för mindre redaktionella ändringar) och innebär att den sammanlagda
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att
framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning,
övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska kunna
ges ut i kontanter och/eller aktier och den ska ha en högsta gräns
och vara relaterad till den fasta lönen. Erhållande av aktier ska
kräva tre års intjänandeperiod och ska ingå i ett långsiktigt
incitamentsprogram.

Rörlig ersättning ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta
mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan
befattningshavaren och bolagets aktieägare. För årlig bonus bör det
finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig
ersättning om styrelsen bedömer att det av något skäl är rimligt.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller premiebestämda eller
en kombination därav och ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder
eller, i enskilda fall, vid lägst 60 års ålder. Rörlig ersättning ska
i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Punkt 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
av egna aktier och överlåtelse av egna aktier

Punkt 18 A. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv av aktier av serie B i Skanska

I syfte att säkerställa framtida leveranser av aktier av serie B under
Skanskas aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman den 6 april
2016 (Seop 4) föreslår styrelsen att årsstämman 2018 bemyndigar
styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på
följande villkor.

· Förvärv av aktier av serie B i Skanska får endast ske på Nasdaq
Stockholm.

· Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock
längst intill årsstämman 2019.

· Hög...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.