Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-28

Skanska: Kommuniké från årsstämman 2019 i Skanska AB (publ)

Årsstämma 2019 i Skanska AB (publ) hölls torsdagen den 28 mars 2019 i
Stockholm.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för 2018.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till
aktieägarna dela ut 6,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för
utdelning fastställdes till måndagen den 1 april 2019, vilket innebär
att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB
torsdagen den 4 april 2019.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

Styrelsen

Stämman valde styrelseledamöter i enlighet med valberedningens
förslag. Hans Biörck, Pär Boman, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus,
Jayne McGivern och Charlotte Strömberg omvaldes till
styrelseledamöter. Jan Gurander valdes till ny styrelseledamot. Hans
Biörck omvaldes till styrelsens ordförande. Nina Linander lämnade
styrelsen i samband med årsstämman. Det noterades också att
arbetstagarorganisationerna har utsett Ola Fält, Richard Hörstedt och
Yvonne Stenman till arbetstagarledamöter i styrelsen med Pär-Olow
Johansson och Anders Rättgård som suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden
till styrelsens ledamöter. Höjt årligt arvode till styrelsens
ordförande om 2 100 000 kronor) och till övriga icke anställda,
bolagsstämmovalda styrelseledamöter om 700 000 kronor vardera. Arvode
för arbete i styrelsens kommittéer till icke anställda,
bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt
följande. Höjt årligt arvode till ordföranden i Revisionskommittén om
230 000 kronor och till övriga ledamöter i kommittén om 165 000
kronor vardera, oförändrat årligt arvode till ordföranden i
Ersättningskommittén om 110 000 kronor och till övriga ledamöter i
kommittén om 105 000 kronor vardera, samt höjt årligt arvode till
ordföranden i Projektkommittén och till övriga ledamöter i kommittén
om 210 000 kronor vardera.

Revisor

Stämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag
revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2020.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för
lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiesparprogram

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om ett långsiktigt
aktiesparprogram för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 ("Seop 5")
för fast anställda inom Skanska-koncernen (för närvarande cirka 32
000 fast anställda ("Anställda"), 2 000 nyckelanställda
("Nyckelanställda") samt 300 chefer ("Chefer") (bestående av
medlemmar i koncernledningen, affärsenhetschefer, koncernstabschefer
och andra ledande befattningshavare)), omfattande högst 12 000 000
aktier av serie B i Skanska. Det högsta antal s.k. Sparaktier som
varje anställd får investera i enligt Seop 5, normalt genom månatligt
sparande, är begränsat till ett belopp mellan 5 och 10 procent av den
anställdes årliga fasta bruttolön, beroende på den anställdes
befattning. Tilldelning av aktier av

serie B i Skanska sker vederlagsfritt efter utgången av en treårig
inlåsningsperiod. Deltagare i kategorierna Anställda och
Nyckelanställda kan erhålla tilldelning av s.k. Matchningsaktier,
förutsatt att deltagaren kvarstår i sin anställning och bibehåller
egen initial investering i Sparaktier under den treåriga
inlåsningsperioden, samt erhålla tilldelning av s.k.
Prestationsaktier, förutsatt att vissa prestationsvillkor har
uppfyllts. Deltagare i kategorin Chefer kan enbart erhålla
tilldelning av Prestationsaktier. Prestationsvillkorens nivå
fastställs av styrelsen, är resultatbaserade och baseras på de för
Seop 5 specifika finansiella målen, vilka på koncernnivå är kopplade
till tillväxt i vinst per aktie (EPS). Tilldelning av
Matchningsaktier och Prestationsaktier sker månadsvis, tre år efter
den anställdes investering i Sparaktier. För vardera 4 Sparaktier kan
deltagare i kategorierna Anställda och Nyckelanställda erhålla
tilldelning av 1 Matchningsaktie. Antalet Prestationsaktier som kan
tilldelas för vardera 4 Sparaktier kommer att vara avhängigt den
anställdes befattning, med ett intervall om högst 3 till 24
Prestationsaktier.

Seop 5 kommer att vara uppdelat i tre årsprogram (vardera ett
"Årsprogram"), som löper under räkenskapsåren 2020, 2021 respektive
2022. De totala kostnaderna, inklusive sociala avgifter, för
respektive Årsprogram (exklusive administrativa kostnader) får inte
överstiga det lägre av 700 miljoner kronor (exklusive justering för
inflation) och 15 procent av Skanska-koncernens EBIT (resultat före
finansiella poster och skatt). Skanska har för närvarande 419 903 072
utgivna aktier, varav 19 721 759 aktier av serie A och 400 181 313
aktier av serie B. De 12 000 000 aktier av serie B i Skanska som
omfattas av Seop 5 motsvarar cirka 2,9 procent av samtliga utgivna
aktier i Skanska. Varje Årsprogram skall omfatta högst 4 000 000
aktier av serie B i Skanska.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill
årsstämman 2020, besluta om förvärv av högst 1 000 000 egna aktier av
serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på
Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, för
säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Seop 5. Stämman
beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att högst 12 000
000 förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas
vederlagsfritt till deltagarna i Seop 5 vid den tidpunkt och på de
övriga villkor som deltagare i Seop 5 har rätt att förvärva aktier,
dvs. normalt sett månadsvis löpande under räkenskapsåren 2023, 2024
och 2025.

_____________

Anförandet på stämman av VD Anders Danielsson kommer att inom kort
kunna läsas på bolagets webbplats,
www.group.skanska.com/sv/koncernens-styrning/arsstamma/.

Protokoll från årsstämman, utom röstlängden, kommer att publiceras
inom kort, och senast torsdagen den 11 april 2019, på bolagets
webbplats, www.group.skanska.com/sv/koncernens-styrning/arsstamma/.
Där finns även fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut
tillgänglig. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det
hos bolaget och som uppger sin postadress.

För ytterligare information kontakta:

André Löfgren, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB,
tel. 010-44 81 363

Caroline Fellenius-Omnell, Vice VD, Chefsjurist, Skanska AB, tel.
010-44 92 923

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns på www.group.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och
projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i
Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering
och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder
Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest
komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att
skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 39 000 medarbetare.
Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skanska/r/kommunike-fran-arsstamman-2019-i-sk...
https://mb.cision.com/Main/95/2775158/1015658.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.