Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-24

Skanska: Sexmånadersrapport, januari-juni 2019

Januari-juni 2019 jämfört med januari-juni 2018

Sammanfattning enligt segmentsredovisning

· Intäkterna uppgick till 80,9 (79,5) miljarder kronor, justerat för
valutaeffekter minskade intäkterna med 3 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (1,9) miljarder kronor, justerat
för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 61 procent. Beslut i
rättsprocesser påverkade resultatet positivt om 0,4 miljarder kronor.

· Resultatet per aktie ökade med 65 procent till 6,41 (3,89) kronor.

· Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -2,5 (-0,3)
miljarder kronor, enligt IFRS.

· Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till
-2,8 (31 mars 2019; 0,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

· Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,6 (0,5)
miljarder kronor. Jämförelseperioden inkluderar
omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en
negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av
förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan. Totalt
en nettoeffekt om -1,1 miljarder kronor.

· Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 61,9 (71,9) miljarder
kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 18
procent. Orderstocken uppgick till 184,0 (31 mars 2019; 190,1)
miljarder kronor.

· Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 1,7 (2,0)
miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade
rörelseresultatet med 12 procent.

· Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till
10,9 (11,1) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och
audiocast den 24 juli 2019, klockan 10:00. Audiocasten direktsänds på
Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också
kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i
telefonkonferensen, vänligen ring 08-566 426 51, +44 333 300 0804,
eller +1 631 913 1422. Pinkod 75663807#. Denna samt tidigare releaser
finns även på www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010-448
8900

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448
1363

Karolina Cederhage, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448
0880

Jacob Birkeland, Presschef, Skanska AB, tel 010-449 19577

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och
projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i
Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering
och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder
Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest
komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att
skapa en hållbar framtid.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skanska/r/sexmanadersrapport--januari-juni-20...
https://mb.cision.com/Main/95/2868266/1081297.pdf

Författare Cision News