Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-02

SKF: Korrigering: SKF bokslutskommuniké 2015

Tidigare version hade ej fullständig rapport bifogad.

Göteborg, 2 februari 2016:

Alrik Danielson, vd och koncernchef:

"Kundefterfrågan utvecklades som vi förväntat under kvartalet, med
undantag för Nordamerika, där nedgången blev kraftigare än förutsett
på grund av lägre efterfrågan och minskade lagernivåer. Försäljningen
mätt i lokala valutor minskade med 5%, i huvudsak beroende på lägre
försäljningsvolymer inom Industrial Market, vilket inte uppvägdes av
de ökade volymerna inom Automotive Market.

Baserat på de utmanande marknadsförhållandena har vi under året lagt
stort fokus på att stärka vår balansräkning och förändra vår
organisationsstruktur och våra arbetssätt.

Det gläder mig därför att kunna rapportera fortsatt starkt kassaflöde,
minskande nettorörelsekapital och lägre nettoskuldsättning.

De strukturella förändringar som har införts under året har gjort oss
resurssnålare och mer fokuserade på vår kärnverksamhet: lager och
lösningar för ökad prestanda inom roterande applikationer. Vårt
kostnadsbesparingsprogram har genomförts inom utsatt tid och berör 2
100 anställda. Dessutom har tillfälligt anställda och inhyrd personal
minskat med runt 400 personer. Verksamhetsbaserade
kostnadsminskningar pågår fortsatt inom hela koncernen liksom arbetet
med att avyttra verksamheter utanför kärnverksamheten.

Koncernens finansiella mål har justerats i syfte att bättre spegla
rådande marknadsförutsättningar, konkurrensbild, förväntad
industriell aktivitet samt de strukturella förändringar som görs inom
bolaget. De nya målen är att under en konjunkturcykel uppnå en
organisk tillväxt på 5% mätt i lokala valutor samt en rapporterad
rörelsemarginal på 12% enligt IFRS. Vi har ökat vår ambitionsnivå när
det gäller rörelsekapitalet. Det nya målet är att nå ett
nettorörelsekapital på 25% av omsättningen. Målet för avkastning på
sysselsatt kapital har justerats till 16% som en följd av det ändrade
rörelsemarginalsmålet. Vårt mål för nettoskuldsättning/eget kapital
på 80% förblir oförändrat. Jag är övertygad om att dessa mål kan
uppnås även om vi har mer hårt arbete framför oss.

När vi nu går in i första kvartalet förväntar vi oss fortsatt
osäkerhet ur ett makroperspektiv och till följd av detta räknar vi
med att efterfrågan sekventiellt blir relativt oförändrad men något
lägre jämfört med föregående år.

De marknader vi verkar i är fortsatt utmanande, men jag är övertygad
om att vi kommer att gynnas av de strukturförändringar vi har
implementerat och vårt ökade fokus på kundapplikationer."

Nyckeltal, Mkr Kv 4 Kv4 2015 2014
2015 2014
Försäljning 18 215 18 499 75 997 70 975
Rörelseresultat exkl. 1 726 2 078 8 655 8 291
engångsposter
Rörelsemarginal exkl. 9.5 11.2 11.4 11.7
engångsposter, %
Engångsposter i rörelseresultatet -687 -470 -1 687 -490
Rörelseresultat 1 039 1 608 6 968 7 801
Rörelsemarginal, % 5.7 8.7 9.2 11.0
Resultat före skatt exkl 1 626 1 763 7 857 7 258
operationella och finansiella
engångsposter
Resultat före skatt 653 1 293 5 834 6 668
Nettokassaflöde efter 1 966 2 126 6 416 2 137
investeringar, före finansiering

Försäljningsförändring år Organisk Struktur Valuta Totalt
-över-år, %:
Kv 4 2015 -5.2 -1.0 4.7 -1.5
2015 -2.6 -0.5 10.2 7.1
Organisk försäljnings Europa Nord- Latin Asien Mellanöstern
-förändring per region år amerika -amerika & Afrika
-över-år, %:
Kv 4 2015 0.3 -12.7 -0.5 -8.7 10.8
2015 0.4 -8.1 0.5 -4.2 13.2

Förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå en oförändrad utdelning på 5.50
kronor per aktie för årsstämman.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2016

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något lägre
för koncernen, relativt oförändrad för Automotive Market och
Specialty Business och lägre för Industrial Market. Efterfrågan
förväntas bli relativt oförändrad i Europa, något lägre i Asien och
Sydamerika och betydligt lägre i Nordamerika.

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt
oförändrad för koncernen, högre för Automotive Market, något högre
för Specialty Business och relativt oförändrad för Industrial Market.
Efter frågan förväntas bli högre i Europa, något lägre i Nordamerika
och lägre i Sydamerika och Asien.

En telefonkonferens kommer att hållas den 2 februari kl. 14.00: tel.
08 5065 3937.

All information angående SKFs niomånadersrapport 2015 finns på SKFs
webbplats.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2
februari 2016 klo 13:00.

För ytterligare information:

Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576;
theo.kjellberg@skf.com

Investor Relations: Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104;
patrik.stenberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager,
tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet
omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice,
tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF
är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka
15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975
miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skf/r/korrigering--skf-bokslutskommunike-2015,...
http://mb.cision.com/Main/637/9906390/471771.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.