Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

SkiStar AB: Kallelse till årsstämma i SkiStar AB

Aktieägarna i SkiStar AB (publ) kallas härmed till årsstämma lördagen den
14 december 2019 kl. 14.00 på Experium i Lindvallen, Sälen. Inregistrering
till stämman sker från kl. 13.00. Lunch serveras kl. 11.30-13.30.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd som aktieägare i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 9 december 2019 och
anmäla sin avsikt att delta i stämman senast måndagen den 9 december 2019.

Anmälan om deltagande kan ske

* på bolagets webbplats www.skistar.com/sv/corporate,
* per brev till SkiStar AB, Att: Aktieägarservice, 780 67 Sälen, eller
* per telefon till 0280-880 95.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn/företagsnamn och
person-/organisationsnummer samt gärna kontaktuppgift och antalet innehavda
aktier. Vill aktieägaren medföra biträde, ska även detta uppges i anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier och ombud
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 9 december 2019. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta
förvaltaren om en sådan omregistrering.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad
och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdande
eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock längst fem
år. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på
ovanstående adress. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som
så önskar. Fullmaktsformulär kan laddas ner på bolagets webbplats eller
beställas från bolaget (se kontaktuppgifter under rubriken Rätt att delta
och anmälan ovan).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning
11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och
verkställande direktör för räkenskapsåret 2018/19
12. Beslut om extra arvode till styrelseordföranden
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter som stämman ska välja
14. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av styrelseordförande
17. Beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
18. Beslut om arvode till revisor
19. Val av revisor
20. Beslut om principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen
inklusive instruktion för valberedningen
21. Beslut om extra ersättning till avgående verkställande direktör
22. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
23. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier
24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen inför årsstämman 2019 i SkiStar AB består av Anders
Sundström, utsedd av Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag, Magnus
Swärdh, utsedd av familjen Erik Paulsson med bolag, Åsa Nisell, utsedd av
Swedbank Robur Fonder, och Jan Särlvik, utsedd av Nordea Funds.

2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelseordförande Eivor Andersson utses till
ordförande vid stämman.

12. Beslut om extra arvode till styrelseordföranden
Valberedningen föreslår att den under pågående verksamhetsåret 2018/19
nytillträdde styrelseordföranden, Eivor Andersson, ska erhålla ett extra
arvode om 600 000 kronor, dvs. utöver det av årsstämman 2018 beslutade
arvodet till styrelseordföranden.

Styrelseordföranden har under det gångna året till följd av bl.a.
förändringar såväl i styrelsens sammansättning som i dess arbetssätt
arbetat långt mer än vad som förutsågs vid årsstämman 2018. Den föreslagna
ersättningen, som av valberedningen bedöms vara marknadsmässig, syftar till
att kompensera styrelsens ordförande för detta extra arbete.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
som stämman ska välja
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju,
utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

14. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
Valberedningen föreslår att styrelsens totala arvode inklusive
utskottsarvoden ska uppgå till 2 120 000 kronor (2018: 1 500 000), varav
500 000 kronor (400 000) till styrelsens ordförande och 220 000 kronor
(200 000) vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.
Ledamöter i revisionsutskottet föreslås erhålla ett arvode om totalt 200
000 kronor (200 000), varav 100 000 kronor (100 000) till ordföranden i
utskottet och 50 000 kronor (50 000) vardera till övriga två ledamöter.
Ledamöter i ersättningsutskottet föreslås erhålla ett arvode om totalt 100
000 kronor (100 000), varav 50 000 kronor (50 000) till ordföranden i
utskottet och 25 000 kronor (25 000) vardera till övriga två ledamöter.

15. Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att Eivor Andersson, Lena Apler, Sara Karlsson och
Fredrik Paulsson omväljs till styrelseledamöter samt att Lars-Göran Dahl,
Gunilla Rudebjer och Anders Sundström väljs till nya styrelseledamöter.
Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om av valberedningen föreslagna nya ledamöter

Lars-Göran Dahl
Född: 1961. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom.
Affärsutvecklingschef på Diös. Tidigare ansvarig för Riksbyggens
kommersiella verksamhet i Sverige. Tidigare styrelseledamot i SBC. Andra
väsentliga uppdrag: Affärsutvecklingschef på Diös. Oberoende: Oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större
aktieägare. Aktieinnehav i SkiStar: 0.

Gunilla Rudebjer
Född: 1959. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom.
Tidigare bl.a. CFO Scandic Hotels, CFO Cision, CFO Parks & Resorts
Scandinavia, CFO Mandator och CFO TUI Nordic. Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Ambea AB (publ), NCAB Group AB (publ), OptiGroup AB och
Oriflame Holding AG. Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen såväl som till större aktieägare. Aktieinnehav i SkiStar:
400 B-aktier.

Anders Sundström
Född: 1952. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil. Kand.
Tidigare bl.a. styrelseordförande i Swedbank och KF. Mångårig operativ
erfarenhet inom såväl industrin som den finansiella sektorn, bl.a. som
verkställande direktör för Folksam. Innehaft flera ministerposter och andra
politiska uppdrag. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Kaunis
Holding AB, NMI Group AB, Hedlunda Industri AB, Swedegas AB och Ekhaga
Utveckling AB. Styrelseledamot i SCA. Oberoende: Beroende i förhållande
till större aktieägare i bolaget och beroende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen. Aktieinnehav i SkiStar: 0.

Information om av valberedningen föreslagna ledamöter för omval m.m.

Information om de personer som föreslås till omval samt valberedningens
motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.skistar.com/sv/corporate.

16. Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att Eivor Andersson väljs till ordförande i
styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

17. Beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att bolaget, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan
suppleanter.

18. Beslut om arvode till revisor
Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

19. Val av revisor
Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från
revisionsutskottet, omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB (PWC) som bolagets revisor för en period om ett
år. PWC har meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn Camilla
Samuelsson fortsätter som huvudansvarig revisor.

20. Beslut om principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen
inklusive instruktion för valberedningen
SkiStars årsstämma har historiskt sett valt ledamöter till valberedningen
direkt på stämman. Valberedningen inför årsstämman 2019 föreslår att
stämman beslutar att övergå till att fatta beslut om principer för
tillsättande av ledamöter till valberedningen, enligt följande.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utses av de till
röstetalet största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som
ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s system (sådan grupp anses som en
aktieägare), baserat på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB per den
31 mars närmast före aktuell årsstämma. Avstår någon av de fyra största
aktieägarna från att utse en ledamot, går rätten att utse ledamot vidare
till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan
har utsett en ledamot till valberedningen. Rätten att utse ledamot ska gå
vidare till dess att valberedningen är fulltalig, dock ska högst tio
aktieägare tillfrågas. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras
senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig
ordförande. Valberedningen kan utöver de ordinarie ledamöterna i
valberedningen adjungera styrelsens ordförande som ledamot vid
valberedningens möten.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning
utsetts. Ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört
ska ersättas, om valberedningen så beslutar, med en annan person som utses
av samma aktieägare eller med en person som utses av den aktieägare som
storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett ledamot till
valberedningen.

Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, inför kommande
bolagsstämma ...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.