Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

SKUE: Delårsregnskap 3. kvartal 2019

Skue Sparebank rapporterer regnskapet etter IFRS. Bankens delårsregnskap er
utarbeidet i samsvar med IAS 34 delårsrapportering.

Resultatregnskap

o God kjernedrift
o Lave tap og reduksjon i misligholdte engasjement
o Reduserte kostnader sammenlignet med i fjor
o Fortsatt god rentenetto

Skue Sparebank har pr. 30.09.19 et netto driftsresultat før skatt på 106,0 mill.
kroner mot 86,2 mill. kroner til samme tid året før. Resultat i prosent av
gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør 1,4 %, mot 1,3 % sammenlignet med
året før.

Etter skatt er det ordinære resultatet pr. 30.09.19 på 84,0 mill. kroner som
tilsvarer en egenkapitalrentabilitet på 9,9 %. Til samme tid i fjor utgjorde
egenkapitalrentabiliteten 8,7 %.

Netto renteinntekter utgjorde 143,2 mill. kroner pr. 30.09.19, mot 131,9 mill.
kroner til samme tid i fjor. Målt i forhold til gjennomsnittlig
forvaltningskapital er rentenettoen på 1,90 % pr. 30.09.19, mot 1,93 % til samme
tid i fjor.

Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjorde 29,9 mill.
kroner, mot 31,5 mill. kroner til samme tid i fjor. Reduksjonen skyldes i
hovedsak lavere provisjoner fra forsikring.

Verdiendringer på finansielle instrumenter utgjorde ved utgangen av kvartalet
1,3 mill. kroner, mot 3,1 mill. kroner for tilsvarende periode i fjor. Ved
utgangen av kvartalet har banken bokført et netto tap på 1,1 mill. kroner fra
rentepapirer. Verdiendringer på derivater, valuta og fastrente utlån utgjør
netto 3,0 mill. kroner.

Driftskostnadene utgjør ved utgangen av tredje kvartal 87,1 mill. kroner, en
reduksjon på 7,0 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Banken har netto tilbakeføring av tap på utlån pr 30.09.19 på 0,4 mill. kroner.
Ved utgangen av tredje kvartal 2018 hadde banken netto tap på 0,3 mill. kroner.
Av periodens netto tilbakeførte tap er 3,1 mill. kroner reduksjon i forventede
tap beregnet i steg 1 og 2. Steg 3 tap/individuelle nedskrivninger er økt med
0,4 mill. kroner. Det er foretatt 2,7 mill. kroner i konstateringer av tap pr
30.09.2019.

Balansen
Total forvaltningskapital er ved utgangen av kvartalet 10.412,5 mill. kroner.
Økningen i år er 622,9 mill. kroner. Annualisert vekst tilsvarer 8,5 %. Banken
har hatt en vekst i brutto utlån til kunder på 228,8 mill. kroner pr tredje
kvartal. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 2,8 %. Annualisert utgjør
veksten 3,7 %. Brutto utlån er 8.469,0 mill. kroner pr. 30.09.19, mot 8.240,2
mill. kroner pr 31.12.18.

Foretaket hadde ved utgangen av tredje kvartal 2019 en total utlånsportefølje på
1.580,5 mill. kroner som er overført til Eika BoligKreditt AS (EBK). Utlånsvekst
til nå i år inkl. overføringer til EBK utgjør 365,6 mill. kroner. Reell vekst i
utlån utgjør dermed 3,8 %. Annualisert utgjør dette en vekst på 5,0 %.

Medregnet bankens portefølje av lånegarantier, som utgjorde 279,1 mill. kroner
pr 30.09.2019, registrerte banken en total forretningskapital på 12.272,2 mill.
kroner ved utgangen av kvartalet.

Gjeld i form av innskudd fra kunder var 7.076,8 mill. kroner ved utgangen av 3.
kvartal 2019 mot 6.690,0 mill. kroner pr. 31.12.18, en økning på 386,8 mill.
kroner eller 5,8 % hittil i år.

Kapitaldekning
Bankens ansvarlige kapital er ved utgangen av kvartalet 1.109,8 mill. kroner og
med et beregningsgrunnlag på 5.505,0 mill. kroner, er kapitaldekningen og
kjernekapitaldekning på hhv 20,2 % og 17,9 %. Ren kjernekapital utgjør 16,3 % pr
30.09.19. Beregningene er inklusive periodens resultat, justert for forventet
utbyttebetaling. Konsolidert ren kjernekapital for eierforetak i samarbeidende
gruppe er beregnet til 15,9 %.

Utsiktene fremover
Det er god aktivitet i bankens nedslagsfelt, og god etterspørsel etter bankens
produkter og tjenester. Banken opplever spesielt stor etterspørsel fra
næringslivet, mens det er økt konkurranse på personkundemarked. Det forventes
stabile marginer i perioden som kommer. Vi ser en svak reduksjon i bankens
provisjonsinntekter. Videre vil verdipapirresultatet påvirkes av utviklingen i
finansmarkedene. Styret forventer et godt resultat for kommende periode og vi
forventer at tap på utlån fortsatt blir moderate.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/488977

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.