Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-31

Sleepo: Bokslutskommuniké 2017-03-01 - 2017-05-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge
bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016-06-01 - 2017-05-31. Belopp
inom parentes avser motsvarande periods belopp för föregående år.

KVARTALET

Mars 2017 - Maj 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 15 192 (9 864) Tkr vilket motsvarar
en tillväxt på 54% (8%).

· Bruttoresultat uppgick till 5 708 (3 804) Tkr med en
bruttovinstmarginal på 38% (39%).

· Resultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -957
(-1 448) Tkr.

· Resultatet före skatt uppgick till -1 184 (-1 601) Tkr.
ACKUMULERAT

Juni 2016 - Maj 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 58 122 (42 504) Tkr vilket
motsvarar en tillväxt på 37% (13%).

· Bruttoresultatet uppgick till 22 919 (15 926) Tkr med en
bruttovinstmarginal på 39% (37%).

· Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick
till -3 998 (-5 187) Tkr.

· Resultat före skatt uppgick till -4 765 (-5 707) Tkr.
I resultat före avskrivningar och räntekostnader samt årets resultat
för föregående år ingår emissionskostnader om 1 231 Tkr.

VD:S KOMMENTAR

Sleepo visar under sitt fjärde kvartal en fortsatt kraftig tillväxt
samtidigt som resultatet har förbättrats. Omsättningen under
kvartalet uppgår till 15,2 Mkr (9,9 Mkr), vilket är en ökning med 54%
jämfört med motsvarande period föregående år. Sleepos fjärde kvartal
infaller under vårmånaderna vilket är, sett till kundefterfrågan,
bolagets säsongsmässigt svagaste månader. Givet den underliggande
efterfrågan på möbler och inredning under kvartalet uppvisar Sleepo
en imponerande omsättning vilket bådar väl för kommande starkare
perioder.

Bruttomarginalen under kvartalet uppgick till 38% (39%), en minskning
med en procentenhet jämfört med motsvarande period föregående år,
vilket har som grund i viss lagerrensning under perioden för att
frigöra lageryta för nytt och mer aktuellt sortiment.

Sleepo fortsätter att tilltala kunder i en växande utsträckning där
orderantalet under kvartalet ökade med 83% jämfört föregående år. En
förbättrad mobilanpassad hemsida, ett utökat och mer eftertraktat
sortiment, en vässad kundanskaffningsmodell och inte minst en
dedikerad organisation har satt sin prägel på vår stigande förmåga
att attrahera nya samt återkommande kunder.

Det gångna räkenskapsåret har varit enormt spännande och händelserikt
för Sleepo. Omsättningen uppgick till 58 Mkr (42,5 Mkr) vilket är en
tillväxt mot föregående räkenskapsår på 37%. För räkenskapsåret har
bolaget haft en tillväxttakt som är en bra bit högre än marknaden men
sett till senaste halvåret har bolagets tillväxttakt varit avsevärt
högre än marknaden. Det är en tillväxttakt som även ser ut att hålla
i sig efter periodens utgång.

På Sleepo har det under året skett massiva förändringar och
förbättringar och som under räkenskapsårets andra hälft har gestaltat
sig i den markanta tillväxt som vi ser. Sleepo har lanserat ett nytt
IT-system med ny mobilanpassad hemsida som har förutom ökad
stabilitet och prestanda resulterat i en väsentligt förbättrad
användarupplevelse och besökskonvertering.

Vidare har bolaget byggt upp ett attraktivt och efterfrågat
inredningssortiment där bolaget gått från att primärt tillhandahålla
sällanköpsvaror till att även erbjuda ett mer snabbrörligt
inredningssortiment. Detta har resulterat i att vi tilltalar en
större kundbas samt att våra existerande kunder lockas till att
återkomma till oss oftare. Detta har lett till en ökad omsättning
samt en högre och mer långvarig avkastning på vår marknadsföring.

Vårt säng- och möbelsortiment har även det utvecklats under årets gång
och där vi ser fortsatt goda tillväxttal och en vidare enorm
potential.

Vi har även under året stärkt organisationen i bland annat logistik
och kundtjänst och där vi kontinuerligt arbetar med att vässa vårt
serviceerbjudande mot kund för att överträffa de höga förväntningar
som konsumenten idag ställer på leveranser och kundbemötande. Den
stigande och stabila andelen återkommande kunder ser vi som ett fint
kvitto på att våra kunder uppskattar vårt dedikerade arbete.

Vi summerar ett år där Sleepo tagit betydande steg framåt på flertalet
områden och där vi står väl rustade för fortsatta framsteg och
tillväxt. Med en obegränsad marknadspotential, underliggande tillväxt
och med vinden i ryggen ser jag tillsammans med alla medarbetare
varmt fram emot kommande års möjligheter.

Stockholm i maj, 2017

Philip Nickolsten,

VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET

Inga händelser av väsentlig karaktär har skett under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DET FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

· Sleepo har erhållit ett villkorligt lån av styrelseordförande med
ett belopp om 1 Mkr till marknadsmässig ränta och återbetalning sker
vid möjlighet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

· Bolaget har för räkenskapsåret genererat en omsättningstillväxt på
37% (13%). Under räkenskapsårets andra hälft har bolaget genererat en
omsättningstillväxt på 54% (6%).

· Bolaget har under räkenskapsåret haft en ökning i orderantal med
66% mot föregående år.

· Bolaget har under räkenskapsåret haft 2,1 miljoner besökare till
hemsidan vilket är en ökning med 30% mot föregående år.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Under nästkommande räkenskapsår fortsätter Sleepo att satsa på
tillväxt genom att attrahera både nya kunder och aktivera befintliga
kunder i syfte att växa på marknaden. Försäljningstillväxten
fortsätter också under kvartal ett på det nya räkenskapsåret på samma
nivå som under detta kvartal. Tillväxtorienterade satsningar tillåts
att belasta resultatet kortsiktigt för att bygga större volym i
affären som möjliggör högre vinstmarginal på sikt. Samtidigt kommer
fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Bolagets nettoomsättning uppgick under det fjärde kvartalet till 15
192 (9 864) Tkr med en bruttovinst om 5 708 (3 804) Tkr och ett
resultat före skatt om -1 184 (-1 601) Tkr. Nettoomsättningen
ackumulerat för året uppgick till 58 122 (42 504) Tkr med en
bruttovinst om 22 919 (15 926) Tkr, EBITDA -3 998 (-5 187) Tkr och
årets resultat -3 265 (-5 707) Tkr.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Den 31 maj 2017 uppgick bolagets kassa och bank till 838 (4 038) Tkr,
varav 506 (455) Tkr bestod av låsta medel i form av garantier.
Bolaget har även en checkkredit om 600 Tkr. Bolaget har räntebärande
skulder om 50 (321) Tkr.

INVESTERINGAR
Sleepos totala investeringar under det fjärde kvartalet uppgick till
459 (574) Tkr. Vid årets slut har bolaget anläggningstillgångar på 3
064 (1 967) Tkr, varav 102 (147) Tkr utgörs av materiella
anläggningstillgångar och 2 963 (1 820) Tkr utgörs av immateriella
anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna består
till störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen. Totala
investeringar under helåret uppgick till 1 834 (1 297) Tkr.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar för det fjärde kvartalet belastar resultatet med 221
(129) Tkr varav 210 (118) Tkr avser avskrivningar på
utvecklingskostnader. Resterande avskrivningar om 11 (11) Tkr avser
inventarier. Totala avskrivningar ackumulerat för året uppgick till
737 (417) Tkr varav 692 (373) Tkr avser avskrivningar på
utvecklingskostnader. Resterande avskrivningar om 45 (44) Tkr avser
inventarier. Alla tillgångar skrivs av på 5 år.

EGET KAPITAL
Den 31 maj 2017, efter justering för uppskjuten skatt, uppgick
bolagets eget kapital till 1 091 (4 356) Tkr varav 692 (692) Tkr
avser aktiekapital.

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
Styrelsen har beslutat att redovisa 1,5 Mkr i uppskjuten
skattefordran. Bedömningen grundar sig i att bolaget har visat goda
tillväxttal de senaste två kvartalen och tillväxten håller samma fina
nivå även efter räkenskapsårets utgång. Bolaget bedöms att inom
närliggande perioder börja genera positivt rörelseresultat.

AKTIE OCH AKTIEÄGARE
Per den 31 maj uppgick antalet aktier till 6 293 000 fördelat på 368
aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och
tillgångar.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

REVISORS UTLÅTANDE GÄLLANDE KVARTALSRAPPORTEN
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

NÄSTA RAPPORT
Kvartalsrapport 1: 31 oktober 2017

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman kommer att hållas den 4 oktober 2017 i Stockholm.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets samt
Aktietorgets hemsida senast den 13 september 2017.

UTDELNING
Bolaget föreslår att ingen utdelning ges.

FÖR FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Philip Nickolsten, VD
E-post: philip@sleepo.se
Telefon: 070-543 53 60

SLEEPO AB (PUBL)
Markvardsgatan 9
113 53 Stockholm
Telefon: 08-20 87 70
E-post: info@sleepo.se
Hemsida: http://www.sleepo.se

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 juli 2017.

Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på
nätet med ett uttalat fokus på att hålla marknadens bästa och
bredaste sortiment. Bolaget grundades 2011 och den första
handelsdagen var i november samma år. Bolaget har vuxit snabbt och
erbjuder idag över 10 000 produkter fördelat över 80 varumärken
kombinerat med bolagets egna varumärken. Idag har Sleepo cirka 70
olika produktkategorier inom möbler och heminredning, och sortimentet
växer kontinuerligt. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på
Aktietorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sleepo/r/bokslutskommunike-2017-03-01---2017-0...
http://mb.cision.com/Main/13525/2314785/705534.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.