Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Sleepo: Kvartalsrapport 1 - 2017-06-01 - 2017-08-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge
kvartalsrapport 1 för perioden 2017-06-01 - 2017-08-31. Belopp inom
parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år.

KVARTALET

Jun 2017 - Aug 2017

· Rörelsens intäkter uppgick till 18 278 (12 239) Tkr vilket
motsvarar en tillväxt på 49% (21%).*

· Bruttoresultat uppgick till 7 071 (4 672) Tkr med en
bruttovinstmarginal på 39% (38%).

· Resultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -439
(-1 374) Tkr.

· Resultatet före skatt uppgick till -685 (-1 533) Tkr.

*Bolaget presenterar från och med detta kvartal rörelsens intäkter
istället för nettoomsättning. Se resultaträkning för specifikation av
intäkterna.

VD:S KOMMENTAR

Sleepo slår försäljningsrekord och redovisar sitt starkaste kvartal
hittills

Sleepo inleder sitt första kvartal på det nya räkenskapsåret med att
redovisa sitt starkaste kvartal hittills. Bolaget slog
försäljningsrekord under perioden där rörelsens intäkter uppgick till
över 18,3 Mkr vilket motsvarar en tillväxt på 49% jämfört med
motsvarande period föregående år. Samtidigt ökade
bruttovinstmarginalen med en procentenhet jämfört med motsvarande
period under föregående år och uppgick till 39% (38%). Även
rörelseresultatet (EBITDA) för perioden förbättrades markant jämfört
med motsvarande period föregående år och uppgick till -439 Tkr (-1
374 Tkr).

Sleepo har under kvartalet fortsatt att förvärva nya och återkommande
kunder i oförminskad takt där orderantalet ökade med 67% jämfört med
motsvarande period föregående år. Av kunderna under perioden var 24%
återkommande kunder vilket är ett fortsatt starkt bevis på att
bolaget levererar en hög servicegrad mot våra kunder samt att vi
lyckas väl med att erbjuda ett aktuellt och kurant sortiment som gör
att kunder återkommer för att handla hos oss.

Under kvartalet har det gjorts fortsatta investeringar i vår
mobilanpassade hemsida för en ökad kundupplevelse och
besökskonvertering. Våra marknadsaktiviteter har intensifierats i
digitala och sociala medier och vi blir kontinuerligt bättre på att
hitta våra kunder på de mest kostnadseffektiva sätten. Vidare har
produktsortimentet förbättrats och där vi idag står med ett brett men
kurerat produktutbud som efterfrågas av våra kunder. Allt bidrar till
bolagets alltjämt ökande förmåga att attrahera nya och återkommande
kunder.

Antalet besökare till hemsidan uppgick under perioden till 600 000
vilket är en ökning med 38% jämfört med motsvarande period föregående
år. Med en tillväxt i orderantalet som vida överstiger tillväxten i
antalet besökare kan man urskilja att bolaget under perioden har
lyckats väl med att omvandla besökare till betalande kunder och
påvisar en hälsosam och kostnadseffektiv tillväxt för bolaget.

Under kommande perioder arbetar vi fortsatt för att förbättra flera
delar av Sleepo. Från ökade marknadsinsatser för fortsatta
kundförvärv till förbättrade varuflöden och distribution för en ökad
servicegrad och säkerställande av nöjda och återkommande kunder.

Om man blickar till marknaden som helhet såg vi under perioden en
viktig brytpunkt för den svenska detaljhandeln och ett paradigmskifte
i konsumentbeteende. Under första halvåret av 2017 stod e-handeln för
första gången för all försäljningstillväxt inom sällanköpsvaruhandeln
(alla typer av varor exklusive livsmedel). Det har därmed inte skett
någon tillväxt alls i de fysiska butikerna utan all
försäljningstillväxt har tillfallit e-handeln och är en utveckling
som spås fortsätta och förstärkas framöver.

Med en tydlig position på marknaden, en hög tillväxt i ryggen och
nöjda och återkommande kunder står Sleepo väldigt bra positionerat
att ta tillvarata på den underliggande tillväxten och efterfrågan som
råder för e-handeln och vinna ytterligare mark gentemot de
traditionella fysiska handlarna. Sleepo som från start är en renodlad

e-handlare med hela verksamheten anpassad utifrån denna affärsmodell
står väl rustat att fortsätta sin tillväxtresa inom näthandeln och
den försäljningskanal som allt fler kunder väljer att handla från.

När vi nu går in i årets säsongsmässigt starkaste perioder ser vi fram
emot att lyfta Sleepo till nya höjder och ta fortsatta steg till att
göra Sleepo till kundernas favoritbutik för möbler och heminredning
på nätet.

Stockholm i oktober, 2017

Philip Nickolsten,

VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET

· Bolaget redovisar sitt starkaste kvartal hittills där rörelsens
intäkter uppgick till 18 278 Tkr med en tillväxt på 49%.

· Antalet besökare under kvartalet uppgår till 603 505, att jämföra
med 437 162 från föregående års första kvartal, vilket innebär en
tillväxt med 38%.

· Orderantalet för perioden har växt med 67% mot första kvartalet
föregående år.

· Sleepo har, med ett låneavtal, erhållit ett lån av
styrelseordförande med ett belopp om 1 Mkr där räntesatsen uppgår
till en marknadsmässig ränta och där återbetalning sker vid
möjlighet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DET FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

Inga händelser av väsentlig karaktär har skett efter kvartalets
utgång.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Under kommande perioder fortsätter Sleepo att satsa på tillväxt genom
att attrahera både nya kunder och aktivera befintliga kunder i syfte
att växa på marknaden. Försäljningstillväxten fortsätter också
hittills under kvartal två i nivå med kvartal ett.
Tillväxtorienterade satsningar tillåts att belasta resultatet
kortsiktigt för att bygga större volym i affären som möjliggör högre
vinstmarginal på sikt. Samtidigt kommer fokus vara att på årsbasis
förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Rörelsens intäkter uppgick under det första kvartalet till 18 278 (12
239) Tkr med en bruttovinst om 7 071 (4 672) Tkr och ett resultat
före skatt om -685 (-1 533) Tkr.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Den 31 augusti 2017 uppgick bolagets kassa och bank till 1 132 (3 766)
Tkr, varav 506 (506) Tkr bestod av låsta medel i form av garantier.
Bolaget har, utöver kassa och bank, även en checkkredit om 600 Tkr.
Bolaget har räntebärande skulder om 1 000 (224) Tkr som består av
lånet från styrelseordförande till bolaget. Kapitalet har primärt
använts till att utöka varulagret för att skapa större tillgänglighet
i produktsortimentet och för att möta bolagets ökade
försäljningstillväxt.

INVESTERINGAR

Sleepos totala investeringar under det första kvartalet uppgick till
372 (225) Tkr. Vid periodens slut har bolaget anläggningstillgångar
på 4 699 (2 043) Tkr, varav 92 (135) Tkr utgörs av materiella
anläggningstillgångar, 3 107 (1 820) Tkr utgörs av immateriella
anläggningstillgångar och 1 500 (0) Tkr består av finansiella
anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna består
till störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen och de
finansiella tillgångarna består av uppskjuten skattefordran.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar för det första kvartalet belastar resultatet med 238
(149) Tkr varav 228 (138) Tkr avser avskrivningar på
utvecklingskostnader. Resterande avskrivningar om 10 (11) Tkr avser
inventarier. Alla tillgångar skrivs av på 5 år.

EGET KAPITAL

Den 31 augusti 2017 uppgick bolagets eget kapital till 401 (2 823) Tkr
varav 692 (692) Tkr avser aktiekapital. Styrelsen fokuserar på att
stärka bolagets egna kapital och har ett antal alternativ som
utvärderas. Styrelsen återkommer när valt alternativ beslutats.

AKTIE OCH AKTIEÄGARE

Per den 31 augusti uppgick antalet aktier till 6 293 000 fördelat på
235 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och
tillgångar.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

REVISORS UTLÅTANDE

Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

NÄSTA RAPPORT

Kvartalsrapport 2: 31 januari 2018

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 oktober 2017.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och
heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en
förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment
från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo
erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande
som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan
2016-01-15 noterat på Aktietorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sleepo/r/kvartalsrapport-1---2017-06-01---2017...
http://mb.cision.com/Main/13525/2378778/744326.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.