Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

Sleepo: Kvartalsrapport 2 - 2018-09-01 - 2018-11-30

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge
kvartalsrapport 2 för perioden 2018-09-01 - 2018-11-30 och
halvårsrapport för perioden 2018-06-01 - 2018-11-30. Belopp inom
parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år.
Jämförelseperiod är motsvarande period under föregående år om inget
annan anges.

ANDRA KVARTALET

Sep 2018 - Nov 2018

· Intäkterna uppgick till 22 006 (20 073) tkr.
· Tillväxten uppgick till 9,6% (42,0%).
· Bruttoresultatet uppgick till 8 755 (8 185) tkr.
· Bruttomarginalen uppgick till 39,8% (40,8%).
· EBITDA uppgick till -722 (-327) tkr.
· Justerat EBTIDA uppgick till -622 (-327) tkr.

HALVÅRET

Jun 2018 - Nov 2018

· Intäkterna uppgick till 42 337 (38 351) tkr.
· Tillväxten uppgick till 10,4% (45,4%).
· Bruttoresultatet uppgick till 16 711 (15 256) tkr.
· Bruttomarginalen uppgick till 39,5% (39,8%).
· EBITDA uppgick till -1 811 (-766) tkr.
· Justerat EBTIDA uppgick till -1 711 (-766) tkr.

VD:S KOMMENTAR

Sleepo växer i sitt andra kvartal och redovisar en omsättning på 22
mkr och en rullande 12 månaders omsättning per kvartalets slut på 80
mkr

Under Sleepos andra kvartal växer bolagets omsättning till 22 mkr (20
mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 10% jämfört med samma period
under föregående år. Bruttoresultatet för samma period uppgick till 8
755 tkr (8 185 tkr) och motsvarar en bruttomarginal på 40% (41%). Vid
periodens utgång håller bolaget en rullande 12 månaders omsättning
som uppgår till 80 mkr.

EBITDA för kvartalet, justerat för jämförelsestörande poster om 100
tkr, uppgår till -622 tkr (-327 tkr) och motsvarar en justerad EBITDA
marginal på -2,8%.

Sett till bolagets första hälft av räkenskapsåret uppgår omsättningen
till 42,3 mkr (38,4 mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 10% jämfört
med samma period under föregående år. Bruttoresultatet under halvåret
uppgick till 16,7 mkr (15,3 mkr) och motsvarar en bruttomarginal på
40% (40%).

Under kvartalets gång har årsstämman valt in en ny styrelse för
bolaget och där den nytillsatta styrelsen, tillsammans med ledningen,
har genomfört ett intensivt strategiarbete. Strategiarbetet har
mynnat ut i en uppdaterad varumärkesprofil samt en ny strategisk
riktning för bolaget. Den nya strategiska riktning grundar sig
primärt i en vidareutveckling av bolagets egna sortiment, s.k.
private label, som framöver kan komma att utgöra en större andel av
bolagets sortiment, jämte varumärkesportföljen. Bolaget har
tillhandahållit egna produkter under en längre tid, men planerar
framöver att öka denna andel. Ändamålet med det egna sortimentet är
att skapa ökade konkurrensfördelar för bolaget samt att det egna
sortimentet på sikt ska leda till en högre lönsamhet.

Vidare som en del av strategin centraliserar bolaget sin
lagerhållning, vilket är ett arbete som påbörjats under kvartalet och
fullbordas under bolagets tredje kvartal. Med den centraliserade
lagerhållning skapar bolaget en högre kostnadseffektivitet, en ökad
skalbarhet tillsammans med leveranssynergier för hela sortimentet
samt en förbättrad kundupplevelse.

Årsstämman röstade även enhälligt igenom ett
personalincitamentsprogram vilket möjliggör att bolaget har
motiverade medarbetare under en lång tid framöver.

Sleepo har med sina hängivna medarbetare fortsatt att vidareutveckla
kundupplevelsen och där vi under kvartalet tagit fortsatta steg i att
erbjuda en förstklassig shopping-upplevelse för möbler och inredning
på nätet. Med en vässad strategi i ryggen ser jag och kollegorna
varmt fram emot kommande perioders möjligheter.

Stockholm i januari 2019
Philip Nickolsten, VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
Den 3 oktober 2018 hölls Sleepos årsstämma i bolagets lokaler.
Följande beslut fattades enhälligt:

· Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) valdes till ordförande
att leda årsstämman.

· Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning,
disponera årets resultat enligt styrelsens förslag samt att
styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

· Till styrelsens ordförande utgår 150 000 kr samt 25 000 kr i
ersättning för arbete med valberedningen och 25 000 kr för arbete med
revisionsutskottet per år. För styrelseledamot, som inte är anställd
i bolaget eller huvudägare till bolaget, skall arvode utgå med 60 000
kronor per år. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

· Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa
årsstämma har hållits: Philip Nickolsten (omval), Fredrik Jung-Abbou
(omval), Fredrik Palm (omval) och Fredrik Malmsten (nyval). Till
styrelsens ordförande valdes Fredrik Palm.

· Stämman valde Finnhammars revisionsbyrå med Thomas Kullman som
huvudansvarig revisor.

· Stämman beslutade att tillsätta en valberedning, bestående av fem
medlemmar, enligt framlagt förslag inför årsstämman 2019 med Fredrik
Palm som ordförande.

· Stämman beslutade att införa incitamentsprogram för anställda i
form av personaloptioner, teckningsbaserat incitamentsprogram för
anställda samt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för
styrelseledamöter.

· Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
av aktier enligt tidigare presenterat förslag.

Flera storägare och styreledamöter för Sleepo AB tillför bolaget ett
kapitaltillskott om 2 mkr

Sleepo AB:s storägare och styrelseledamöter Fredrik Jung Abbou och
Philip Nickolsten (genom Nickolsten Förvaltning AB) samt nytillsatte
styrelseordförande Fredrik Palm (genom Brand plus Net AB) samt
tidigare styrelseordförande Gunnar Lind genomförde under oktober ett
kapitaltillskott till bolaget. Tillskottet uppgår till 500 000 kr per
ägare och som totalt uppgår till 2 mkr.

Kapitaltillskottet på 2 mkr är en bryggfinansiering med intentionen
att kvitta beloppen i en framtida emission. Ett sådant
emissionsbeslut är ej fattat utan kan endast fattas av stämman. För
det fall att emissionen blir en s k Leo-emission (16 kap ABL) kommer
beslut om emissionen att fattas av stämman med krav på 9/10
majoritet. Bryggfinansieringen löper med en marknadsmässig årsränta
om 5%. Löptiden för bryggfinansieringen är fram tills den 31 maj 2019
där bryggfinansieringen skall ha konverterats till aktier i bolaget
via nyemission. Det föreligger inga villkor för bolaget om
återbetalning efter slutdatumet varför bolaget redovisar
kapitaltillskottet som eget kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
Sleepo har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för
bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjas den 21 december 2018.
Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant
att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i
orderboken för Sleepos aktie samt tillse att det hålls en
förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att
främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp-
och säljkurs i den löpande handeln.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Under kommande perioder fortsätter Sleepo att satsa på tillväxt genom
att attrahera både nya kunder och aktivera befintliga kunder i syfte
att växa på marknaden. Sleepos överordnade målsättning är att växa
snabbare än marknaden och att fortsatt vinna marknadsandelar inom
marknaden för möbler och heminredning. Tillväxtorienterade satsningar
tillåts att belasta resultatet kortsiktigt för att bygga större volym
i affären som möjliggör högre vinstmarginal på sikt. Samtidigt kommer
fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet.

Försäljning och resultat
Rörelsens intäkter uppgick under det första kvartalet till 22 006 (20
073) tkr med en bruttovinst om 8 755 (8 185) tkr och ett resultat
före skatt om -1 144 (-588) tkr. För halvåret uppgick intäkterna till
42 337 (38 351) tkr med en bruttovinst om 16 711 (15 256) tkr.
Resultat före skatt uppgick till -2 615 (-1 273) tkr.

Likviditet och finansiering
Den 30 november 2018 uppgick bolagets kassa och bank till 515 (714)
tkr, varav 506 (506) tkr bestod av låsta medel i form av garantier.
Bolaget har en checkkredit om 3 000 tkr som på bokslutsdagen har
utnyttjats till 2 160 tkr.

Investeringar
Sleepos totala investeringar under det andra kvartalet uppgick till
634 (722) tkr. Investeringar under det första halvåret uppgår till 1
514 (1 094) tkr. Vid periodens slut har bolaget anläggningstillgångar
på 7 566 (5 163) tkr och där 72 (81) tkr utgörs av materiella
anläggningstillgångar, 4 994 (3 582) tkr utgörs av immateriella
anläggningstillgångar och 2 500 (1 500) tkr av finansiella
anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna
består till störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen och
de finansiella tillgångarna består av uppskjuten skattefordran.

Avskrivningar
Avskrivningar för det andra kvartalet belastar resultatet med 381
(257) tkr där störst del av avskrivningarna om 371 (246) tkr avser
utvecklingskostnader. Avskrivningar under det första halvåret
belastar resultatet med 734 (495) tkr där störst del av
avskrivningarna om 716 (474) tkr avser utvecklingskostnader.

Eget kapital
Den 30 november 2018 uppgick bolagets eget kapital till 832 (2 776)
tkr varav 761 (692) tkr avser aktiekapital. Styrelsen har under det
andra kvartalet stärkt det egna kapitalet med 2 mkr via ett
kapitaltillskott. Kapitaltillskottet är en bryggfinansiering med
intentionen att kvitta beloppen i en framtida emission. Det
föreligger inga villkor för bolaget om återbetalning efter
slutdatumet varför bolaget redovisar kapitaltillskottet som eget
kapital.

Aktie och aktieägare
Per den 30 november uppgick antalet aktier till 6 922 300 fördelat på
235 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och
tillgångar.

Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Nästa rapport
Kvartalsrapport 3: 30 april 2019

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
januari 2019.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och
heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en
förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment
från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo
erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande
...

Författare Aktietorget