Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-31

Sleepo: Sleepo: Kvartalsrapport 2   2016-09-01 - 2016-11-30

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge
rapport för andra kvartalet samt rapport för halvåret för
verksamhetsåret 2016/2017. Beloppen anges i tKR med motsvarande
föregående års tal inom parantes.

ANDRA KVARTALET

September 2016 - November 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 14 070 (11 671) tKR vilket
motsvarar en tillväxt på 21% (28%).

· Bruttoresultat uppgick till 5 511 (4 243) tKR med en
bruttovinstmarginal på 39% (36%).

· Resultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -1
278 (-750) tKR.

· Resultatet före skatt uppgick till -1 455 (-865) tKR.
HALVÅRET

Juni 2016 - November 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 26 210 (21 788) tKR vilket
motsvarar en tillväxt på 20% (23%).

· Bruttoresultatet uppgick till 10 183 (7 999) tKR med en
bruttovinstmarginal på 39% (37%).

· Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick
till -2 652 (-1 514) tKR.

· Resultatet före skatt upp gick till -2 988 (-1 745) tKR.
VD:S KOMMENTAR
Sleepo lämnar ett spännande kvartal bakom sig med många faktorer att
glädjas åt. Omsättningen ökade till 14,1 Mkr (11,7 Mkr), vilket är en
ökning med 21%, samtidigt som bruttomarginalen förstärktes till 39%,
en ökning med tre procentenheter jämfört med samma period föregående
år.

Även om tillväxten för kvartalet som helhet ligger i linje med
marknadstillväxten för möbler och heminredning på nätet (21% juli -
september 2016, E-barometern Q3), så är vår tillväxttrend positiv.
Under kvartalets sista månad ökade vår tillväxt markant och det är en
trend som håller i sig även efter kvartalets utgång.

Antalet orders ökar fortsatt starkt med 62% tillväxt jämfört med
motsvarande kvartal föregående år. Det är ett fint kvitto på att vi
lockar allt fler kunder att handla hos oss. Även antalet återkommande
kunder växte till 27% (20%) under kvartalet som visar att vår
serviceinriktade affärsmodell och vårt starka kunderbjudande
uppskattas av våra kunder.

Bolagets sortiment växer stadigt och vi har bland annat stor framgång
i det inredningssortiment som växt fram under årets gång. Dessa nya
kategorier står nu för en betydande del av bolagets försäljning och
assisterar till att attrahera såväl nya som återkommande kunder.
Vidare ser vi goda effekter i lönsamheten som återspeglas i den
förstärkta bruttomarginalen för bolaget.

Det sammanlagda resultatet (EBITDA) för perioden uppgick till -1 278
tKR, att jämföra med -750 tKR för samma period föregående år.
Resultatförsämringen härleds till våra förstärkningar av den
operativa organisationen som ligger till grund för den starka
tillväxttrend vi ser och som kommer att leda till
resultatförbättringar under kommande del av verksamhetsåret.

Bolagets kassa uppgår på balansdagen till 3 Mkr och lagervärdet vid
periodens slut uppgick till 3,8 Mkr. Varulagret är fortsatt högst
kurant med en hög omsättningshastighet.

Det är med stor tillförsikt som vi nu ser fram emot verksamhetsårets
andra hälft där vi förväntas se goda effekter av de investeringar som
gjorts under året, det sortiment som växt fram och de
marknadsinsatser som fortlöpande ger förbättrade resultat.

Stockholm i januari, 2017

Philip Nickolsten, VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
Inga händelser av väsentlig karaktär har skett under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG
Inga händelser av väsentlig karaktär har skett under perioden.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Under resterande del av räkenskapsåret kommer Sleepo att fortsatt
satsa på att attrahera ytterligare kunder i syfte att växa på
marknaden. Den överordnade målsättningen är att leverera
försäljningstillväxt och där tillväxtorienterade satsningar kommer
att tillåtas att belasta resultatet kortsiktigt. Samtidigt kommer
fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 14 070 (11 671)
tKR med en bruttovinst om5 511 (4 243) tKR och ett resultat före
skatt om -1 455 (-865) tKR. Nettoomsättningen under det första
halvåret uppgick till 26 210 (21 788) tKR med en bruttovinst om 10
183 (7 999) tKR och ett resultat före skatt om -2 988 (-1 745) tKR.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Den 30 november 2016 uppgick bolagets kassa och bank till 2 954 (621)
tKR, varav 506 (455) tKR bestod av låsta medel i form av garantier.
Bolaget har även en checkkredit om 600 tKR. Bolaget har räntebärande
skulder om 150 (971) tKR.

INVESTERINGAR
Sleepos totala investeringar under det andra kvartalet uppgick till
575 (345) tKR. Vid det andra kvartalets slut har bolaget
anläggningstillgångar på 2 449 (1 431) tKR, varav 124 (166) tKR
utgörs av materiella anläggningstillgångar och 2 325 (1 265) tKR
utgörs av immateriella anläggningstillgångar. De immateriella
anläggningstillgångarna består till störst del av
utvecklingskostnader för hemsidan.

Totala investeringar under det första halvåret uppgick till 800 (527)
tKR.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar för det andra kvartalet belastar resultatet med 170 tKR
(99) varav 159 (88) tKR avser avskrivningar på utvecklingskostnader.
Resterande avskrivningar om 11 (11) tKR avser inventarier. Totala
avskrivningar för halvåret uppgick till 319 (182) tKR varav 296 (161)
tKR avser avskrivningar på utvecklingskostnader. Resterande
avskrivningar om 22 (22) tKR avser inventarier.

Alla tillgångar skrivs av på 5 år.
EGET KAPITAL
Den 30 november 2016 uppgick bolagets eget kapital till 1 368 (323)
tKR varav 692 (557) tKR avser aktiekapital.

AKTIE OCH AKTIEÄGARE
Per den 30 november uppgick antalet aktier till 6 293 tKR fördelat på
324 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och
tillgångar.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

REVISORS UTLÅTANDE GÄLLANDE KVARTALSRAPPORTEN
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

NÄSTA RAPPORT
Kvartalsrapport 3 - 30 april 2017.

FÖR FRÅGOR OM KVARTALSRAPPORTEN ELLER BOLAGET, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Philip Nickolsten, VD
E-post: philip@sleepo.se
Telefon: 070-543 53 60
SLEEPO AB (PUBL)
Markvardsgatan 9
113 53 Stockholm
Telefon: 08-20 87 70
E-post: info@sleepo.se
Hemsida: http://www.sleepo.se

[image]

Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på
nätet med ett uttalat fokus på att hålla marknadens bästa och
bredaste sortiment. Bolaget grundades 2011 och den första
handelsdagen var i november samma år. Bolaget har vuxit snabbt och
erbjuder idag över 10 000 produkter fördelat över 80 varumärken
kombinerat med bolagets egna varumärken. Idag har Sleepo cirka 70
olika produktkategorier inom möbler och heminredning, och sortimentet
växer kontinuerligt. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på
Aktietorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sleepo/r/sleepo--kvartalsrapport-2---2016-09-0...
http://mb.cision.com/Main/13525/2175304/620266.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.