Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Bokslutskommuniké 2015

Sammandrag fjärde kvartalet 2015 (föregående kvartal)
- Substansvärde per aktie 1.13 kr (1.08 kr)
- Rörelseintäkt 2 098 tkr (1 604 tkr)
- Resultat efter skatt -111 tkr (-699 tkr)
- Resultat per aktie 0.00 (-0.03 kr)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Rörelseintäkten under tredje kvartalet uppgick till 2 098 tkr jämfört
med 732 tkr samma period 2014. Intäktsökningen är i huvudsak
hänförlig till koncernens större fastighetsinnehav, i linje med
Slottsvikens strategi att expandera. Resultatet för kvartalet uppgår
till -111 tkr (-478 tkr). I resultatet ingår avskrivningar om -535
tkr (-125 tkr).

Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar.

Fastighetsförvärv
Slottsviken har, via bolagsaffär, förvärvat fastigheten Kungälv
Verkmästaren 4, med åsatt fastighetsvärde om 18 mkr. Fastigheten
belägen centralt i Kungälv och hela fastigheten hyrs av ett statligt
bolag. Hyresintäkterna uppgår till 1,3 mkr per år. Byggnaden
uppfördes år 2008 med en area om 1200 kvm. Bolaget är konsoliderat i
koncernredovisningen från och med den 1 oktober 2015.

Slottsviken förvärvade under tredje kvartalet industrilokaler i
Partille med objektsvärde om 31,5 mkr. Efter påkallad omförhandling
av förvärsavtalen har en reducering av köpeskillingen överenskommits.
Omförhandlingen innebär att bolagets skulder minskar med 6 mkr varvid
bolagets anläggningstillgångar reduceras med motsvarande belopp.
Förändringen påverkar inte bolagets resultat, eget kapital eller
substansvärde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen bedömer att det efter periodens utgång inte har inträffat
några väsentliga händelser att rapportera.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje
kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på Bolagets webbplats
www.slottsviken.se. Rapporterna granskas ej av Bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
2016-05-17 Delårsrapport för första kvartalet 2016
2016-08-23 Delårsrapport för andra kvartalet 2016
2016-11-15 Delårsrapport för tredje kvartalet 2016
2017-02-23 Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet
2016

Bolagsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas 2016-04-12 på World Trade Center,
Mässans Gata 18, Göteborg. Kallelse till årsstämma kommer att
publiceras i Post och Inrikes tidningar, på bolagets webbplats
www.slottsviken.se samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se.

Fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkningar
finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt
på Bolagets webbplats www.slottsviken.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och
utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är
noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett
aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer
anslutna till Norex-börserna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/slottsviken-fastighetsaktiebolag/r/bokslutskom...
http://mb.cision.com/Main/11531/9925787/482670.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.