Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Delårsrapport januari-juni 2019

Januari-juni 2019 (januari-juni 2018)

Substansvärde per aktie 1,28 SEK (1,15 SEK)
Rörelseintäkt 18 042 TSEK (3 588 TSEK)
Resultat efter skatt 3 823 TSEK (-257 TSEK)
Resultat per aktie 0,11 SEK (0,00 SEK)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Under våren, april-juni, uppgick koncernens intäkter till 5 293 TSEK
(motsvarande period föregående år 1 762 TSEK). Resultat efter skatt
uppgick till 1 180 (-602) TSEK. Intäkter såväl som resultat påverkas
av realisationsvinst från avyttring av bostadsrättslägenheter vilka
förvärvats i samband med avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4
till en bostadsrättsförening. Samtliga kvarvarande
bostadsrättslägenheter avyttrades under kvartalet. Resultat exklusive
avskrivningar för perioden utföll med 1 410 (-1 599) TSEK.
Substansvärdet ökade något till 1,28 kr. Soliditeten per balansdagen
för koncernen var 57 (45) % avseende substans och 51 (32) % avseende
bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 48 (53) %.
Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens
resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet
med redovisningsstandarden IFRS.

Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande
underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna
i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad
hyresnivå.

Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i
huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet
ökade något till 1,28 (1,15) kr. Större delen av förändringen hänförs
till Bolagets avyttring av kvarvarande lager av
bostadsrättslägenheter. Bokfört eget kapital per aktie var vid den 30
juni 2019 1,02 (0,68) kr per aktie (0,68 kr). Slutkurs för Bolagets
aktie av serie b uppgick per balansdagen till 0,585 (0,59) kr. Aktien
handlas därmed till en substansrabatt om 54 (49) %, och med 43 (13) %
rabatt jämfört med bokfört värde.

Budpliktsbud
Bolagets huvudägare Lackarebäck Holding ab offentliggjorde den 22 mars
ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken i enlighet
med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet
för svensk bolagstyrning från den 1 april 2018. Regelmässigt
överfördes då Slottsviken till Spotlight Stock Markets
observationslista fram tills budpliktsbudsacceptperiodens slut. Efter
detta har Slottsvikens aktier sedermera åternoterats på ordinarie
lista.

Fastighetsförvaltning
En av bolagets hyresgäster har under periodens försatts i konkurs.
Ehuru har Slottsviken till delar säkerställt fordran varvid
bedömningen görs att det därmed inte kommer att inverka menligt på
bolagets ställning och resultat över tid.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen gör bedömningen att inga väsentliga händelser att rapportera
föreligger efter periodens utgång.

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid
utgången av perioden till 60 MSEK fördelade på 6 400 kvadratmeter.
Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära
lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter
summeras under perioden till 6 MSEK. Andelen lokaler för handel
uppgår, fördelat på area, till 12 procent medan lokaler för verkstad
och industri svarar för 69 procent, logistik 19 procent samt
produktion 7 %.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje
kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats
www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats
www.spotlightstockmarket.com

Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:

Delårsrapport januari-september 2019-11-25
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-27

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning
finns tillgänglig på Spotlight Stock Markets webbplats
www.spotlightstockmarket.com samt på Bolagets webbplats
www.slottsviken.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och
utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är
noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker
och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken
Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s
försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/slottsviken-fastighetsaktiebolag/r/delarsrapp...
https://mb.cision.com/Main/11531/2886801/1094096.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.