Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-25

Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Delårsrapport januari-september 2015

Sammandrag tredje kvartalet (föregående kvartal)

- Substansvärde per aktie 1.08 kr (0.98 kr)
- Rörelseintäkt 1 604 tkr (679 tkr)
- Resultat efter skatt -699 tkr (-306 tkr)
- Resultat per aktie -0.03 (-0.01 kr)

Perioden i korthet

Resultat och ställning

Rörelseintäkten under tredje kvartalet uppgick till 1 604 tkr (679),
vilket innebär ökning med 236% jämfört med föregående kvartal.
Intäktsökningen är huvudsakligen kopplad till koncernens större
fastighetsinnehav, i linje med Slottsvikens strategi att expandera.
Resultatet för kvartalet uppgår till -699 tkr (-306). I resultatet
ingår en reservation för skattekostnad om 480 tkr, vilket Bolaget av
försiktighetsskäl väljer att redovisa under perioden. Rensat för
jämförelsestörande poster uppgår resultatet till -279 tkr (-306).

Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar.

Fastighetsförvärv

Slottsviken har i två transaktioner, via bolagsaffärer, förvärvat
industrilokaler i Partille med ett objektsvärde om totalt 31,5 mkr;
fastigheten Partille Mellby 11:2, samt byggnader med arrenderätt på
fastigheterna Partille Mellby 11:1 och 4:69. Förvärvad area uppgår
till totalt cirka 4 800 kvm, med bedömda hyresintäkter om 3,4 mkr per
år. Förvärvade bolag är konsoliderade i koncernredovisningen från och
med 17 juli.

Namnbyte - fokus på fastigheter

Bolagets aktier handlas med nya kortnamn från och med den 22 juli;
SLOTT A respektive SLOTT B. Namnet Slottsviken har använts inom
koncernen i ett flertal år som benämning på Bolagets
fastighetsverksamhet, och bedöms spegla verk- samheten bättre.

Skatt

Skatteverket har i omprövningsbeslut nekat avdrag för ingående
mervärdesskatt för delar av år 2013 och 2014. Bolaget är av
bedömningen att beslutet är felaktigt och kommer att överklaga
beslutet. Av försiktighetsskäl väljer dock Bolaget att ta upp hela
skattehöjningen som en kostnad under kvartalet. Resultatet innebär en
jämförelsestörande post om ca -480 tkr.

Life science

Bolagets Life science-rörelse har under perioden överlåtits till
dotterbolaget Conpharm Industriförvaltning AB, i syfte att renodla
och fokusera på fastighetsverksamheten i koncernen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsförvärv

Slottsviken har, via bolagsaffär, förvärvat fastigheten Kungälv
Verkmästaren 4, med åsatt fastighetsvärde om 18 mkr. Fastigheten är
belägen centralt i Kungälv och hela fastigheten hyrs av ett statligt
bolag. Hyresintäkterna uppgår till 1,3 mkr per år. Byggnaden
uppfördes år 2008 med en area om 1 200 kvm. Förvärvat bolag kommer
att konsolideras i koncernredovisningen från och med den 1 oktober
2015.

I övrigt bedömer styrelsen att det efter periodens utgång inte
inträffat några väsentliga händelser att rapportera.

Kommande händelser

Delårsrapporter

Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje
kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på Bolagets webbplats
www.slottsviken.se. Rapporterna granskas ej av Bolagets revisor.
Bokslutskommuniké för 2015 kommer att publiceras 2016-02-26.

Fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkningar
finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt
på Bolagets webbplats www.slottsviken.se

För mer information kontakta:

Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och
utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är
noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett
aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer
anslutna till Norex-börserna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/slottsviken-fastighetsaktiebolag/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/11531/9874114/449358.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.