Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Delårsrapport januari-september 2017

Sammandrag tredje kvartalet 2017 (motsvarande period föregående år)
Substansvärde per aktie, SEK: 1,16 (1,08)
Rörelseintäkt, TSEK: 1 950 (1 942)
Resultat efter skatt, TSEK: -31 (-397)
Resultat per aktie, SEK: 0,00 (-0,01)

Sammandrag de första nio månaderna (motsvarande period föregående år)
Rörelseintäkt, TSEK: 6 045 (5 871)
Resultat efter skatt, TSEK: -288 (-932)
Resultat per aktie, SEK -0,01: (-0,03)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Efter årets nio första månader summeras intäkterna till 6 045 TSEK (5
871 TSEK motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet var
under perioden positivt, och uppgår till 334 TSEK (-112), och
resultat efter skatt -288 TSEK (-932). I resultatet ingår
avskrivningar med 1 355 TSEK (1 317)

För det tredje kvartalet summeras intäkterna till 1 950 TSEK (1 942).
Kvartalets rörelseresultat uppgår till 198 TSEK (-174), och redovisat
resultat efter skatt -31 tsek (-397). Kvartalets avskrivningar uppgår
till 445 TSEK (413).

I linje med Bolagets strategi har resultatet förbättrats både såvitt
avseende kvartalet såväl som för årets första nio månader. Bolagets
syfte är dock att bereda vinst till sina aktieägare i huvudsak genom
ökning av aktiernas substansvärde.

Koncernens soliditet beräknad på verkliga värden är per balansdagen
den 30 september 44 %, och beräknad per bokförda värden 33 %.
Fastigheternas belåningsgrad uppgår vid samma tidpunkt till 56 %
baserat på fastigheternas verkliga värde. Värdeförändring av
fastighetsportföljen redovisas inte i resultaträkningen, till
skillnad från de bolag som tillämpar redovisningsprincipen IFRS.

Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Substansvärdet ökade med ett öre per aktie från föregående kvartal och
uppgår till 1,16 kr per aktie (1,08 kr motsvarande balansdag
föregående år). Bokfört eget kapital var vid periodens slut 0,72 kr
per aktie (0,73). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per
balansdagen till 0,57 kr. Aktien handlas därmed till en
substansrabatt om 51 %, och med 20 % rabatt jämfört med bokfört
värde.

Bolagets A-aktie
Handeln i Bolagets aktier stoppades tillfälligtvis den 16 juni med
anledning av kraftiga, omotiverade kursrörelser i Bolagets aktie av
serie A. Aktierna av de båda aktieslagen handlas till väsentligt
avvikande kurser emedan den enda skillnaden mellan aktieslagen är att
A-aktien innehar tio röster och B-aktien innehar en röst, samt i
övrigt lika rätt till resultat och utdelning. A-aktien har en
begränsad likviditet och Bolaget överväger en avnotering av A-aktien
i syfte att undvika att aktien används som redskap för oseriös
handel. Innehavarare av aktier i serie A kan begära att A-aktier
konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling. Bolagets utredning
om en eventuell avnotering av aktie av serie A pågår.

Fastighetsförvaltning
Under perioden påbörjades en standardhöjande ombyggnation av Bolagets
fastighet Kungälv Stationen 4. Entreprenaden har finansierats genom
nyupptagande av lån om 2,5 MSEK, och entreprenaden förväntas vara
avslutad under fjärde kvartalet. Bolaget överväger därefter en
försäljning av fastigheten för att realisera kapital som en följd av
de värdeökningar som tillkommit, i syfte att möjliggöra fortsatt
expansion.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen bedömer att det inte finns några väsentliga händelser att
rapportera om efter periodens utgång.

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid
utgången av perioden till 82 MSEK fördelade på 7 600 kvadratmeter.
Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära
lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter
summeras vid årets ingång till 7 MSEK. Andelen bostäder uppgår till
14 procent medan lokaler för handel svarar för 6 procent, verkstad
och industri 61 procent, samhälle och vård 3 procent samt logistik 16
procent.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje
kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats
www.slottsviken.se, samt på AktieTorgets webbplats
www.aktietorget.se. Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Bokslutskommuniké 2017: 2018-02-27

Årsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas 2018-04-19 på World Trade Center,
Mässans Gata 18. Kallelse till årsstämma kommer att publiceras i Post
och Inrikes Tidningar, på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt
på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning
finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats aktietorget.se samt på
Bolagets webbplats slottsviken.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och
utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är
noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett
aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer
anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken
Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ch lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/slottsviken-fastighetsaktiebolag/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/11531/2391343/751769.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.