Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-27

Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Kallelse till årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

Aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), med
organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 24 april 2017 klockan 15:00 i World Trade Center,
Mässans Gata 18, Göteborg. Rösträttsregistrering och fika från
klockan 14:30.

Anmälan

Aktieägare i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) ("Slottsviken"
och/eller "Bolaget") som önskar deltaga på årsstämman skall

dels vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2017-04-18, och
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2017-04-18

· per post till Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), Kyrkogatan
24, 411 15 Göteborg,

· per telefon till 018-19 49 50, eller
· per e-post till info@slottsviken.se
Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombudets)
namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall
deltaga anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt
översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid
ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på
Bolagets hemsida www.slottsviken.se. Den som företräder juridisk
person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB
för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig
ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara
genomförd senast 2017-04-18, varför förvaltaren måste underrättas i
god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Redogörelse av verkställande direktören.
7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2016.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Beslut i anledning av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

11. Val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, antalet
revisorer och revisorssuppleanter samt av antalet
valberedningsledamöter.

12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
styrelseordförande.

14. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er eller revisionsbolag
med huvudansvarig revisor.

15. Val av ledamöter till valberedningen.
16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission.
17. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp
av egna aktier.

18. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan.
19. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.
Beträffande punkt 10

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2016.

Beträffande punkt 16

På sedvanligt sätt föreslås styrelsen bemyndigas att besluta om
emission av preferensaktier, stamaktier och/eller konvertibler.
Syftet är att stärka Bolagets ställning till gagn för aktieägarna och
ge Bolaget möjlighet att finansiera framtida fastighetsförvärv.

Beträffande punkt 17

I likhet med föregångna år föreslås också stämman bemyndiga styrelsen
att genomföra syntetiska återköp. Möjligheten till återköp, i
kombination med möjligheterna till nyemission, bedöms ge Bolaget
flexibilitet att anpassa sin kapitalstruktur utifrån över tiden
skiftande marknadsförhållanden.

Övrig information
Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga
förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor
med adress Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg och på Bolagets webbplats
www.slottsviken.se senast två veckor innan årsstämman. Kopior på
handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär
det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att
finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda
till årsstämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att
begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om
förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den
som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med
adress Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg.

---

Göteborg i mars 2017
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och
utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är
noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett
aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer
anslutna till Norex-börserna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/slottsviken-fastighetsaktiebolag/r/kallelse-ti...
http://mb.cision.com/Main/11531/2224135/648452.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.