Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Styrelseledamotens i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) uttalande avseende budplikts...

Styrelseledamoten Peter Hamnebo ("Styrelseledamoten") rekommenderar
aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) ("Slottsviken"
eller "Bolaget") att inte acceptera budpliktsbudet från Lackarebäck
Holding AB ("Lackarebäck"). Styrelseledamoten Berit Nilsson avstår
från uttalande.

Detta uttalande görs av Styrelseledamoten i Slottsviken, Peter
Hamnebo. Uttalandet görs i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler
för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk
bolagstyrning från den 1 april 2018 ("Takeover-reglerna").

Styrelsens ordförande Fredrik Österberg och ledamöterna Jakob
Österberg och Daniel Stensiö har på grund av faktiska eller
potentiella intressekonflikter inte deltagit i Slottsvikens
handläggning av budpliktsbudet. Styrelsen i Slottsviken är således
inte beslutsför och kan inte uttala sig om budet. Det föreligger
alltjämt en möjlighet, men ingen skyldighet, för kvarvarande
styrelseledamöter att uttala sig.

Bakgrund

Den 22 mars 2019 meddelade Lackarebäck att man förvärvat 350 000
B-aktier i Bolaget, varefter Lackarebäcks ägande motsvarande 17,75%
av aktierna och 30,01 % av rösterna i Bolaget. Genomförandet av
förvärvet medförde en skyldighet för Lackarebäck att lämna ett
budpliktserbjudande avseende de återstående utestående aktierna i
Bolaget.

Den 23 april 2019 offentliggjorde Lackarebäck en erbjudandehandling
till aktieägarna i Bolaget att förvärva de återstående utestående
aktierna i Slottsviken för ett vederlag om 59 öre kontant per aktie
("Erbjudandet").

Slottsviken har, genom dess oberoende ledamöter, anlitat Mazars
Corporate Finance för att tillhandahålla en s.k. fairness opinion
avseende det föreslagna kontantvederlaget som erbjuds aktieägarna i
Bolaget enligt villkoren för Erbjudandet.

Styrelseledamotens uttalande

Styrelseledamoten har utvärderat Erbjudandet i enlighet med
bestämmelserna i Takeover-reglerna.

Styrelseledamoten rekommenderar aktieägarna i Bolaget att inte
acceptera Erbjudandet.

Styrelseledamotens uppfattning om Erbjudandet är baserad på en samlad
bedömning av ett antal faktorer som Styrelseledamoten har ansett vara
relevanta för utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer
inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande
strategiska och finansiella position, Bolagets förväntade potentiella
framtida utveckling samt därtill relaterade möjligheter och risker.

Styrelseledamotens uppfattning stöds av den fairness opinion som
Mazars Corporate Finance har tillhandahållit. Utlåtandet, som är
bilagt detta uttalande, anger att det föreslagna kontantvederlaget
som erbjuds aktieägarna i Bolaget enligt villkoren för Erbjudandet
inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelseledamoten, med utgångspunkt i vad
Lackarebäck uttalat i pressmeddelandet där Erbjudandet offentliggörs,
redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av
Erbjudandet kommer att ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och
dess uppfattning om Lackarebäcks strategiska planer för Bolaget och
de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de
platser där Bolaget bedriver sin verksamhet. I detta avseende noterar
Styrelseledamoten att Lackarebäck i Erbjudandehandlingen,
offentliggjord den 23 april 2019, har uttalat att:

Budgivaren Planerar inte att efter Erbjudandet verka för några
väsentliga förändringar av Slottsvikens verksamhet eller strategiska
planer. Inte heller planeras några förändringar med avseende på
Slottsvikens ledning eller övriga anställda, inkluderat
anställningsvillkor. Budgivaren gör bedömningen att Erbjudandet inte
kommer få några effekter på sysselsättningen eller de platser där
Slottsviken bedriver verksamhet.

Styrelseledamoten har ingen anledning att ifrågasätta Lackarebäcks
uttalanden.

---

Detta uttalande av Styrelsledamoten ska i alla avseenden vara
underkastat och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist i
anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

För mer information kontakta:
Peter Hamnebo, Styrelseordförande
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post peter.hamnebo@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och
utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är
noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken
Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt
Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/slottsviken-fastighetsaktiebolag/r/styrelsele...
https://mb.cision.com/Main/11531/2807180/1040067.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.