Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-26

Smart Energy: Delårsrapport för perioden januari-december 2019

Detta PM återger den väsentliga informationen från delårsrapporten.
Fullständig rapport är bifogat i detta PM samt finns att ladda ned
från Bolagets hemsida.

VD har ordet

Jag har denna dag glädjen att presentera bolagets fjärde och sista
kvartalsrapport för 2019 som påvisar både en ökad försäljning och ett
starkt rörelseresultat vilket ligger helt i linje med förväntad
prognos. Bolaget har under kvartalet haft en försäljning om 351 Mkr
vilket ska jämföras med föregående år om 261 Mkr. Bruttoresultatet
blev 22,5 Mkr och rörelseresultatet efter skatt uppgick till hela
14,3 Mkr vilket ska jämföras med Q4-2018 som hade ett negativt
resultat om (-)7 Mkr. Sammantaget har bolaget under sista kvartalet
haft ett starkt fokus på att driva sin bränsleförsäljning framåt och
samtidigt hålla nere sina operativa kostnader vilket i sin tur har
genererat ett starkt rörelseresultat som avslut för 2019.

Koncernen har sett till hela verksamhetsåret 2019 haft ett positivt
rörelseresultat om man exkluderar nerskrivningen av aktierna i Pallas
Group AB (publ) och därtill dess interna koncernskulder till
moderbolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ). Som konsekvens och
vidtagen åtgärd har därför alla koncernbolag per den sista december
lämnat ett koncernbidrag till Sollebrunns Oljeservice Aktiebolag
(SOSAB) som motsvarar resultatet i samtliga rörelse- och
vinstdrivande koncernbolag och sammantaget mottogs 42,7 Mkr vilket
gav SOSAB ett rörelseresultat på 51,8 Mkr före skatt som glädjande
överstiger vår interna resultatprognos för 2019. Koncernen har
bevisligen en mycket god intjäningsförmåga samtidigt som ledningen
fortsatt jobbar fokuserat mot målet att ytterligare konsolidera och
sänka kostnader i respektive rörelsedel för att på så vis optimera
koncernens resultat och vinstmarginal. I tillägg har SOSAB i sin tur
lämnat ett koncernbidrag om 9 Mkr till moderbolaget för att balansera
det skattemässiga resultatet som uppstod på grund av Pallas-gruppens
konkurs i Q4-2019.

Genom tidigare kommunicerat avtal med OKQ8 (2019-12-23) så har bolaget
erhållit 3 depåer som registrerade direkta leveransplatser och dessa
finns på orterna Malmö, Göteborg och Sundsvall. Med start nu i
februari 2020 har bolaget förhandlat klart om ytterligare 4 depåer
och dessa utgår från Karlshamn, Helsingborg, Halmstad och Karlstad.
Detta förbättrar koncernens logistik- och transporthantering
väsentligt och utökar samtidigt den geografiska täckningen avseende
bolagets affär och erbjudande till nya och befintliga kunder i dessa
områden. Bolaget och OKQ8 tittar också på andra framtida samarbeten
med gemensamma värden och nämnare och när något sådant är klart
kommer vi som brukligt att informera marknaden via PM om detta.

Stationerna uppvisar en stadig tillväxt med en ökad försäljning
kvartal till kvartal jämfört med samma perioder från tidigare år.
Bolaget har utfört terminalbyten på en del stationer för att uppfylla
de nya banksäkerhetskraven (PCI) som införs med start i januari 2021.
De nya terminalerna har 4G som standard och kan även hantera
blipp-betalningar samt är förberedda för Swish.

Utökat storkundsavtal med Bring Åkeri AB. Bolaget har under jan/feb
2020 utökat sitt samarbete med Bring Åkeri och har nu i dagarna via
nyinvestering kundanpassat sin tankstation i Vårgårda till Brings
önskemål om utökad tillgång på biobränsle. Den uppgraderade stationen
tillhandahåller numera både HVO100, BioSmart Diesel, RME100 och
AdBlue. Stationen kommer som tidigare fortsatt att finnas tillgänglig
för alla Smartkortskunder och beräknas framåt ha en årlig försäljning
på ca 50 miljoner.

Förvaltarberättelserna för Pallas-gruppens bolag är ännu inte
färdigställda och ca 3 Mkr i ytterligare kostnader belastar
resultatet i Q4, men såvitt som hittills är känt efter detta har
bolaget inga ytterligare kostnader som kan härledas till
Pallas-gruppens konkurs.

Krav emot tidigare grundare och VD samt vice VD. Bolaget har i samråd
med KPMG genomlyst samtliga större transaktioner under 2019 som berör
bolagets tidigare grundare och VD Fredrik Johansson och bolagets
tidigare vice VD Robert Strandäng och i samband med denna granskning
så har det framkommit ett flertal uppmärksammade
transaktionshändelser (fartygsförsäljning, bonusutbetalningar,
avgångsvederlag och sjukvårdskostnader) som kostnadsförts felaktigt
och bolaget har därigenom konstaterat en fordran på ett väsentligt
kapitalbelopp gällande dessa. Mot bakgrund av dessa
transaktionshändelser så har bolagets ledning i samråd med KPMG och
via bolagets juridiska ombud beslutat att påbörja en stämningsansökan
riktat mot respektive part (Fredrik Johansson, Robert Strandäng).
Robert Strandäng har i sin tur själv lämnat in en stämningsansökan
direkt riktad emot bolaget om ca 1 Mkr, men detta är ett krav som
bolaget i sin helhet bestrider. En del av ovan nämnda händelser
ligger även till grund för den observationsnoteringen (se även nedan
avsnitt) som bolaget blivit placerad på under hösten 2019, men genom
ett omfattande internt utredningsarbete och i samarbete med KPMG så
kan bolaget nu utställa ett betalningskrav till respektive person.
Totalt uppgår bolagets krav till ca 10,5 Mkr exklusive ränta till
dess att bolaget erlagts full betalning. Bolaget har även internt
förändrat sina rutiner samt infört en utökad attestnivå för att
ovanstående inte ska kunna ske i framtiden.

Bolaget har under 2019 på begäran av NGM börsen genomfört en intern
granskning av verksamheten för de första 6 månaderna under 2019 då
bolaget genomgått både stora finansiella som organisatoriska
förändringar under och efter denna period. Denna granskning har
bedrivits av revisionsbolaget KPMG Sverige som nyligen sammanställt
och lämnat in en granskningsrapport till NGM där KPMG inte haft något
att anmärka på gällande bolagets halvårsrapport 2019. Bolaget har
hela tiden sedan observationslistningen i augusti 2019 haft en
löpande dialog med NGM-börsen gällande detta granskningsarbete och i
övrigt tillämpat full transparens och vår förhoppning är att få
bolaget åter noterat på den ordinarie listan nu under våren 2020.

Bolaget har fortsatt framåt till dags dato aktivt tittat och fört
skarpa dialoger med intressenter gällande ett flertal potentiella
förvärv, men har tyvärr ännu inte nått en slutgiltig
affärsuppgörelse. Som tidigare sagt så förutsätter vår
förvärvsstrategi en gynnsam affär med tydliga synergier för våra
befintliga verksamheter och deras lönsamhet och uppfylls inte dessa
kriterier så kommer bolaget att avvakta med eventuella köp
tillsvidare. Vi lovar dock att återkomma snarast vi har en
uppdatering kring denna del via ett pressmeddelande till marknaden

Styrelsen i Smart Energy beslutade 2020-01-22 att anta en ny
utdelningspolicy avseende bolagets aktie för verksamhetsår 2020.
Utdelningspolicyn innebär att cirka 75 procent av resultatet efter
skatt som är hänförligt till moderbolaget ska delas ut till bolagets
aktieägare. Vid fastställande av utdelning ska hänsyn alltid tas till
potentiella förvärvs-, investerings- och utvecklingsmöjligheter för
koncernen tillsammans med en bedömning av bolagets finansiella
ställning och därtill andra enligt styrelsen väsentliga faktorer.

Utdelning för verksamhetsår 2019. Bolagets operativa rörelseresultat
exklusive nerskrivningarna av Pallas Group och exklusive
koncernbidraget till moderbolaget uppgick till ca 51,8 före skatt
vilket ger ca 40,7 Mkr efter skatt och med bakgrund till detta så
kommer styrelsen under kommande månad internt utvärdera möjligheten
att genomföra en aktieutdelning om ca 75% av resultatet vid
årsstämman om inget nytt förvärv är planerat att genomföras i närtid.

PERIODENS SIFFROR I KORTHET FÖR 2019-01-01 - 2019-12-31

· NETTOOMSÄTTNING 1 359,7 MKR (903,0 MKR)
· BRUTTORESULTAT 126,9 MKR (104,4 MKR)
· EBITDA 64,1 MKR (42,2 MKR)
· AVSKRIVNINGAR -19,2 MKR (16,7 MKR)
· NEDSKRIVNINGAR -23,6 MKR (0 KR)
· FINANSIELLA POSTER -10,7 MKR (8,8 MKR)
· RÖRELSERESULTAT 10,6 MKR (16,6 MKR)
· SKATTEKOSTNAD -8,9 MKR (-2,2 MKR)
· NETTORESULTAT 1,7 MKR (14,3 MKR)
· EN TILLVÄXTÖKNING PÅ 50%
· RESULTAT PER AKTIE 0,001 KR

PERIODENS SIFFROR I KORTHET FÖR 2019-10-01 - 2019-12-31

· NETTOOMSÄTTNING 351,4 MKR (261,4 MKR)
· BRUTTORESULTAT 22,5 MKR (25,2 MKR)
· EBITDA 22,7 MKR (4,2 MKR)
· AVSKRIVNINGAR -4,8 MKR (-3,3 MKR)
· NEDSKRIVNINGAR -2,7 MKR (0 KR)
· FINANSIELLA POSTER 5,1 MKR (-5,5 MKR)
· RÖRELSERESULTAT 20,3 MKR (-4,6 MKR)
· SKATTEKOSTNAD -6,0 MKR (-2,4 MKR)
· NETTORESULTAT 14,3 MKR (-7,0 MKR)
· EN TILLVÄXTÖKNING PÅ 35%
· RESULTAT PER AKTIE 0,014 KR

ÖVRIG INFORMATION FÖR 2019-01-01 - 2019-12-31

· Soliditet 35,6% (23%)
· Eget kapital uppgick till: 122,1 Mkr (105,9 Mkr)
· Eget kapital per aktie uppgick till: 0,122 kr (0,153 kr)
· Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 40,4 Mkr
(21,4 Mkr)

· Vid periodens slut uppgick summa tillgångar i koncernen till 343,1
Mkr (454,7 Mkr)

· Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 994 905 329 st (692
137 915 st)

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
februari 2020 kl. 07:00 CET.

För mer information kontakta
För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net

Tfn: 031-120056
Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to
business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk,
entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner,
åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget
bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer
på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien
är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och
huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/smart-energy/r/delarsrapport-for-perioden-jan...
https://mb.cision.com/Main/11595/3045804/1200930.pdf
https://mb.cision.com/Public/11595/3045804/8b7640ec9a09a5b9.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.