Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-29

Smart Energy: VD-brev juli 2019 angående tidigare föreslagen sakutdelning

Det har varit en väldigt intensiv och händelserik period i bolaget
under den senaste tiden och mot bakgrund av detta och för att
klargöra vissa aktuella frågor så publiceras idag detta VD-brev.

Kommande sakutdelning av dotterbolaget Smart Energy Kredit AB (publ)
Bolagets ledning har under den senaste tiden blivit kontaktad av
flertalet aktieägare som har framfört synpunkter på att genomföra den
aktuella sakutdelningen vid denna tidpunkt. Utöver detta så vill även
NGM-börsen att vi inkommer med en fullständig affärsplan för det nya
bolaget Smart Energy Kredit AB (publ) vilket vi avser att göra inom
kort när denna är fullständigt färdig och då kan denna även
publiceras till samtliga aktieägare i koncernen. Den 26:e juli 2019
fick bolaget även informationen att investmentbolaget Capital
Conquest nu har blivit en ny storägare i Smart Energy. Mot bakgrund
av denna information så drar styrelsen härmed tillbaka sitt förslag
om att genomföra en sakutdelning på den extra bolagstämma som kommer
att hållas som planerat den 7:e augusti 2019 även om omröstningen
gällande sakutdelningen kvarstår som punkt på dagordningen.

Smart Energy koncernens finansiella ställning
Koncernen hade per den 22:e juli 2019 närmare 100 MSEK i likvida medel
inräknat korta och långa ränteplaceringar vilket i min mening borgar
för en tryggad ekonomisk position för bolaget på marknaden.

Försäljning och koncernresultat
Försäljning i koncernen har under första halvåret inledningsvis gått
enligt prognos där rörelseresultatet i Q2 kommer att vara något lägre
än väntat, men helårsprognosen kvarstår då Q3 och Q4 förväntas
leverera ett starkt resultat. Tidigare ledning har haft en aggressiv
tillväxtmodell, men innan jag uttala mig om denna så måste jag få mer
tid att analysera marknaden kopplat till den prognos som tidigare
fastslagits.

Avyttring av dotterbolaget Smart Energy Logistics AS
Den 19:e juli 2019 avyttrades dotterbolaget med tillhörande fartyg
till Energifonden Sverige AB för en köpeskilling som uppgick till
48.3 MSEK (bokfört värde) vilket innebär att fartygsförsäljningen
inte har någon resultatpåverkan för Smart-koncernen. Bolaget erhöll
merparten av köpeskillingen den 19:e juli och resterande belopp den
22:e juli av köparen och därmed är hela köpeskillingen tillfullo
erlagd.

Energifondens försäljning av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB
(publ)

Enligt praxis så kommenterar inte bolaget enskilda aktieförsäljningar
mellan bolagets olika aktieägare, men då denna försäljning är av
större storlek så vill jag härmed lämna följande yttrande:

Fredrik Johansson och hans bolag Energifonden i Sverige AB har nu
lämnat Smart-koncernen helt, både som aktieägare och operativ del i
bolaget. Fredrik har under sin tid som VD och koncernchef byggt upp
ett fantastiskt bolag tillsammans med er övriga aktieägare och jag
ser verkligen fram emot att få driva denna koncern vidare mot nya mål
och utmaningar, säger Jesper Starander, VD och koncernchef i Smart
Energy Sweden Group AB (publ).

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli
2019 kl. 09:40 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera
mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen
i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela
kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är
att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att
inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka
5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM
Nordic MTF i Stockholm.

www.sesab.net
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/smart-energy/r/vd-brev-juli-2019-angaende-tid...
https://mb.cision.com/Main/11595/2870842/1083144.pdf

Författare Cision News