Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

Smart Eye har genomfört en riktad nyemission om cirka 220 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, STORBRITANNIEN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Smart Eye Aktiebolag (publ) (”Smart Eye” eller ”Bolaget”) har, som kommunicerades tidigare idag, delvis med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 14 april 2021, beslutat om en riktad nyemission av 1 200 000 aktier (motsvarande 6,0 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget) till en teckningskurs om 183,0 kronor per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”) innebärande att Bolaget tillförs 219 600 000 kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuildingförfarande lett av Carnegie Investment Bank AB (publ). Ett antal svenska och internationella investerare samt vissa befintliga aktieägare deltog i den Riktade Nyemissionen.

Som kommunicerades tidigare idag har Smart Eye ingått ett avtal med ägarna av iMotions A/S (”iMotions”) att förvärva 100 procent av aktierna i iMotions (”Förvärvet”) för en köpeskilling motsvarade ett bolagsvärde om 400 miljoner kronor baserat på iMotions finansiella ställning per den 31 december 2020 (”Köpeskillingen”). iMotions är en leverantör av multimodal mjukvara avsedd för forskning kring mänskligt beteende med kontor i Köpenhamn, Boston, Singapore och Berlin. Medlen från den Riktade Nyemissionen kommer att användas till att finansiera den kontanta delen av Köpeskillingen motsvarande cirka 200 miljoner kronor samt allmänna affärsändamål.

Ett antal svenska och internationella investerare samt vissa befintliga aktieägare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland Swedbank Robur, Första AP-Fonden, Handelsbanken Fonder och Niclas Eriksson med närstående.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt säkerställa nödvändig finansiering för att genomföra förvärvet av iMotions. Smart Eyes styrelse bedömde således att skälet att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vägde över huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är mest gynnsam för Smart Eye och dess aktieägare. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuildingförfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen avspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Den Riktade Emissionen baseras dels (870 466 aktier) på det emissionsbemyndigande som beviljats ​​styrelsen av årsstämman den 14 april 2021, dels (329 534 aktier) genom styrelsens beslut om återstoden av aktierna som ska emitteras efter godkännande av den extra bolagsstämman (den ”Extra Bolagsstämman”) som förväntas hållas den 12 november 2021. Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande. För att underlätta leveransen av aktierna till investerarna i den del av den Riktade Nyemissionen som baseras på det senare styrelsebeslutet kommer styrelsens ordförande Anders Jöfelt att låna ut 329 534 aktier till Carnegie Investment Bank AB (publ). De utlånade aktierna kommer att återlämnas efter att de emitterade aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas äga rum strax efter den Extra Bolagsstämman under förutsättning att den Extra Bolagsstämman godkänner styrelsens beslut. De aktier som emitteras med stöd av det emissionsbemyndigande som årsstämman beviljat styrelsen kommer på grund av teknikaliteter att tecknas av Carnegie Investment Bank AB (publ) till kvotvärde för efterföljande överlåtelse till investerare.

Mats och Martin Krantz samt Anders och Linda Jöfelt, som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 17 procent av kapitalet i Smart Eye har åtagit sig att rösta för bemyndigandet av den del av den Riktade Nyemissionen som avses godkännas vid den Extra Bolagsstämman. I tillägg har stora aktieägare som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 25 procent av kapitalet i Smart Eye uttryckt sin avsikt att rösta för beslutet vid den Extra Bolagsstämman.

Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 5,7 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Smart Eye efter den Riktade Nyemissionen, varvid antalet utestående aktier ökar med 1 200 000 från 19 929 157 till 21 129 157 och aktiekapitalet ökar med 120 000,00 kronor från 1 992 915,70 kronor till
2 112 915,70 kronor.

Lock-up-åtaganden

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolagets VD och grundare Martin Krantz, styrelseledamot och grundare Mats Krantz och styrelsens ordförande Anders Jöfelt åtagit sig att inte sälja 50 procent av sina innehav i Smart Eye under en period om 720 kalenderdagar samt åtagit sig att inte sälja resterande 50 procent av sina innehav under en period om 360 kalenderdagar från den Riktade Nyemissionens likviddatum. Bolagets CFO Anders Lyrheden och Bolagets CTO Martin Rydberg samt övriga styrelseledamöter har åtagit sig att inte sälja sina innehav i Smart Eye under en period om 180 kalenderdagar från den Riktade Nyemissionens likviddatum. Vidare har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte genomföra ytterligare emissioner under en period om 180 kalenderdagar efter den Riktade Nyemissionens likviddatum.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare till Smart Eye i samband med Förvärvet och Sole Global Coordinator och Bookrunner i den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Smart Eye.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Martin Krantz, VD Smart Eye Aktiebolag
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye Aktiebolag
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye
Smart Eye är världsledande inom Human Insight AI, teknik som förstår, stöder och förutspår mänskligt beteende i komplexa miljöer. Vi överbryggar avståndet mellan människor och maskiner för en säker och hållbar framtid.

I dag är vår teknik integrerad i nästa generations fordon och leder vägen mot människocentrerade transportlösningar genom Driver Monitoring-system och Interior Sensing-system. Inom forskning erbjuder vår teknik oöverträffade insikter inom fordons-, luftfarts- och rymdindustri, hjälpmedelsteknik, media och marknadsföring, psykologi och många fler områden. Vårt dotterbolag Affectiva är banbrytande inom Emotion AI och kopplar ihop maskininlärning med mänsklig empati för att få en djupare förståelse för hur konsumenter interagerar med medieinnehåll och produkter.

Smart Eye grundades 1999, med huvudkontor i Sverige och ytterligare kontor i USA, Storbritannien, Tyskland, Egypten, Japan och Kina. Vi är sedan 2016 ett börsnoterat företag, och våra kunder inkluderar NASA, US Air Force, Nissan, Boeing, Honeywell,, Volvo, GM, BMW, Geely, Harvard University, 70% av världens största annonsörer och 28% av Fortune Global 500-företagen.

Besök www.smarteye.ai för mer information. 
 
Besök www.corp.smarteye.se för mer finansiell information.

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.

Om iMotions
iMotions grundades 2005 med huvudkontor i Köpenhamn samt ytterligare kontor i Boston, Singapore och Berlin. iMotions har utvecklat världens ledande mjukvarulösning för analys av mänskligt beteende. Mjukvaran kombinerar data från över 50 sensorer – eyetracking, ansiktsuttryck, svettkörtelaktivitet, hjärnaktivitet med mera – i en unik, lättanvänd programvara som i realtid spårar, aggregerar och analyserar omedvetna känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga data som ger forskare en djupare och mer omfattande förståelse av mänskligt beteende.

Mer än 1 300 organisationer runt om i världen – från ledande akademiska institutioner och globala varumärken till högt respekterade vårdorganisationer – använder iMotions. Kunderna inkluderar världsomspännande toppuniversitet, företag, byråer, regeringar och militära kundsegment. iMotions utvecklade den multimodala forskningsmarknaden ur eyetracking-forskningsmarknaden. I dag är bolaget ett globalt SaaS-företag med en ledande position inom den tidiga nischmarknaden för multimodal programvara avsedd för forskning av mänskligt beteende, samt en kunskapsintensiv organisation med djupgående neurovetenskaplig expertis som del av den globala organisationen.

För mer information, besök iMotions.com.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Storbritannien, Hong Kong, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera några värdepapper i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande och detta erbjudande adresseras och riktas endast till personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsländer, förutom Sverige, (en ”Relevant Medlemsstat”) som är ”Kvalificerade Investerare” enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer att riktas till Kvalificerade Investerare. Personer som inte är Kvalificerade Investerare får inte förlita sig på eller åberopa detta meddelande i någon Relevant Medlemsstat. Med ”Prospektförordningen” avses i detta meddelande förordningen (EU) 2017/1129.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare (enligt definitionen i Pr...

Författare MFN