Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Smart Eye: Hög investeringstakt - massmarknaden kommer snabbare än väntat

Oktober - December 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 14 961 (10 506) TSEK, vilket
motsvarar en ökning med 42 %.

· Rörelseresultatet uppgick till -15 628 (-14 814) TSEK. Resultatet
följer plan och beror på ökade investeringar i framförallt personal
för att möta aktivitetsnivån inom affärsområdet Automotive Solutions.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 681 (-14 894)
TSEK.

· Resultat efter skatt per aktie är negativt.
· Likvida medel uppgår till 89 946 TSEK per sista december.
· Bolaget redovisar under perioden de första licensintäkterna för
bilar som har producerats under årets sista sex månaderna. Intäkterna
kommer från BMW X5 och BMW 8-serien.

· Efter periodens utgång meddelade bolaget att det hade erhållit
fjorton design wins från en Koreansk global OEM. Produktionsstart är
2020 och beräknat ordervärde är estimerat till 150 miljoner kronor.

Januari - December 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 50 778 (43 199) TSEK, vilket
innebär en ökning med 18% jämfört med föregående år.

· Rörelseresultatet uppgick till -55 998 (-41 463) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -56 348 (-41 896)
TSEK.

· Resultat efter skatt per aktie är negativt.
Uppskattning av värdet på erhållna design wins

Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift
om estimerat marknadsvärde på erhållna design wins vid tidpunkten för
rapportens avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med
föregående rapporttillfälle, i detta fall 25 oktober 2018.

Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 43
(23) design wins uppgår för närvarande till minst 1 000 MSEK (675)
över produktlivscykeln.

Om bolagets system skulle användas i alla bilmodeller i befintlig
plattform hos de 5 (5) biltillverkare där design wins har
kommunicerats är det estimerade värdet för närvarande till minst 2
150 (2 000) MSEK sett över produktlivscykeln.

VD-kommentar

Forskningsmomentum och massmarknadsvalidering

Det fjärde kvartalet förra året kännetecknades av tre markant positiva
utvecklingar. Först och främst den fortsatta uppågående trenden för
forskningsmarknaden och affärsområdet Research Instruments. Sedan att
våra befintliga kunder inom Automotive Solutions ger oss fortsatt
förtroende genom ytterligare sex design wins på befintliga
bilplattformar. Till sist att skiftet från premiummarknaden till
mellanklassegmentet är här, och det med besked.

Research Instruments

Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen med 144% och ökningen
sett till hela året var 42%, en fortsättning av trenden från kvartal
tre. Det mesta av försäljningen kommer från huvudsegmenten flyg och
fordonsforskning. Vidare har intresset för Smart Eyes produkter inom
simulatorträning ökat stadigt under året och kulminerat i december
när det globala försvarsföretaget Thales visade upp sitt nya
träningskoncept vid en av de största industrimässorna I/ITSEC.
Sammantaget råder en positiv trend inom alla geografiska marknader
och produktområden. Teamet är fast beslutet att fortsätta expansionen
inom forskning och simulatorträning.

Automotive Solutions

Bolagets framgång som leverantör till massmarknaden bekräftas av att
vi för första gången har blivit nominerade till ett stort program med
många fordonsmodeller med en av världens största masstillverkare från
Korea. Det är inte mindre än 14 modeller med första produktionsstart
i 2020, med en potential på mer än 150 MSEK sett till
produktlivscykeln. Det är resultatet av en lång process av samarbete,
offertarbete och utveckling med en av världens största Tier-1:or.

Vidare, efter det fjärde kvartalets utgång fick vi också äntligen
tillkännage ytterligare en av våra kunder, BMW. Det är SUV:en X5 och
BMW 8 coupé som nu på vissa marknader går att beställa med
eyetracking från Smart Eye inbyggt i det avancerade aktiva
säkerhetspaketet.

Planen framöver

Smart Eye Automotive Solutions har alltid förespråkat en
hårdvaruagnostisk strategi, som nyttjar de enorma investeringar som
görs inom smartphonemarknaden. Vanligtvis så blir processorer
utvecklade för mobiltelefoner senare kvalificerade för bilindustrin,
vilket leder till en strid ström av förbättrade chip tillgängliga för
serieproduktion. Denna strategi är i linje med vad bilindustrin
efterfrågar. Exekveringen av strategin går i tre steg. Det första
steget, som nu till stor del har åstadkommits, är att etablera
bolaget som marknadsledare inom premiumsegmentet, där den initala
utvecklingen av förarövervakning har skett. Steg två är pågående och
handlar om att utnyttja premiummarknaden som brohuvud för att
etablera motsvarande ledarposition på massmarknaden för
mellanklassegmentet. Steg tre är att utnyttja marknadspositioner för
att utöka produkterbjudandet till att omfatta multimodal interör
kupéövervakning, med avsikt att öka förädlingsvärdet per producerad
bil. Exekveringen av steg tre kommer vi att ha skäl att återkomma
till senare.

Martin Krantz
VD Smart Eye

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-eye/r/hog-investeringstakt---massmarknad...
https://mb.cision.com/Main/15057/2732904/986124.pdf

Författare Cision