Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

Smart Eye: Smart Eye planerar listning på Nasdaq First North

Styrelsen i Smart Eye AB (publ) ("Smart Eye" eller "Bolaget") har
beslutat att ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First
North och i samband med listningen genomföra en nyemission om högst 1
750 000 aktier riktad till allmänheten och institutionella
investerare i Sverige ("Erbjudandet"). Ett prospekt avseende
Erbjudandet offentliggörs idag, den 10 november 2016. Första dag för
handel på Nasdaq First North planeras till den 7 december 2016.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIKAELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Det totala värdet av Erbjudandet, vid full teckning, uppgår till cirka
80,5 Mkr. Erbjudandet innefattar en övertilldelningsoption
("Övertilldelningsoption") om 250 000 aktier som kan komma att
utnyttjas i händelse av ett stort intresse för Erbjudandet. I
Erbjudandet har ett antal institutioner och privata investerare
åtagit sig att, på samma villkor som övriga investerare, teckna
sammanlagt 680 000 aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 45 procent
av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen.

Smart Eye har under de senaste 15 åren etablerat sig som en av de
ledande aktörerna inom avancerad eyetracking med ett särskilt fokus
på fordonsindustrin. Eyetracking är en framväxande teknologi inom
fordonsindustrin som används till säkerhetsfunktioner,
komfortfunktioner och, framför allt, möjliggör självkörande bilar. De
flesta stora aktörerna inom fordonsindustrin satsar betydande
resurser för att under de närmaste åren kunna lansera bilar med
funktioner för autonomt körande.

Under de senaste fem åren har Smart Eye genomfört ett stort antal
förutvecklingsprojekt och pilotstudier tillsammans med
fordonsindustrin och under 2015 skedde ett viktigt genombrott då
Bolaget erhölls två design wins avseende eyetracking för bilmodeller
som går i serieproduktion under 2017 och 2018. Därutöver deltar
Bolaget i ytterligare upphandlingar samt får ett ökande antal
förfrågningar från potentiella kunder.

Erbjudandet

· Erbjudandet omfattar 1 500 000 aktier, motsvarande cirka 16
procent av det totala antalet aktier i bolaget efter Erbjudandet

· För att möjliggöra en eventuell övertilldelning i samband med
Erbjudandet har, på begäran av Erik Penser Bank, Bolaget åtagit sig
att emittera ytterligare högst 250 000 aktier, vilket motsvarar högst
cirka 14 procent av det totala antalet aktier som omfattas av
Erbjudandet

· Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar
Erbjudandet totalt 1 750 000 aktier, motsvarande cirka 18 procent av
det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet

· Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 46 kronor per
aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på 375 Mkr före Erbjudandet
och 456 Mkr efter Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen
utnyttjas till fullo.

· Erbjudandet uppgår till 69,0 Mkr exklusive
Övertilldelningsoptionen och 80,5 Mkr om Övertilldelningsoptionen
utnyttjas fullt ut.

· Fouriertransform AB, Handelsbanken Småbolagsfond, Erik Selin (via
bolag) och Smart Eyes VD, Martin Krantz har åtagit sig att teckna
sammanlagt 680 000 aktier i Erbjudandet, vilket motsvarar cirka 31,3
Mkr och 45 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen.

· Smart Eye har ansökt om upptagande av Bolagets aktie till handel
på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 7
december 2016.

· Ett prospekt med fullständiga villkor har offentliggjorts idag den
10 november 2016 och finns tillgängligt på Smart Eyes hemsida,
corp.smarteye.se

Preliminär tidplan

Teckningstid: 29 november 2016
Offentliggörande av utfall: 5 december 2016
Preliminär första dag för handel: 7 december 2016
Likviddag: 8 december 2016

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Smart Eye har under de senaste 15 åren etablerat sig som en av de
ledande aktörerna inom avancerad eyetracking med ett särskilt fokus
på fordonsindustrin. Eyetracking är en framväxande teknologi inom
fordonsindustrin som används till säkerhetsfunktioner,
komfortfunktioner och, framför allt, möjliggör självkörande bilar. De
flesta stora aktörerna inom fordonsindustrin satsar betydande
resurser för att under de närmaste åren kunna lansera bilar med
funktioner för autonomt körande och Smart Eye har noterat ett
stigande intresse för Bolaget och dess teknologi.

Under de senaste fem åren har Smart Eye genomfört ett stort antal
förutvecklingsprojekt och pilotstudier tillsammans med
fordonsindustrin och under 2015 skedde ett viktigt genombrott då
Bolaget erhölls två design wins avseende eyetracking för bilmodeller
som går i serieproduktion under 2017 och 2018. De erhållna design
wins har ytterligare stärkt Smart Eyes position inom fordonsbranschen
och Bolaget deltar i ytterligare upphandlingar samt får ett ökande
antal förfrågningar från potentiella kunder. För att möta det
intresse som finns behöver Smart Eye tillföras ytterligare resurser
inom utveckling och försäljning.

Emissionslikviden skall till cirka 75 procent användas till att
expandera verksamheten inom affärsområde Applied Solutions där
Bolaget behöver anställa ytterligare utvecklingsingenjörer, men även
försäljning och marknadsföring. Resterande likvid kommer användas för
tillväxtsatsningar inom affärsområde Research Instruments och övrig
affärsutveckling.

Genom Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First
North skapas en likviditet i Bolagets aktie. Listningen av Smart Eyes
aktie ger Bolaget tillgång till aktiemarknaden. Listningen möjliggör
också att Smart Eye, över tiden, tillförs nya aktieägare som stärker
Bolagets utveckling. En marknadsnotering av Smart Eye bedöms dessutom
ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners,
anställda, leverantörer och, inte minst, potentiella kunder.

Kommentar från Smart Eyes VD och grundare, Martin Krantz:

När Smart Eye grundades 1999 fanns en vision om att eyetracking en dag
kommer att genomsyra all interaktion mellan människor och maskiner.
Sjutton år senare är massmarknaden nära förestående i och med att
eyetracking är på väg in i personbilar. Smart Eye har tillsammans med
stora och tekniskt ledande underleverantörer erhållit två design wins
avseende eyetracking i personbilar som väntas gå i serieproduktion
under år 2017 och 2018. Det är ett stort steg för Smart Eye som
hittills har fokuserat på att sälja avancerade forskningsinstrument
till den mest krävande nischen av forskare. Sammantaget är
bedömningen att Smart Eye är väl positionerat för att ta eyetracking
från forskning till massmarknad i bilindustrin. Ambitionen är att
etablera Smart Eye som den ledande leverantören av eyetracking i
fordon. När den globala fordonsindustrin är redo att migrera
självkörning från premiumsegmentet till mellanklassbilar blir det en
spännande position att inneha.

Investerarträffar
Göteborg:
Tisdag 22 november kl 17.30, Smart Eye, Första Långgatan 28b. Anmälan
görs till: jenny.olander@smarteye.se (senast kl 12:00 dagen innan).

Stockholm:
21 november kl 17.30, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27. Anmälan
görs till seminarium@penser.se (senast kl 12:00 dagen innan).

Aktiespararna:
Smart Eye kommer även att presentera på Aktiespararnas aktiedagar i
Göteborg den 14 november och i Stockholm den 28 november, ytterligare
information återfinns på www.aktiespararna.se/evenemang

Prospekt och anmälningssedlar
Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt
anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida
(corp.smarteye.se) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).
Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post;
emission@penser.se. Anmälan kan även göras via Skandiabanken,
www.skandia.se.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB
är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är
Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 18:00 CET.

För mer information, v.v. kontakta:
Martin Krantz, VD
Mobil: 070-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Om Smart Eye AB
Smart Eye (http://smarteye.se/) utvecklar och marknadsför system för
eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person
tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och
Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart
Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt
beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye
eyetrackingmjukvara för integration i fordon.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-eye/r/smart-eye-planerar-listning-pa-nas...
http://mb.cision.com/Main/15057/2120610/588347.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.