Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-29

Smart Eye: Välkommen till årsstämma i Smart Eye aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 27 april 2017 kl. 13 på kontoret för Smart Eye på
Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Inregistrering till
årsstämman sker från kl.12.00.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 21 april 2017
per brev under adress "Årsstämma 2017", Smart Eye Aktiebolag (publ),
Att. Ulrika Drotz Molin, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg eller
via e-post arsstamma@smarteye.se.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt
medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende
eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida
www.smarteye.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga
bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett
år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får
vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare
än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och
behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under
ovanstående adress senast fredagen den 21 april 2017.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
inregistrering ska vara verkställd fredagen den 21 april 2017 och bör
därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning
därtill anförande av verkställande direktören.

8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas
på stämman.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter.

12. Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter.
13. Beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier.

14. Övriga frågor.
15. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att Mats Krantz utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer som ska väljas av stämman (punkt 9)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och inga
suppleanter.

Det föreslås att till revisor ska utses ett registrerat
revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)

Det föreslås att arvode utgår med 125 000 kronor till styrelsens
ordförande och med 125 000 kronor till varje stämmovald ledamot som
inte är anställd inom koncernen.

Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd
räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Det föreslås omval av ledamöterna Anders Jöfelt, Mats Krantz, Magnus
Jonsson och Staffan Hansson samt nyval av Per Aniansson och Lars
Olofsson. Det föreslås vidare nyval av Anders Jöfelt till styrelsens
ordförande och Lars Olofsson till vice ordförande. Mikael Johnsson
har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Det föreslås att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det
registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
väljs som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett
auktoriserade revisorn Magnus Götenfelt som huvudansvarig revisor.

Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter
(punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för
utseende av valberedningens ledamöter. Förslaget innebär i
sammanfattning.

Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst fem ledamöter varav en
ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de, per
den sista bankdagen i september månad, fyra största aktieägarna i
bolaget. Avstår aktieägare från att utse ledamot övergår rätten att
utse ledamot till den närmst följande största aktieägaren. Ordförande
i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande
representerar den största aktieägaren, såvida valberedningen inte
enhälligt beslutar att utse annan. Styrelsens ordförande får inte
vara ordförande i valberedningen. Bolaget ska offentliggöra
valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets
hemsida. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende
i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av
aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ingen ersättning
ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier
(punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att,
längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta
om nyemission av aktier om sammantaget högst 10 procent av
aktiekapitalet. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport-
eller kvittningsemission. Emission får endast ske till
marknadsmässigt pris.

Avvikelse från aktieägarnas förträdesrätt ska endast kunna ske i
samband med företagsförvärv eller i samband med nya kontrakt eller
uppstart av nya affärsområden som kräver omfattande investeringar.
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget
(i) vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till
kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier,
s.k. apportemission eller (ii) i samband med ingåendet av nya
kontrakt eller uppstart av nya affärsområden snabbt kan komma att
behöva kapital för att täcka nödvändiga investeringskostnader.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 13 måste aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna
rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 9 910 892 vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma
aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Årsredovisning, revisionsberättelse, förslag till beslut under punkt
12 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13
kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast den 13
april 2017 på bolagets kontor med adress Första Långgatan 28 B, 413
27 Göteborg. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via
bolagets hemsida, www.smarteye.se. Ovan nämnda handlingar sänds per
post till aktieägare som så begär.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till
annat bolag inom koncernen.

Göteborg i mars 2017
Smart Eye Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 29 mars 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information, var vänlig kontakta eller besök
http://corp.smarteye.se:

Martin Krantz, VD
Mobil: 070-329 26 98

Email: martin.krantz@smarteye.se

Om Smart Eye AB

Smart Eye (http://smarteye.se/) utvecklar och marknadsför system för
eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person
tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och
Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart
Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt
beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye
eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Erik Penser Bank är
bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-eye/r/valkommen-till-arsstamma-i-smart-e...
http://mb.cision.com/Main/15057/2225773/649560.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.