Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Smarteq AB: Kallelse till årsstämma i Smarteq AB (publ)

Styrelsen i Smarteq AB (publ) kallar härmed till årsstämma

tisdagen den 6 maj 2014 kl. 17.30

att avhållas i Middlepoints möteslokaler på Kronborgsgränd 1 i Kista.

Anmälan

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 april
2014. Aktieägare som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad
förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva
rösträtt på stämman, begära att han tillfälligt i eget namn
inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste
vara verkställd senast den 29 april 2014. Aktieägare, som vill
deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 29
april 2014 under adress Smarteq AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46
Kista, per telefon 08-792 92 50, per telefax 08-792 92 90, eller per
e-post sten.hildemar@smarteq.se. Aktieägare äger medföra biträden
till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om
anmälan om deltagande. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden.

Behörighetshandlingar, som fullmakter och registreringsbevis, bör i
förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Aktier och röster

Bolaget har totalt utgivit 440 744 675 aktier varav samtliga aktier är
av serie B. Bolaget innehar inga aktier. Det totala antalet röster är
440 744 675. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens
utfärdande.

Förslag till dagordning

1. 1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman.
2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. 3. Godkännande av dagordning.
4. 4. Val av minst en justeringsman.
5. 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. 7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.
8. 8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. 10. Val av styrelse och revisor.
11. 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. 13. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.
14. 14. Stämmans avslutande.

Kommentar till p 8

Styrelsen föreslår att årets förlust om 7 795 175 kronor avräknas mot
överkursfonden.

Kommentar till p 10

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra (4)
ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Valberedningen föreslår
omval av styrelseordföranden Yngve Andersson och styrelseledamoten
Christer Palm samt nyval av Claes Beckman och Patrik Bluhme som
styrelseledamöter för tiden till nästa årsstämma hållits. Ulf B
Jacobsson har avböjt omval.

Claes Beckman (1962). Claes Beckman är professor inom Antennsystem vid
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och föreståndare vid avdelningen
för Wireless Systems vid KTH. Han har mer än 30-års akademisk och
industriell erfarenhet av radio- och antennsystem. Claes Beckman har
publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar och konferensrapporter
samt har deltagit som sakkunnig i en rad nationella och
internationella forum. Claes Beckman äger inga aktier i Smarteq AB
(publ). Claes Beckman är styrelseledamot i Kista Science City AB,
Utvecklingsavdelningen AB, Incoax Networks AB och Claes Beckman
Consulting AB

Patrik Bluhme (1962) Patrik Bluhme är civilingenjör inom maskinteknik
(KTH). Han har lång industriell erfarenhet avseende
konsumentelektronik och försäljning av denna och har innehaft höga
positioner inom marknad, sälj och organisation nationellt och
internationellt hos bl.a. hos Eastman Kodak Company och Sony Nordic.
Patrik Bluhme äger 60 000 B-aktier i Smarteq AB (publ). Patrik Bluhme
har inga andra styrelseuppdrag.

Valberedningen föreslår också omval av Ernst & Young Aktiebolag som
revisor med Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Kommentar till p 11

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode till och med utgången av
årsstämman 2015 skall fastställas så att ordföranden skall erhålla
200 000 kr och respektive ledamot 100 000 kr, d.v.s. totalt maximalt
500 000 kr om styrelsen består av fyra ledamöter. Ingen ersättning
skall utgå för eventuellt utskottsarbete.

Valberedningen föreslår vidare att revisorn skall ersättas med i
räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och
enligt godkänd räkning.

Kommentar till p 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att
löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall
ledningen även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett
förutbestämt tak och vara relaterad till resultatet på koncernnivå
och inom det individuella ansvarsområdet, samt andra förmåner. För
närvarande är det ingen som erhåller sådan ersättning.

Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan
beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. För
närvarande föreligger två incitamentsprogram i form teckningsoptioner
beslutade av årsstämman 2011 och 2013. 2011-års incitamentsprogram
omfattar 2 500 000 teckningsoptioner som tecknades av bolagets
nyckelpersoner och anställda under 2011 och som förfaller under maj
2014. 2013-års incitamentsprogram omfattar 26 400 000
teckningsoptioner som tecknades av bolagets nyckelpersoner under 2013
och som förfaller under maj 2016.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för detta.

Kommentar till p 13

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje
kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en
representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per
den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan
nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att
avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot
skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall
rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har
det största aktieinnehavet.

Valberedningens ledamöter skall inte bestå av styrelseledamöter eller
styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller annan person
från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen.
Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att
den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman.
Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan
följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Detta förslag är fullständigt.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, i den mån de inte
framgår av kallelsen, samt kopia av redovisningshandlingarna och
revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna
hos bolaget, Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, samt på bolagets
hemsida, www.smarteq.se, senast den 15 april 2014. Kopior av dessa
handlingar sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas
tillgängliga inför stämman på www.smarteq.se.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören
vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och
koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Smarteq AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smarteq-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-smarteq...
http://mb.cision.com/Main/236/9562800/228529.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.