Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

Smoltek Nanotech Holding AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Smoltek Nanotech Holding AB

Aktieägarna i Smoltek Nanotech Holding AB, org.nr 559020-2262, kallas
till extra bolagsstämma tisdagen den 26 februari 2019 kl. 13:00 i
Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg.
Stämmolokalen öppnas kl. 12:00 för inregistrering. Registrering av
deltagande vid bolagsstämman avbryts när stämman öppnar.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 februari 2019
(avstämningsdagen).

Anmälan sker till Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg eller via e-post
anders@smoltek.com eller per telefon +46 (0)760-520053. Vid anmälan
ska namn, person- eller organisationsnummer, registrerat
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella
biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud
uppges.

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person
ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade
tidigare än ett år före stämmodagen, om det inte anges längre
giltighetstid för fullmakten (högst fem år). Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman
sändas till bolaget på den adress som anges för anmälan ovan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.smoltek.com, eller sänds, på förfrågan, till aktieägare som så
önskar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, låta
omregistrera aktierna i eget namn. Registreringen kan vara
tillfällig. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB senast den 20 februari 2019, vilket innebär att aktieägaren
i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antalet aktier

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 5 314 450 aktier
vilka berättigar till 1 röst per aktie på bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av en eller två protokolljusterare;

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Godkännande av dagordningen;

7. Godkännande av beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner
(units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare;

8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner
(units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens
beslut från den 7 februari 2019 att öka bolagets aktiekapital med
högst 126 620,44 kronor hänförligt till ökning på grund av emission
av aktier och högst 31 655,05 kronor hänförligt till ökning på grund
av emission av teckningsoptioner, genom en nyemission av högst 265
722 s.k. units på nedanstående villkor. Varje unit består av fyra (4)
nyemitterade aktier i bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption
i bolaget av serie 2020. Detta innebär att högst 1 062 890 nya aktier
och högst 265 722 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av
utgivande av s.k. units till befintliga aktieägare med företrädesrätt
enligt följande villkor ("Företrädesemissionen"). Rätt att teckna
units i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen
för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget.
Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande
till det antal aktier innehavaren förut äger.

En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Tjugo (20)
uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra
(4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020.
Teckningskursen per unit är 160,00 SEK, motsvarande en teckningskurs
om 40,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

För det fall inte samtliga units tecknas med uniträtter ska styrelsen,
inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om
fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med
stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal units
de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga
som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i
förhållande till det antal units som sådana personer anmält för
teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje
hand ska tilldelning kunna ske till garanter pro rata i förhållande
till garanterat belopp.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 6 mars
2019.

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 8 mars 2019 till och med den
22 mars 2019. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under
den tid som anges ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild
teckningslista. Betalning för units som tecknats utan stöd av
företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter
avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av
units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och
betalning. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av garant
ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter
teckningstidens utgång. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade
units ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande
av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units. De nya
aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

En (1) teckningsoption av serie 2020 berättigar innehavaren till
teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till
sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för
bolagets aktie enligt Spotlight Stockmarket officiella kursstatistik
under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2)
bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 100 SEK per
aktie. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av
serie 2020 ska äga rum under perioden från och med den 20 april 2020
till och med den 1 maj 2020.

De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner
av serie 2020 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

_____________________

Göteborg i februari 2019

Smoltek Nanotech Holding AB

Styrelsen

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik
och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första
hand för halvledarindustrin. Bolaget skyddar sin unika teknik genom
en omfattande och växande patentportfölj, bestående av ett 80-tal
sökta patent varav 51 stycken idag är beviljade.

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som
"advanced packaging" (avancerad kretspaketering) och bedöms av
Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa
med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under
perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smoltek-nanotech-holding-ab/r/kallelse-till-ex...
https://mb.cision.com/Main/16786/2737255/989231.pdf

Författare Aktietorget