Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Softronic AB: Årsstämma i Softronic AB (publ)

Aktieägarna i Softronic AB (publ), 556249-0192, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 7 maj 2013 kl 17.30 i bolagets lokaler på
Ringvägen 100, Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear förda aktieboken den 30 april 2014, dels anmäla sig hos
bolaget senast den 2 maj 2014 kl.16.00, varvid antalet biträden skall
uppges (högst två enligt bolagsordningen). Anmälan kan göras per post
under adress Softronic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, på
telefon 08-5190 90 00 eller via email, bolagsstamma@softronic.se.

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före
årsstämman. Fullmaktsformulär finns på hemsidan www.softronic.se

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt
registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 2 maj 2014.

STÄMMOÄRENDEN
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av VD Anders Eriksson.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag
till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av
revisorsarvoden.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor
13. Förslag till beslut rörande valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till den verkställande direktören och andra personer i bolagets
ledning.

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse
av egna aktier.

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

18. Stämmans avslutande.
BESLUTSFÖRSLAG
Val av ordförande (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter Stillström
väljs till ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,45 kronor för
räkenskapsåret 2013. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 12
maj 2014.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 9)
Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att
styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för
fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina
bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag
ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och
mervärdesskatt enligt lag. Arvode till styrelsen föreslås enligt
följande; att ett belopp om 170 000 kr utgår till ordföranden och 90
000 kr vardera utgår till de fyra ordinarie ledamöter som ej är
anställda i bolaget. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd
räkning.

VD har rätt att besluta om att anlita styrelseledamöter för
konsultuppdrag avseende uppgifter som faller utanför ordinarie
styrelsearbete och som är av begränsad omfattning, med ett tak om
maximalt 200 tkr per år.

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)
Antal styrelseledamöter föreslås vara sex (6) och noll (0)
styrelsesuppleanter.

Styrelse och styrelseordförande (punkt 11)
Till styrelse föreslås omval av Anders Eriksson, Stig Martin, Mats
Runsten, Petter Stillström och Anders Nilsson. Till ny
styrelseledamot föreslås Jeanna Rutherhill. Till ordförande föreslås
Petter Stillström. Anna-Stina Nordmark Nilsson har avböjt omval.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall
styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Revisor (punkt 12)
Omval av Ernst & Young med Thomas Forslund till huvdansvarig revisor.
Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om tillsättande av bolagets
valberedning enligt följande.

· De fyra största aktieägarna, baserat på ägandet per den 31 augusti
2014, utser den dagen varsin representant. Det förutsättes därvid att
minst hälften av de utsedda representanterna ej är knutna till
företagets styrelse. De som sålunda utses skall tillsammans med
styrelsens ordförande arbeta fram ett förslag till styrelsen att
föreläggas den ordinarie årsstämman för beslut. Valberedningens
sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter.
Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts.

· Att för det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte
längre representerar någon av de fyra största aktieägarna i bolaget,
skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de
större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

· Att valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till
ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter,
styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvode med
uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för
utskottsarbete, samt i förekommande fall förslag till revisor,
revisorssuppleant samt revisorsarvode.

Förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i
bolagets ledning (punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra personer i
bolagets ledning innebär sammanfattningsvis att samtliga ledande
befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig
ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen ligger ett
kvantitativt mått baserat på uppnådda ekonomiska resultat. Inga
ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda
av bolaget.

Bemyndigande, återköp av egna aktier och överlåtelse egna aktier
(punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under
tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget
enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje
förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget.
Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier
genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det
vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall
erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att,
under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets
egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta
pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen
på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut
om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas
kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Bemyndigande, nyemission (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av
högst 5 263 280 aktier, d v s motsvarande sammanlagt högst tio (10)
procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Beslutet om
nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får
betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med
villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för
nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier
som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller
andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara
av värde för koncernens verksamhet.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter
att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
årsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Den som vill skicka in frågor kan göra det till CFO Anders Bergman,
Softronic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga
förslag till beslut, samt fullmaktsformulär, kommer att publiceras på
bolagets webbplats softronic.se samt hållas tillgängliga hos bolaget
senast tre veckor före stämman.

I bolaget finns 3 370 000 A-aktier och 49 262 803B-aktier.
Stockholm i april 2014
Softronic AB (publ)
Styrelsen
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/softronic-ab/r/arsstamma-i-softronic-ab--publ-...
http://mb.cision.com/Main/1083/9562851/228570.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.