Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Solar A/S: Nr. 2 2020 Indkaldelse til generalforsamling

LEI: 21380031XTLI9X5MTY92

Solar A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 13. marts 2020 kl.
11.00 på adressen Industrivej Vest 43, 6600 Vejen. Generalforsamlingen
transmitteres til navnenoterede aktionærer via video-webcast på
www.solar.eu. Dagsorden for generalforsamlingen er:

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne
regnskabsår

3.    Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revideret årsregnskab

       Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2019 godkendes.

4.    Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte
årsrapport

       Bestyrelsen foreslår dernæst, at der udloddes DKK 102 mio. i udbytte
for regnskabsåret 2019, svarende til DKK 14,00 pr. aktie á DKK 100.

5.    Forslag fra bestyrelsen:

5.1   Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte

       Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i
tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om
udlodning af ekstraordinært udbytte med indtil DKK 15,00 pr. aktie.

5.2   Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele
Bestyrelsen foreslår endvidere, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i
tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve
egne kapitalandele mod vederlag. Bemyndigelsen foreslås givet til
erhvervelse af indtil 10% af selskabskapitalen, og således at vederlaget
skal ske til den gældende børskurs plus/minus 10%.

5.3   Vedtægtsændringer:

       Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres som følger:

1. Ny § 11.1, nr. 3 indsættes med ordlyden ?Vejledende afstemning om
godkendelse af vederlagsrapporten fra det seneste regnskabsår.?
2. Ny § 11.1, nr. 4 indsættes med ordlyden: ?Godkendelse af vederlag til
bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.?
3. De tidligere § 11.1, nr. 3, 4 og 5 konsekvensændres til § 11.1, nr.
5, 6 og 7.
4. Den tidligere § 16.4 vedrørende retningslinjer for
incitamentsprogrammer slettes.
5. Den tidligere § 16.5 (nu § 16.4) ændres fra ?Selskabets bestyrelse
har udarbejdet en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i
Solar A/S. Vederlagspolitikken er godkendt på selskabets
generalforsamling den 1. april 2016 og kan ses på selskabets
hjemmeside www.solar.eu.? til ?Selskabets bestyrelse har, jf.
selskabslovens § 139, udarbejdet en vederlagspolitik for bestyrelse
og direktion i Solar A/S. Vederlagspolitikken skal godkendes af
generalforsamlingen ved enhver væsentlig ændring og mindst hvert
fjerde år. Vederlagspolitikken kan ses på selskabets hjemmeside
www.solar.eu.?
6. Ny § 16.5 indsættes med ordlyden ?Selskabets bestyrelse skal, jf.
selskabslovens § 139 b, udarbejde en vederlagsrapport omhandlende
aflønningen af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i det
seneste regnskabsår. Generalforsamlingen afholder på selskabets
ordinære generalforsamling en vejledende afstemning om godkendelse af
vederlagsrapporten fra det seneste regnskabsår.?
7. § 4.3 - Opdatering af navn og cvr.nr. på ejerbogsføreren.

Ændringerne a), d), e) og f) følger af aktionærrettighedsdirektivets
implementering i dansk ret. Ændringen i b) følger af reglerne for god
selskabsledelse. Ændringerne i c) følger af de nye bestemmelser nævnt under
a) og b). Ændringen i g) skyldes en fusion mellem VP Investor Services A/S
og VP Securities A/S.

5.4   Godkendelse af selskabets vederlagspolitik for bestyrelse og
direktion

       Bestyrelsen foreslår, at selskabets vederlagspolitik ændres i
overensstemmelse med vedlagte bilag 1.

       Som afledt konsekvens heraf udgår Solars Overordnede retningslinjer
for incitamentsprogrammer.

6.    Forslag til bestyrelsens vederlag

       Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret i 2020 udgør DKK
200.000.

       Formanden for bestyrelsen modtager tredobbelt honorar, mens
næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget modtager
halvanden gange honorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver.

7.    Valg af medlemmer til bestyrelsen

        Nomineringsudvalget foreslår genvalg af de nuværende
bestyrelsesmedlemmer: Morten Chrone, Peter Bang, Louise Knauer, Jesper
Dalsgaard, Jens Peter Toft og Jens Borum.

       Der henvises til vedlagte bilag 2 fra Nomineringsudvalget for
oplysninger om de foreslåede kandidater.

8.    Valg af revisor

       Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med
revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket
af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart,
som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller
revisionsfirmaer.

9.    Bemyndigelse til dirigenten

       Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten
(med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger
truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage
korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse
beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at
gennemføre registrering af beslutningerne.

10.   Eventuelt

Indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, de
fuldstændige forslag, selskabets Årsrapport 2019 med koncernregnskab,
dagsordenen samt fuldmagts- og brevstemmeblanket vil fra og med den 19.
februar 2020 være tilgængelige på www.solar.eu

.

Vedtagelseskrav
Til vedtagelse af forslagene under dagsordenspunkt 5.3 kræves tilslutning
fra mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

Til vedtagelse af bestyrelsens øvrige forslag kræves simpel majoritet.

Til vedtagelse af forslagene af under dagsordenspunkt 5.3 kræves desuden
som quorum, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapitals stemmer
er repræsenteret på generalforsamlingen. Vedtages forslagene, men uden at
quorum er opfyldt, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny
generalforsamling, hvor beslutningerne kan vedtages med såvel 2/3 af de
afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital,
uden hensyn til om quorum er opfyldt.

Deltagelse i generalforsamlingen og ret til at afgive stemme
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer og har registreret
i eller anmeldt til notering i selskabets ejerbog senest fredag den 6.
marts 2020 (registreringsdatoen). Deltagelsen er endvidere betinget af, at
aktionæren rettidigt har indløst adgangskort til generalforsamlingen som
beskrevet nedenfor.

Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille
adgangskort til sig selv samt til en eventuelt medfølgende rådgiver via
www.solar.eu eller på www.vp.dk/gf eller hos VP Investor Services på tlf.:
+45 4358 8891 eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk

senest mandag den 9. marts 2020 kl. 23.59.

Aktionærerne har mulighed for at modtage adgangskort via e-mail. Dette
kræver, at din e-mail adresse i forvejen er registreret på Solars
InvestorPortal på www.solar.eu. Efter tilmelding vil du modtage et
elektronisk adgangskort. Medbring en elektronisk version på din smartphone
eller tablet eller i print. Har du glemt at medbringe dit adgangskort, vil
du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation.
Du vil få udleveret stemmesedler i ankomstregistreringen ved
generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskortet.

Fuldmagt/brevstemme
Aktionærer har mulighed for at afgive stemme ved fuldmagt eller stemme
skriftligt pr. brev. Fuldmagt eller brevstemme kan afgives elektronisk via
Solars InvestorPortal på www.solar.eu eller på www.vp.dk/gf (begge kræver
elektronisk signatur) eller skriftligt ved brug af fysisk fuldmagts- eller
brevstemmeblanket, der kan printes fra www.solar.eu. Hvis fuldmagtsblanket
eller brevstemmeblanket anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket
sendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300
København S. Alternativt kan den udfyldte og underskrevne blanket
indscannes og sendes pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk

.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 9.
marts 2020 kl. 23.59, mens brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i
hænde senest onsdag den 11. marts 2020 kl. 16.00.

Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme men ikke begge dele.

Selskabskapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut Selskabskapitalen
er DKK 736.000.000 fordelt på aktier à DKK 100,00 og multipla heraf. Af
selskabskapitalen er DKK 90.000.000 A-aktier og DKK 646.000.000 B-aktier.
A-aktierne har 10 stemmer for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00, mens
B-aktierne har 1 stemme for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00.

Aktionærerne udøver de finansielle rettigheder gennem egen depotbank.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv.
til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Solar A/S,
Industrivej Vest 43, 6600 Vejen, eller på e-mail investor@solar.dk

.

Video-webcast
Som en service til navnenoterede aktionærer, der ikke har mulighed for at
deltage i den fysiske generalforsamling, vil hele generalforsamlingen blive
simultantolket til engelsk direkte og webcastet via InvestorPortalen på
selskabets hjemmeside www.solar.eu. Ligeledes vil denne webcast
efterfølgende kunne ses på selskabets hjemmeside. Derudover vil
navnenoterede aktionærer have mulighed for under generalforsamlingen at
indsende skriftlige spørgsmål til Solars Director, Stakeholder Relations,
der vil stille spørgsmålene på generalforsamlingen. Spørgsmål vil kunne
begrænses, redigere...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.